Gooik investeert volgende 6 jaar 18 miljoen euro in duurzame dorpen

Gooik wil inzetten op de landelijkheid en de 5 dorpsgemeenschappen, het  thuisgevoel van mensen in hun dorp moet nog versterkt worden. Bovendien moet duurzaamheid de leidraad blijven in de nabije toekomst: minder auto, meer trage wegen, alternatieve energie…

De gemeente gaat de volgende 6 jaar 18 miljoen euro investeren, waarvan 7 miljoen euro inkomsten uit subsidies en verkoop. “Dat is een heel ambitieus programma want het gaat om 10,8 miljoen euro meer investeringen dan de vorige legislatuur, jaarlijks goed voor 1,8 miljoen euro meer investeringen. De personenbelasting behouden we op het laagste percentage van de regio, nl. 7,3%, terwijl we ons met de aanpassing van de onroerende voorheffing op 895 euro nog steeds op de derde-laagste plaats in de regio bevinden. Bovendien wordt de milieubelasting volledig afgeschaft. Gooik blijft dus een belastingvriendelijke gemeente”, legt burgemeester Michel Doomst uit.

Ambitieuze projecten

Enkele ambitieuze projecten die uitgewerkt zullen worden zijn:

-Voor Gooik wordt het masterplan verder uitgewerkt.

-In Strijland wordt de sportinfrastructuur nog verbeterd.

-Oetingen begint in het centrum met de nieuwe school en tekent voor het kunstonderwijs het ambitieuze steamproject uit.

-Leerbeek realiseert de vernieuwde kerk en het Kwadebeekproject.

Paddenbroek zal klaar zijn in 2020 en moet de voortrekker zijn van duurzame landelijkheid, daarom werden de middelen van het plattelandsfonds benut voor dit project. De kerk van Leerbeek is volgend jaar gerenoveerd, de Asseveldstraat wordt heraangelegd, de trajectcontrole in Oetingen zal er in januari zijn, de bijkomende parking rond de Koornmolen zal er in 2020 zijn.

Alle middelen en werking van het verleden worden behouden, niets wordt afgeschaft.

Voor cultuur blijft De Cam de opening naar brede participatie. De jeugd wordt blijvend ondersteund naar het jeugdhuis toe en krijgt ook budgetten voor renteloze leningen naar lokalen. De gemeente wil per deelgemeente een speelbos. “Daarvoor gaan we gesprekken aan met eigenaars van bossen. Dit hoeft niet veel geld te kosten”, verduidelijkt milieuschepen Simon De Boeck.

Nieuw zijn de wijkbudgetten waarmee op zeer lokale initiatieven kan worden ingespeeld.

Sport is top in Gooik: de bijkomende parking rond de Koornmolen komt er, de gemeente zoekt een winteroplossing voor de petanque en er komt een sportregioverantwoordelijke.

Administratief centrum

“De integratie van OCMW en gemeente vraagt dat we stilaan naar een administratief centrum toe werken: daar is een kleine 3 miljoen voor voorzien. Een nieuwe communicatieverantwoordelijke zorgt voor een vernieuwende website, huisstijl en infoblad. We zetten ook in op een digitalisering van de diensten”, zegt Doomst.

Toerisme wordt de economische troef van de toekomst. Gelinkt aan Paddenbroek zal daar ook personeel voor ingezet worden. De mobiliteit mikt op de fiets. Er zal voor ongeveer 1 miljoen euro aan fietspadenuitbouw worden voorzien.

Voor wegeniswerken is een totaalbedrag van 1.280.000 euro voorzien, de rioleringen worden vernieuwd voor een bedrag van 500.000 euro, ook voor de herinrichting van de kerkhoven zijn jaarlijkse sommen voorzien. Voor de Woonwinkel vergroot de bijdrage en er is een kader voor meergezinswoningen in de maak.

“Op sociaal gebied behouden we alle toelagen en thuisdiensten. We mikken met de Nieuwe Joen en het bouwproject Kwadebeek op de invulling van het sociaal objectief. De mantelzorgtoelage wordt verhoogd.”

Belastingen blijven laag, ook milieubelasting afgeschaft

“Naar budget toe is de gemeente op een strategisch keuzemoment gekomen. Enerzijds heeft Gooik traditioneel zeer lage belastingen. Anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met kosten die sterk oplopen. Zo worden recent 5 personeelsleden (kwaliteit, openbare werken, ICT, bevolking) aangeworven in het kader van de integratie OCMW-gemeente. In 2020 komt er een communicatieambtenaar bij. Daarvoor is jaarlijks ongeveer 300.000 euro voorzien.”

De opstart van Intradura zal 90.000 euro extra kosten. Voor de politie wordt de bijdrage met 163.000 euro verhoogd. De brandweer vraagt een meerbijdrage van 400.000 euro op 5 jaar. De taxshift maakt dat op kruissnelheid 341.088 euro minder binnen komt. Hoewel het nieuwe Open Ruimtefonds Gooik gemiddeld 200.000 euro extra opbrengt, is er een structurele meerkost van 1 miljoen euro per jaar.

“Door de oplopende kosten is een kleine aanpassing in de onroerende voorheffing nodig. De personenbelasting behouden we op het laagste percentage van de regio, nl. 7,3%, terwijl we ons met de aanpassing van de onroerende voorheffing op 895 euro nog steeds op de derde-laagste plaats in de regio bevinden. Bovendien wordt de milieubelasting volledig afgeschaft. Gooik blijft dus een belastingvriendelijke gemeente. Met deze kleine structurele bijpassing zijn we in staat om het ambitieuze programma voor de Gooikenaren mogelijk te maken”, aldus Michel Doomst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?