Halle en Herne werken mee aan proefproject rond circulair bermmaaisel

Bermmaaisel is voor vele gemeenten een reëel probleem waar een hoge kostprijs aan verbonden is. Haviland werkt daarom een oplossing uit die bovendien een positieve klimaatimpact heeft. De stad Halle en de gemeente Herne nemen deel aan dit proefproject. Blijkt het proefproject succesvol, dan wordt dit uitgebreid naar het volledige werkingsgebied.

Het proefproject geeft een invulling aan het actieplan ‘Realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap via groenblauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte’ van de dienst Leefmilieu.

Elke Delbare, Milieudeskundige: "Doel is dat het bermgras op termijn geen afvalstof meer zal zijn maar een grondstof, waardoor de kost voor het maaien aanzienlijk zal dalen."

Tandem dienst milieu en subsidioloog bewijst succes

De dienst Milieu werkte het project inhoudelijk uit, en vervolgens haalde onze subsidioloog de goedkeuring binnen van het subsidiedossier.

Koen De Reu, subsidioloog: "Dankzij de expertise van het Milieuteam konden we goed onderbouwd dossier indienen, en konden we een projectsubsidie binnenhalen van 75% van het benodigde bedrag. Zonder dit financieel duwtje in de rug had dit proefproject nooit haalbaar geweest."

De dienst Milieu zal de deelnemende besturen nu verder begeleiden bij de concrete uitwerking en evaluatie van het proefproject.

Hoe gaat Haviland concreet te werk?

De opstart van zo'n proefproject heeft heel wat voeten in de aarde: De bestaande bermbeheerplannen worden aangepast, maaidemonstraties worden georganiseerd, 7 geselecteerde bermen worden gemaaid en het maaisel wordt vervolgens onderzocht.

De aanpassing van de bermbeheerplannen mag echter niet enkel gebeuren in functie van de spreiding van het maaisel. De keuze voor een optimaal maaischema moet ook resulteren in een maximale biodiversiteit. De opmaak van nieuwe (of aanpassen van bestaande) bermbeheerplannen van de twee deelnemende gemeenten wordt daarom voorzien met een dubbel doel : enerzijds een verhoging van de biodiversiteit en anderzijds een spreiding van het aangevoerde maaisel.

In de tweede fase wordt op basis van de bekomen data een typebestek opgesteld voor de aanbesteding van ecologisch bermbeheer en wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de verwerking van het maaisel. Met EcoWerf (energetisch) en Pro Natura (grondstoffen) wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de spreiding en kwaliteit van het maaisel, de verwerking en de prijs van het geheel worden afgesproken.

Er wordt eveneens bekeken op welke schaal er lokale ‘stabilisatie-units’ voor het drogen, verkleinen en opslaan van het gras moeten worden gebouwd.

Uitbreiding

Het slagen van het project zal deels afhangen van de mate waarin het spreiden van het maaien effectief leidt tot een lagere verwerkingsprijs. Het opstellen van een sluitend businessmodel, samen met de realisatie van de gestelde randvoorwaarden (kwaliteit maaisel, afwezigheid zwerfvuil, spreiding maaibeurten) is dan ook een essentieel onderdeel van dit project.

Blijkt het proefproject succesvol, dan wordt een uitbreiding voorzien naar alle gemeenten binnen Vlaams-Brabant.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?