Gemeente wil landbouwgrond omzetten in speelbos

De gemeenteraad van Pepingen zette dinsdagavond het licht op groen om een stuk grond te verwerven naast de toekomstige KWZI in Bellingen. Indien de grond verworven wordt, hoopt het bestuur om snel te kunnen starten met de aanplanting van een speelbos voor de Pepingse jeugd op de site. CD&V vreest dat de gemeente daarmee de trend naar duurdere landbouwgronden in de hand werkt.

In februari 2020 kwam er eindelijk schot in de zaak van de waterzuivering in Pepingen en werd de inplanting van een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) in de Kareelstraat in Bellingen goedgekeurd. Het dossier is in volle ontwikkeling en Aquafin werd belast met de aankoop van de grond om met de bouw te kunnen starten. Gedurende de procedure bleek dat de gemeente een aanpalend stuk grond zou kunnen verwerven.

Schepen van landbouw en milieu Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) verduidelijkt: “Het gaat hier om een stuk van ongeveer 12.000m² aan niet-herbestemde landbouwgrond dat achter de toekomstige waterzuiveringsinstallatie en O.C. Ter Loo ligt. Het gemeentebestuur ziet mogelijkheden in de verwerving van een strategisch stukje grond waar dan bijvoorbeeld een speelbos zou kunnen worden aangeplant. Uiteraard is het niet de bedoeling om systematisch landbouwgrond op te kopen, maar aangezien het hier om een eerder drassige weide gaat, is het stuk ideaal om te bebossen en konden we deze kans dan ook niet laten liggen.”

“Indien de aankoop zou lukken en we een speelbos kunnen aanplanten, slagen we een dubbele slag. In de eerste plaats komen we tegemoet aan de vraag van Natuur en Bos om extra te bebossen en met deze extra groene long onze CO2 uitstoot te verminderen. De verwachting is dan ook dat Pepingen voor de aankoop beroep zal kunnen doen op de subsidie van de Vlaamse overheid die 75% van het aankoopbedrag bedraagt. In de tweede plaats zorgen we voor extra groene speelruimte voor de Pepingse jeugd nabij een school en een orthopedagogisch centrum.”

Inspraak na de feiten?

“Aangezien de opportuniteit zich plots voordeed kon het bestuur andere actoren nog niet consulteren en moesten we snel schakelen om de goedkeuring van de gemeenteraad te verkrijgen. De gemeenteraad is nu akkoord gegaan om het schepencollege te mandateren om de grond aan te kopen. In een later stadium trekken we uiteraard nog naar alle betrokkenen om hen te raadplegen over de precieze invulling van de site. Een speelbos kan immers maar één aspect zijn in een groter geheel. De adviesraden voor milieu, landbouw en jeugd, de school Spring in’t Veld, O.C. Ter Loo, de omwonenden en andere belangengroepen zullen hun insteek kunnen geven zodat we ook in Bellingen tot een dynamisch, veilig en groen geheel kunnen komen dat voor iedereen een meerwaarde zal zijn”, aldus schepen Cochez.

Pepingen versterkt de trend naar duurdere landbouwgronden

CD&V Pepingen heeft bedenkingen bij deze aankoopintentie. “Ondanks het feit dat de vergunningsprocedure voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in de Kareelstraat nog lopende is, wil Aquafin een perceel landbouwgrond van 60 are aankopen. Gezien de kwalificatie openbaar nut van toepassing is en omdat men snel vooruit wil, betaalt men een royale vergoeding van 8 euro per m².”

“Verrassend besliste de gemeenteraad op 24 november  om tegelijk en aan dezelfde voorwaarden 1,20 hectare aanpalende landbouwgrond aan te kopen. Het betreft landbouwgrond die deel uitmaakt van de ruilverkaveling Bellingen. Op papier is het de bedoeling om er een speelbos te realiseren. Of is het speelbos een sluwe verpakking om de ongelukkige inplanting van de KWZI te verbloemen?”

“Wij zijn voorstander om mee te werken aan de ambities van de Vlaamse Regering, om bijkomend bos aan te leggen. Zoals de landbouwverenigingen, vraagt CD&V-Pepingen om dit te realiseren via de uitbreiding van bestaande bossen en niet door in de open ruimte landbouwgronden in te nemen. De aankoop van de grond en realisatie van het bos hebben vandaag nog géén enkele zekerheid om in aanmerking te komen voor Vlaamse subsidies. Men wil een bos inplanten in een ruilverkavelde kouter. Tevens dreigt men de drainage, destijds door belastingsgeld uit Vlaanderen aangelegd, van de hele kouter te vernietigen door het laagst gelegen deel tegen de beek te gaan beplanten.”

“Als oppositie vinden we dit een foute investering. Volgens het gespecialiseerde vakblad Landbouwleven van 6 augustus bedroeg de gemiddelde prijs van landbouwgrond in Vlaams Brabant in 2019 per hectare 42.482 euro. Pepingen betaalt bijna het dubbele en draagt aldus bij tot het onbetaalbaar maken van de prijzen van landbouwgronden voor onze boeren. Als landbouwgemeente lijkt deze beslissing toch niet zo landbouw-minded te zijn.

Tenslotte werd omtrent deze belangrijk beslissing geen advies gevraagd aan de adviesraden, noch overleg gepleegd met de natuur- of landbouwverenigingen. Wij zouden onze middelen liever inzetten voor fietspaden, verkeersveiligheid of voor een waardige kinderopvang”, besluit de CD&V-oppositie.

Ingezonden foto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?