Er komt ‘In memoriambos’ naast bestaande geboortebos

De Roosdaalse gemeenteraad heeft een voorstel van gemeenteraadslid Dirk Evenepoel van Roosdaal Anders goedgekeurd om naast het bestaande geboortebos een ‘in memoriambos’ aan te leggen.

“Ik heb verleden week een punt op de agenda van de gemeenteraad geplaatst waarop ik al een tijdje aan het broeden was, met name het aanleggen van een 'in memoriambos'. Dit punt viel zowel bij de meerderheid als de oppositie bijzonder goed in de smaak en het werd dan ook unaniem goedgekeurd. Daarmee zal Roosdaal, bij mijn weten, de primeur hebben om zo'n bos te realiseren. Er zijn nog wel "gedenkbossen" maar die zijn steeds gekoppeld aan één bepaalde groep of gebeurtenis. Wat wij nu gaan realiseren is iets wat jaar na jaar zal blijven verder aangroeien”, legt Dirk Evenepoel uit.

Vaak hebben mensen de behoefte om een belangrijk moment in hun leven, zoals een geboorte, huwelijk of jubileum te markeren voor de toekomst en wordt er bij die gelegenheid een boom geplant.  Maar ook ter nagedachtenis aan een overleden dierbare wordt soms een boom geplant.

“Naar analogie van een geboortebos, waarbij een boom wordt geplant ter gelegenheid van een geboorte, stelden we voor om een ‘in memoriambos ‘ aan te leggen, waar een boom geplant ter nagedachtenis van een overledene. Bomen staan symbool voor het leven dat zich telkens vernieuwt. De boom zal verder groeien en zal generaties lang verder leven. Hierdoor blijft de herinnering aan een geliefde overledene behouden en hebben de nabestaanden een plaats waar ze regelmatig kunnen terugkeren. Hierdoor zal op termijn een bos ontstaan dat zowel een ecologische functie vervult als een tastbare herinnering vormt aan overleden dierbaren.”

Locatie

In 2009 werd aan het fietspad tussen de Nederheilbeekweg en de Nieuwenbosweg het ‘geboortebos’ aangeplant. De gemeente beschikt naast dit geboortebos nog over een paar percelen grond die geschikt zijn voor het inrichten van een ‘in memoriambos’. Deze percelen zijn weliswaar niet al te groot maar laten toch toe om de eerstkomende jaren een mooie aanplant te realiseren. De omgeving biedt echter opportuniteiten om op termijn aangrenzende percelen bijkomend te verwerven.  “

Organisatie

De periode rond Allerheiligen lijkt het meest geschikt om een jaarlijkse aanplant te organiseren. Hiervoor zou beroep kunnen gedaan worden op Pro Natura. Inwoners van Roosdaal, die in het afgelopen jaar met een overlijden geconfronteerd werden, kunnen vragen om voor hun overledene een boom te planten.Om de sociale en maatschappelijke draagkracht van dit project te vergroten, zal aan de adviesraden (milieu-, senioren en cultuurraad) gevraagd worden een voorstel uit te werken of er al dan niet aan de bomen een gedenkplaatje kan/mag geplaatst worden.

Bomencharter

“Roosdaal ondertekende het bomencharter. Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. Met het ondertekenen van het bomencharter Roosdaal engageerde zich tot het planten van 5.000 bomen. De teller van de reeds aangeplante bomen staat op heden helaas nog steeds op 0. De realisatie van een ‘in memoriam bos’ is een ideale gelegenheid om een gedeelte van het aangegane engagement te realiseren”, aldus Dirk Evenepoel.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?