Gemeente moet holle weg herstellen en verharding halveren

De provincie heeft een tijdelijke voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend voor de verharding van de veldwegen Wolvenstraat en Driekruisenstraat. De gemeente had zichzelf een regularisatievergunning toegekend maar een buurtbewoner ging in beroep. De provincie legt de gemeente nu onder andere op om de holle weg te herstellen en op die plaats ook de aangelegde verharding terug te brengen naar de oorspronkelijke toestand.

Zie ook: Zonder vergunning

Eind augustus 2019, op de valreep voor de  aanvang van het nieuwe schooljaar, werd buurtweg nr. 5  in opdracht van het schepencollege plotseling over een lengte van honderden meters drastisch verhard met onder meer porfier. De kostprijs bedroeg 50.000 €. Zelfs de toezichtswaterput, van de Vlaamse Milieumaatschappij die zich onder deze bedding bevindt en in het verleden enkele malen per jaar werd gecontroleerd, werd met steenslagmaterialen overdekt en is niet meer zichtbaar.

Een buur diende klacht in bij de deputatie omdat hij meent dat de vergunning, die de gemeente zichzelf toekende, onaanvaardbaar is. “Door de verharding is er een enorme ravage aangericht. De resultaten van de verharding zijn enorm zowel qua impact van water, modder en grindstroom als qua schade die werd toegebracht aan de holle weg. Deze schade moet hersteld worden. De verharding kan evenmin en dient hersteld te worden. Uit foto's en filmpjes blijkt dat de tractorsluis niet werkte, wat blijkt uit de bandensporen naast de blok. Het gevolg is dat de weg werd gebruikt door automobilisten. Er waren ook geen verkeersborden aangebracht op het terrein. Landbouwvoertuigen, voetgangers en fietsers moeten veilig gebruik kunnen maken van de weg. De schade die is aangebracht moet hersteld worden. Bij een hevige stortbui is de weg een snelstromend riviertje en komt alles in de tuin terecht. Grind is niet duurzaam. De gemeente heeft, voor zover beroepsindiener weet, al tot tweemaal toe grind toegevoegd, dit is niet gepast in biologisch waardevol gebied. Wat de beslissing ook mag zijn, de holle weg moet in ere worden hersteld."

De gemeente was begonnen met verbeteringen aan te brengen. Maar de buur vindt dat als men de weg wilt herstellen, het niet kan met een beperkt aantal struiken en bomen (10 tot 15). "Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt ook dat de verharding daar moet verminderen. Grind is geen gepaste verharding."

Alternatieve route

De gemeente formuleerde als aanvrager een verweer op de argumentatie van de beroepsindiener. “De Schapenstraat wordt volledig heraangelegd. De verharding in de Driekruisenstraat en Wolvenstraat had tot doel een alternatieve route aan te bieden voor de schoolgaande jeugd van het Sint-Godelieve-Instituut in Sint-Martens-Lennik. Omdat de fietspaden in de Schapenstraat niet toegankelijk waren tijdens deze werken heeft men een alternatief willen aanbieden. De technische dienst is er onterecht van uit gegaan dat dit kon worden aangelegd op basis van het vrijstellingenbesluit. Achteraf is gebleken dat dit niet het geval is. De gemeente heeft een aanvraag ingediend om de werken te regulariseren. Het decreet stelt dat de gemeente aanvraag bij de gemeente zelf moet indienen. Er werd een vergunning afgeleverd, maar er werden ook wel voorwaarden opgelegd. Het deel van de holle weg moest sowieso een tijdelijk karakter hebben, dit werd ook in de vergunning in eerste aanleg opgenomen. Inzake de natuur zijn er al herstelwerken begonnen. De gemeente stelt dat de opdracht, die gegeven werd aan Pronatura voorziet boompjes en houtachtige planten (Meidoorn). Het is een ‘work in progress’. Pronatura zal nog verder aanplantingen doen, men zal contact opnemen met Agentschap voor Natuur en Bos om te kijken of de herstelling correct gebeurt. De ambitie van het college is om de holle weg te herstellen. In ons advies aan de deputatie werd het engagement meegedeeld om paaltjes te plaatsen. Dit staat ook in het advies van de Provinciaal Omgevingsambtenaar. Er zullen ook bijkomende verkeersborden geplaatst worden zodat er zeker niemand met de wagen in mag. Inzake de erosie gaat de gemeente samen met de provincie bekijken hoe deze aangepakt kan worden. De gemeente engageert zich als bestuur om met alle actoren te praten. Inzake de verharding zelf: vroeger was de holle weg een modderpoel. De verharding die vandaag voorligt is te uitgebreid. Een beperkte vorm van verharding zou ervoor zorgen dat de holle weg er in de winter niet als een modderpoel bijligt. Vele voetwegen zijn niet langer toegankelijk. De gemeente vraagt om toch een gedeeltelijke verharding te kunnen toestaan zodat men naar een duurzaam herstel kan gaan.”

Historische luchtfoto’s

“Op basis van historische luchtfoto’s blijkt dat de holle weg een smal wegtracé had, die werd verbreed in functie van de nieuwe verharding. De taludranden en de beplanting op de taluds werden zwaar beschadigd bij de aanleg van de verharde weg. Wanneer autoverkeer door de holle weg rijdt worden deze bijkomend beschadigd met overmatige erosie van de taludranden tot gevolg. De over-dimensionering en het rijgedrag hebben zware ecologische schade aan de holle weg veroorzaakt. Op basis van historische luchtfoto’s blijkt dat de holle weg voordien niet werd gebruikt door zware landbouwmachines. De holle weg dient bijgevolg te worden hersteld. Het Agentschap voor Natuur en Bos verleende een voorwaardelijk advies. De voorwaarden worden aan een eventuele vergunning toegevoegd.”

Tijdelijke vergunning

De deputatie besloot om een tijdelijke vergunning te verlenen tot uiterlijk twee weken na de voorlopige oplevering van de werken aan de Schapenstraat met volgende voorwaarden:

-de verharding wordt voor het hemelwater dat erop valt in overeenstemming gebracht met de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

-de verharding moet in functie van het hemelwater dat erop valt voldoen aan de provinciale verordening verhardingen;

-de voorwaarden gesteld in het advies van de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant worden stipt nageleefd;

    -volgende voorwaarden gesteld in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 14 januari 2021 worden stipt nageleefd:

    -de aangelegde verharding met steenslag in de holle weg dient herleid te worden tot de helft van de huidige breedte;

    -de afgekalfde taludvoeten moeten worden hersteld in hun oorspronkelijke staat door het aanbrengen van nieuwe zuivere aarde.    Deze aarde moet ingezaaid worden met Italiaans raaigras en waar nodig verstevigd worden met takken rillen;

    -de taludranden waar de bomen en struiken verwijderd werden dienen herplant te worden met inheemse boom- en/struiksoorten. Het plantverband 1 m x 1 m en het plantformaat 80/100 dient hierbij gehanteerd te worden;

    -bovenvermelde werken dienen ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen (2021-2022) uitgevoerd te worden.

-de voorstellen zoals geformuleerd in advies van de gemeente Lennik van 28 december 2020 worden stipt uitgevoerd. De meerwaarde van twee keer drie in plaats van één keer drie paaltjes in de Wolvenstraat moet worden afgetoetst in relatie tot de bereikbaarheid voor hulpdiensten;

-de wegen dienen conform het advies van het departement Landbouw en Visserij ten allen tijde toegankelijk te blijven voor landbouwvoertuigen;

-de effectiviteit van de tractorsluis en de paaltjes die tot doel hebben het gemotoriseerd verkeer te weren moeten op een permanente wijze worden gemonitord.

Schepen Hendrick Schoukens repliceert: “Ik wou melden dat er in de holle weg deze winter 275 struiken en boompjes zijn aangeplant door Pro Natura, en géén 20-tal zoals de buurvrouw suggereert. Ik geek ook mee dat de deputatie grosso modo de eerdere voorwaardelijke vergunning van de gemeente heeft bevestigd. We hadden onszelf géén carte blanche gegeven.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?