Goedgekeurde ‘Waterzuivering Kareelstraat’ blijft op weerstand stoten

De CD&V-, DVP- en N-VA-fractie gingen op de gemeenteraad van 25 februari 2020
niet akkoord met de inplanting van een waterzuiveringsstation in de Kareelstraat in Bellingen. Hun alternatieven werden weg gestemd door de meerderheid. De provincie moet zich later uitspreken over een eventuele vergunning.

De plannen voor deze KWZI  werden op de infovergadering van 16 januari 2020 uiteengezet en daar was het zeer duidelijk dat er bij de bevolking geen draagvlak is voor de inplanting van de KWZI in de Kareelstraat. “Op de infovergadering hoorden we dat er noch geluid- of geurhinder is en dat er geen gevaar voor aerosolen is. Toch plant Aquafin nu plots extra maatregelen om hinder en gevaar te verminderen. Wat is het nu, is er hinder en gevaar of niet?”, vraagt de CD&V-fractie zich af.

“Elke partij, die deel nam aan de verkiezing in Pepingen, vindt inspraak en participatie van de inwoners in het beleid hoogst belangrijk. Sommige partijen slikken hun beloften echter snel in.”

“Wat houdt de goedkeuring van dit gemeenteraadsbesluit door LVB in?
1.            Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant vlakbij een Orthopedagogisch Centrum.
De VZW Huize Terloo in de Kareelstraat te Bellingen vangt 61 kinderen op.
Het Centrum stelt 60 medewerkers tewerk.
De VZW gaat voor een nieuwbouw en de gemeente Pepingen zal naast de nieuwbouw een gemeenschappelijke parking aanleggen op de grond van de VZW. Deze parking is het bewijs dat deze plek in Pepingen druk bezocht wordt.

 1. Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij de meeste gebruikte gemeentelijke zaal.
  In de gemeentelijke zaal DE KRING gaan talrijke activiteiten door waarvan de meeste eestfestijnen van verenigingen zijn.
 2. Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij de meeste gebruikte
  niet-gemeentelijke lokalen.
  In het kasteel-klooster Ter Loo gaan jaarlijks rond de 700 activiteiten door en met
  hun jeugdkampen hebben zij jaarlijks 5000 overnachtingen.
 3. Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij een school.
  De Vrije Basisschool Spring in ’t Veld biedt onderwijs aan 180 kinderen en heeft 20 leerkrachten.

CD&V en DVP vroegen via amendementen aan het bestuur om zelf alternatieve voorstellen te doen. Dit voorstel viel echter in dovenmansoren.

“Beseffen de gemeenteraadsleden van de LVB welke verantwoordelijkheid zij nemen door de inplanting van een waterzuiveringsstation in de Kareelstraat in Bellingen, de drukst bezochte straat van gans Pepingen goed te keuren? Eén troost.  Het is niet het bestuur van Pepingen dat beslist. De provincie Vlaams-Brabant is de vergunnende overheid”, aldus de CD&V-fractie.

Alternatief van DVP

DVP stelde op de gemeenteraad een alternatief voor maar dat werd weggestemd door LVB zonder enige argumentatie.

“Waterzuivering is belangrijk. Daar is iedereen het over eens. Maar de wijze van behandeling of net niet behandeling van het onderwerp de laatste tien jaren is geen voorbeeld van goed bestuur. We lezen dan ook verschillende beslissingen aangaande een KWZI in Bellingen , soms ook afhankelijk van wie aan het beleid was”, zegt Kristof De Cuyper.

“Het is correct dat er destijds verschillende locaties werden onderzocht. Het is correct dat er verschillende adviezen werden gevraagd en ontvangen in de loop der jaren (en dus ook vandaag gedateerd gelet de steeds wijzigende wetgeving van zowel milieu als ruimtelijke ordening). Het is ook correct dat er bepaalde periodes (jaren) niets werd gedaan en ondernomen. Het is correct dat de huidige locatie werd weerhouden na een overleg door het college van burgemeester en schepenen , Aquafin, adviesinstanties en de gouverneur. Maar zoals gebleken op de gemeenteraadszitting van 26 november 2019 , de infoavond in de zaal De Kring op 19 januari 2020 en in de vele persartikels , is er duidelijk geen draagvlak aanwezig bij de lokale bewoners, de  school en een multi functioneel centrum waar 60 jongeren verblijven omtrent het voorstel van KWZI in de Kareelstraat in Bellingen.”

“Waarom dan niet even met een blancoblad starten en een nieuwe zoekzone onder de loep nemen ? Maar dit alles met als doel een KWZI te Bellingen te kunnen realiseren en zo dan ook na tientallen jaren stilstand werk te maken van enige waterzuivering. De mogelijkheid bestaat nog steeds om een ander gebied als alternatieve locatie voor te leggen voor advies aan de VMM, afdeling Land en Aquafin. Omdat de adviesinstanties maximaal 30 kalenderdagen de tijd hebben na ontvangst van de adviesvraagstelling om hun advies te formuleren, is dit geen extra lange wachttijd.”

Amendement

Het DVP amendement stelt een alternatieve locatie voor in de Nederbosstraat. Het perceel is gelegen in agrarisch gebied, niet gelegen in een overstromingsgevoelige zone, niet gelegen in een zone zoals een beschermd dorpsgezicht of beschermd landschap, heeft voldoende oppervlakte voor een KWZI, is gelegen langsheen de Roskambeek, is gravitair beter gelegen zodat een extra pompstation met extra persleiding kan vermeden worden (inbegrepen de extra kostprijs) en desondanks geen verplichting is het eveneens gelegen in de nabijheid van bebouwing.

“Een bijkomend voordeel van deze locatie is dat de huidige en pas aangelegde Kareelstraat niet opnieuw moet opengebroken worden. Het toekomstige verkeer voorde uitbating en werking van het KWZI kan via de bestaande ruilverkavelingsweg verlopen.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?