Grootschalig onderzoek naar ambtenaren die handelden in valse documenten

Het parket van Brussel voert een onderzoek naar grootschalige fraude met rijbewijzen en verblijfsvergunningen. Verschillende ambtenaren van de gemeente Anderlecht en iemand die intussen voor de stad Ninove werkt, waar ook onregelmatigheden werden vastgesteld, zouden betrokken zijn.

In de loop van de maand januari 2020 heeft het parket van Brussel een aangifte ontvangen van de administratieve diensten van de gemeente Anderlecht over een handel in valse documenten die door gemeenteambtenaren zou zijn opgezet. Het ging enerzijds om valse 19 bis-bijlagen waarmee buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning konden krijgen en anderzijds om valse rijbewijzen. Na een intern onderzoek werden de vermoedelijke betrokken gemeenteambtenaren geschorst.

De gemeente Anderlecht heeft het dossier vervolgens overgemaakt aan het parket van Brussel, dat een opsporingsonderzoek heeft geopend en het CDBC met het onderzoek belastte. De eerste elementen van het onderzoek brachten een omvangrijke handel in valse documenten aan het licht.

19 bis-bijlagen

Op 29 oktober jongstleden werd het onderzoek versneld door het feit dat een ambtenaar van de gemeente Anderlecht op heterdaad, getuige was van valsheid in geschrifte en gebruik ervan aan het loket. De politiediensten grepen snel in en arresteerden de persoon die zich met de valse documenten aan het loket had gemeld.

Tijdens de huiszoeking in haar woning ontdekten de onderzoekers een groot aantal vervalste documenten. Tijdens het verhoor zou de aangehouden persoon verschillende ambtenaren genoemd hebben die werkzaam zijn bij de administratieve diensten van de gemeente Anderlecht. Het parket van Brussel heeft vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van openbare omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik ervan, criminele organisatie en witwassen van geld. De persoon is door de onderzoeksrechter verhoord, in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens valsheid in geschrifte en gebruik ervan.

Het onderzoek werd voortgezet en twee verdachte gemeenteambtenaren werden snel onderschept. Zij bekenden dat zij het maken van afspraken voor de afgifte van de 19bis-bijlagen hadden vergemakkelijkt. Ze werden in verdenking gesteld van openbare omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik ervan en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens de eerste getuigenissen van buiten de gemeente zouden de vervalsers, die al minstens drie jaar actief waren, tussen 1200 en 1800 euro per vals document ontvangen hebben. De twee aangehouden ambtenaren werden door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

De gemeente Anderlecht raamt het aantal door dit netwerk afgegeven valse 19bis-bijlagen momenteel op ongeveer 1900 per jaar.

Rijbewijs

Het onderzoek richtte zich vervolgens op de afgifte van valse rijbewijzen. De modus operandi zou als volgt zijn: gemeenteambtenaren openden een dossier om een rijbewijs toe te wijzen aan een persoon van buitenlandse herkomst zonder dat die persoon aanspraak kon maken op een rijbewijs in zijn of haar land van herkomst.

Uit het bankonderzoek zou blijken dat er contant geld was gestort op de bankrekening van een gemeenteambtenaar. Verder is gebleken dat twee ambtenaren betrokken zouden zijn bij de handel in valse rijbewijzen. Een van hen, thans ambtenaar bij de stad Ninove, wordt er ook van verdacht binnen de stad Ninove een handel in valse identiteitskaarten te hebben opgezet.

De twee ambtenaren werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, criminele organisatie, openbare omkoping en, voor een van hen, het witwassen van geld. De gemeente Anderlecht schat het aantal valse rijbewijzen op meer dan honderd in één jaar.

Gezien de ernst van de gemelde feiten wordt deze zaak met voorrang behandeld door de Ecofin-pool van het Hof van Beroep te Brussel, een groep van gespecialiseerde magistraten.

"Deze feiten zijn zeer schadelijk voor de openbare veiligheid Zo heeft elke persoon die een valse 19bis-bijlage heeft gekregen, kunnen genieten van sociale rechten (gezinshereniging, werkloosheidsuitkering, sociale uitkeringen, enz.), hetgeen, gezien de hoeveelheid valse documenten die zijn geïdentificeerd, zou kunnen leiden tot een tekort van verscheidene miljoenen euro's", aldus het parket van Brussel. "Bovendien houdt de afgifte van valse rijbewijzen aan personen die nooit een bekwaamheidsexamen hebben afgelegd en dus vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen mogen besturen, een duidelijk gevaar in voor het wegverkeer In dit stadium van het onderzoek moet nog worden vastgesteld in welke mate de tussenpersonen, tussen de cliënten en de ambtenaren, die de overdracht van vervalste documenten mogelijk maakten, hierbij betrokken waren."

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?