Hernenaren staan niet afkerig tegen gemeentefusie

Iets meer dan 54 % van de Hernenaren staan positief tegenover een fusie als dat financieel voordeel oplevert. Dat blijkt uit een enquête, die de Cd&V hield over de verwachtingen van de inwoners naar de toekomst toe. 15 % van de gezinnen vulden de bevraging in.

Een meerderheid van de inwoners is dus niet gekant tegen een fusie maar vreest wel dat een gemeente of dorp haar identiteit dreigt te verliezen bij een fusie.  “Een aantal inwoners wees ons op een mogelijk identiteitsverlies maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn”, zegt burgemeester Kris Poelaert, die niet tegen een fusie is. “We weten hoe moeilijk het is geworden op financieel gebied. Ofwel moet er doorgedreven intergemeentelijk samengewerkt worden ofwel moet er anders bestuurd worden. Een fusie is eigenlijk een doorgedreven samenwerking.”

Herne schrikt wel terug van een grote Pajotse fusie van de gemeenten van de politiezone. “Wie blijft Herne in dat groot geheel? Een kleine fusie tussen twee gemeenten die dan een 15.000 inwoners telt, levert al een besparing op en laat toe het personeel meer te personaliseren. We zijn tevreden over ons personeel, daar niet van, maar alles wordt veel ingewikkelder”, weet schepen van financiën Lieven Snoeks. Naar verluidt zijn er besprekingen geweest over een fusie tussen Herne en Galmaarden.

Fusies kunnen gemeenten meer financiële armslag geven. Toch is bijna 60% van de Hernenaren tevreden over het financieel beleid van de gemeente. Iets meer dan de helft meent dat er genoeg wordt bespaard. “De gemeente was verplicht om besparingen door te voeren en we bouwden de schuldenberg af. Na de saneringsronde zijn er geen leningen meer aangegaan. We investeerden in de technische dienst om meer werk te kunnen uitvoeren met eigen mensen omdat dit goedkoper is”, zegt Lieven Snoeks. “Op het einde van de rit kunnen we een gunstige uitslag voorleggen. We wilden onder het Vlaams gemiddelde geraken maar dat lukte niet, we zitten op het gebied van de personenbelasting iets boven het Vlaams gemiddelde”, zegt Poelaert.

Milieu

Bijna de helft van de inwoners vindt dat de gemeente meer moet doen om de Co2-uitstoot terug te dringen. “Dat is een waarheidsgetrouwe reactie. Er werden inderdaad nog onvoldoende inspanningen gedaan maar we zijn er mee bezig”, weet de burgemeester.

De Hernenaren zijn heel blijk met de inspanningen om de gemeente te vergroenen. Herne heeft nu 710 bomen op de teller en er zijn nog een aantal boomplantingen op til.

Een ruime meerderheid van de gezinnen wil dat de gemeente op zoek gaat naar locaties voor alternatieve energieproductie. Ondanks het hevige protest blijken vele inwoners er zich van bewust dat er iets moet gedaan worden, als het maar niet in de eigen achtertuin gebeurt.

Wegenonderhoud

56% van de gezinnen vindt dat het beter kan met het onderhoud van wegen, bermen en grachten. “Al onze inspanningen gaan naar het onderhoud van de wegen. We herstelden nog nooit zo veel straten maar we weten ook dat er nog werk is. Herne heeft het langste wegenstelsel in de regio”, legt Poelaert uit. Herne zoog tot nu toe het bermmaaisel niet op maar gaat daar stelselmatig werk van maken.

Vervuiler betaalt

De Hernenaren zijn tevreden over de openingsuren van het recyclagepark en de huisvuilophaling. Ze kunnen zich vinden in het principe “De Vervuiler betaalt”. “We gaan tijdens de vakantiemaanden de huisvuilzakken wekelijks laten ophalen”, zegt de burgemeester.

Eigen werk

Een grote meerderheid van de Hernenaren ziet in dat de professionalisering van de gemeentediensten besparingen kan opleveren. “We kregen bijvoorbeeld veel positieve reacties op de herinrichting van het Centrum, dat met eigen personeel is uitgevoerd”, zegt Kris Poelaert.

Veiligheid

De helft van de inwoners meet dat er nog niet voldoende wordt gedaan aan de veiligheid van voetgangers en fietsers. “We hebben fors geïnvesteerd in de fietspaden langs de Van Cauwenberghelaan en de Lindestraat. Omdat we een kleine landelijke gemeente zijn, is het niet mogelijk overal fietspaden aan te leggen.

Iets maar dan de helft van de inwoners vindt dat er voldoende snelheidscontroles worden gehouden en dat de schoolomgevingen veilig genoeg zijn. In september komen er nieuwe acties rond de schoolbuurten.

De Hernenaren zijn heel tevreden over de inzet van een bewakingsfirma om de inbrakengolf neer te slaan. De gemeente gaat daarom ook het contract met de veiligheidsfirma verlengen. De meeste inwoners voelen zich ook veilig in hun gemeente.

Openbaar vervoer

Over het aanbod aan openbaar vervoer zijn de inwoners dan weer niet gelukkig. “We hebben nochtans een station en De Lijn voerde de frequenties op. De mensen hebben het gevoel dat er te weinig aanbod is omdat velen afgelegen wonen”, antwoordt de burgemeester. Wellicht speelt de vergrijzing ook een rol in deze kritiek.  “We merken wel dat er meer een beroep gedaan wordt op de Minder Mobielen Centrale. Met onze 8 chauffeurs kunnen we al een deel van het probleem opvangen. We zijn nog op zoek naar bijkomende vrijwillige chauffeurs”, zegt schepen Snoeks.

Gemeentelijke Cultuurzaal

55 % van de gezinnen geeft aan dat er een nood is aan een gemeentelijke cultuurzaal. “Het Dominicanessenklooster is geen cultureel Centrum. Voor podiumkunsten moet er uitgeweken worden naar elders. We zijn ondertussen wel bezig met een schatting op te maken van de gemeentelijke gebouwen. Mogelijk kan er door een verkoop op langere termijn een groepering van diensten gebeuren in een administratief gebouw. Dat zou eventueel kunnen op het terrein van de sporthal van de Markevallei. Een cultuurzaal zullen we wellicht niet kunnen realiseren. Ondertussen zou er meer gebruik kunnen gemaakt worden van de kerk van Herne voor muzikale activiteiten”, zegt de burgemeester.

Jeugd en sport

Er is algemene tevredenheid over de sportinfrastructuur Hernekouter. Bijna de helft van de inwoners vindt dat er te weinig activiteiten zijn voor de jongeren. “We hebben jeugdbewegingen en het jeugdhuis is weer opengegaan. We denken dat vooral om de niet georganiseerde jeugd gaat die na een weekje op kot in eigen gemeente niet aan bod komt.”

Sociaal contact

Net niet de helft van de inwoners meent dat het sociaal contact er in de buurt op achteruit gaat.  “We hebben nochtans inspanningen gedaan door het organiseren van buurtfeesten. We gaan die buurtfeesten nu ondersteunen met de aanhangwagen ’t is feest”, gevuld met allerlei materiaal en een tiental tenten”, zegt Poelaert.

Er zijn volgens de enquête voldoende faciliteiten voor senioren en een sterk uitgebouwd OCMW. Maar de kinderopvang komt tekort. “We stellen vast dat Infano volzet is en dat de Landelijke Kinderopvang nog steeds onthaalouders zoekt”, zegt de burgemeester.

De Hernenaren staan ook achter een verdere uitbouw van de zachte recreatie. “Aan de vele foto’s op de sociale media is te zien dat de eerste kubus in de smaak valt. Voor de tweede kubus zijn er al een aantal locaties gevonden, waarvoor met de eigenaars moet gesproken worden.”

Gemeentehuis

De inwoners zijn heel tevreden met de ruime openingsuren van het gemeentehuis en vinden wat ze nodig hebben in het infoblad of op de website. De burgemeester en schepenen zijn heel aanspreekbaar. E komen binnenkort 12 nieuwe on-line documenten en een nieuwe app


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?