Een negatief advies, maar vooral een positieve oproep ivm windturbines Eoly

Het college van burgemeester en schepenen van Herne brengt voor het project van vier windmolens in Silly/Edingen een negatief advies uit. Het college meent dat het dossier, zoals het nu is, een aantal elementen bevat die strijdig zijn met de regelgeving op vlak van inplanting van windmolens, in het bijzonder met betrekking tot de invloeden van de installaties op omwonenden. Het negatieve advies gaat wel vergezeld van de positieve boodschap dat mits betere inplanting én vooral mits beduidend meer participatie en inspraak van betrokkenen, gesprekken over inplanting van windmolens in onze regio kunnen gevoerd worden.

Het bestuur meent dat het met dit advies over de milieuvergunning van het concrete, voorliggende dossier haar verantwoordelijkheid opneemt als het gaat om het welzijn van de inwoners van haar gemeente.

Twee fracties spreken met één stem

“Maar tegelijk, en zelfs nog belangrijker, en de beide fracties CD&V Herne en Kwadrant Plus van de gemeenteraad spreken hier met één stem, is men van oordeel dat eenzelfde zin voor verantwoordelijkheid nu aan de dag moet gelegd worden om daadwerkelijk onze bijdrage te leveren aan het milderen van klimaatopwarming. Want dat is broodnodig willen we bijdragen om de komende generaties van Hernenaren een gemeente aanbieden waar het even goed leven is als dat het geval is voor ons vandaag.

Klimaatopwarming is een globale uitdaging, maar met een opdracht voor alle lokale gemeenschappen op deze planeet. Indien we  niet snel en op voldoende schaal ons deel van de inspanningen doen op vlak van hernieuwbare energie, van energiebesparing, van andere patronen van mobiliteit, enz. dan staat vast dat we onze kinderen en kleinkinderen opzadelen met problemen en uitdagingen die nog vele malen groter en duurder zullen zijn, en die hún welzijn wellicht nog sterker zullen schaden dan het onze vandaag. En ook daar moeten we dus met z’n allen verantwoordelijkheid tonen. Neen zeggen is een recht; ja zeggen is een plicht.”

“We stellen vast dat voor bepaalde klimaatmaatregelen ‘draagvlak’ ontbreekt. Of dat gebrek al dan niet gestoeld is op stevige en onderbouwde argumenten, laten we hier even in het midden. Maar we houden er rekening mee. Maar de term ‘draagvlak’ gaat even goed op wanneer het gaat over de gezamenlijke wil en het engagement om de uitdaging van  klimaatverandering met daadkracht aan te pakken. En wat dat betreft lijkt draagvlak precies te ontbreken, ondanks talrijke erkenning van ‘ja, we moeten er iets aan doen’. We kunnen niet zeggen dat er de voorbije jaren grote stappen voorwaarts zijn gezet in de richting van de algemene Europese ambitie van klimaatneutraliteit, niet in de wereld, niet in Europa, niet in België en Vlaanderen, maar ook niet in Herne.”

Het gemeentebestuur verklaarde zich eerder akkoord om te werken aan de doelstellingen van het burgemeestersconvenant, zowel de versie met 2020 als deze met 2030 als richtpunt. “Dat  burgemeestersconvenant is de vertaling van wat mondiaal erkend wordt als de nodige attitude om klimaatverandering binnen aanvaardbare perken te houden: het zal maar zijn als we allemaal, in onderlinge solidariteit, daadwerkelijk tot actie overgaan dat het tij nog enigszins kan gekeerd worden. Tijden als vandaag tonen aan dat als we dat willen, we deze hoge mate van solidariteit aan de dag kunnen leggen. Het burgemeestersconvenant nodigt dan ook uitdrukkelijk uit tot inspanningen in lokale en uitgesproken participatieve verbanden.”

‘Opgewekt Pajottenland’

In onze regio loopt ook het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’, waarin de krijtlijnen uitgetekend worden op vlak van het ambitieniveau en de concrete invulling van energiebesparing en inzet van hernieuwbare energie in de regio. Ook hier klinkt een uitdrukkelijk appel om de grote uitdaging met zoveel mogelijk actoren samen te realiseren; en met open geest de verschillende mogelijkheden correct en constructief na te gaan, zonder niet onderbouwde voorafnames op wat al dan niet kan. Dat element van samenwerking en van uitwerking van gedragen oplossingen houdt meteen ook belangrijke opportuniteiten in: wanneer we het samen en écht willen, dan kan de productie van hernieuwbare energie -in de vormen die we zelf wensen- ook voor financiële voordelen zorgen die terecht komen bij de lokale bevolking. De talloze voorbeelden van geslaagde coöperaties elders moeten ons tot nadenken, en vooral tot na-doen aanzetten.   

Een verantwoordelijke overheid beschermt haar burgers.

“Bijvoorbeeld door bepaalde dingen tegen te houden. Maar een verantwoordelijke overheid beschermt haar burgers evenzeer door duidelijk te maken waar en wanneer het er op aankomt om burgerzin en mede-verantwoordelijkheid aan de dag te leggen, voor nu en voor later.

En als het gaat om zaken van groot algemeen en toekomstig belang, dan zijn politieke muren uit den boze. De klimaatuitdaging vraagt om vereende krachten. Wij nodigen samen uit…”, aldus een gezamenlijke persmededeling.     


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?