DVP roept de burgers op tot het indienen van constructieve voorstellen.

 Volgens gemeenteraadslid Kristof De Cuyper is het na vijf gemeenteraadszittingen duidelijk dat de slogans van de huidige beleidsploeg LVB "samen, eerlijk en oprecht" of "starten met een schone lei" lege begrippen blijven.

 “Op mondelinge vragen van de oppositie wordt ter zitting door de huidige beleidsploeg geen antwoord of een antwoord naast de kwestie gegeven. Correct samengesteld en tijdig ingediende toegevoegde punten worden, geheel ten onrechte nog voorafgaand aan de zitting en voor enig debat of stemming, door de gemeenteraadsvoorzitter in naam van de huidige beleidsploeg van de agenda geschrapt. Problematieken aangehaald in toegevoegde punten worden door de huidige beleidsploeg geminimaliseerd en zelfs bespot. Indieners worden valselijk beschuldigd ”, stelt De Cuyper

“Mondelinge vragen vanwege de oppositie worden ter zitting consequent niet beantwoord  Dit is niet verplicht maar het zou een teken van hoffelijkheid zijn. Na 30 dagen dient de vraagsteller vanuit de oppositie de beleidsploeg te herinneren aan nog steeds openstaande vragen. Zelfs een vraag uit het publiek wordt desondanks gemaakte afspraak vergeten en niet beantwoord.”

 Geluidsopnames

 De Cuyper stelt vast dat de meerderheid niet alle audio-opnames ter beschikking van de bevolking stelt, enkel de zittingen van 23 april en 28 mei zijn te beluisteren. DVP heeft tevergeefs aangedrongen om ook de andere opnames van de zittingen van januari, februari en maart ter beschikking te stellen op de website.

 “Van inhoudelijke debatten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is geen sprake. Naar de buitenwereld geeft de huidige beleidsploeg steeds de indruk dat men constructief zou zijn maar het tegendeel kan bewezen worden. Ook het bewust verspreiden van foutieve informatie is daarvan een strategie. Te betreuren voor de democratie te Pepingen. “

 “Steeds wordt het verleden opgerakeld. De meerderheid verwijst meermaals naar een andere partij binnen de oppositie. Blijkbaar is het water nog steeds te diep tussen die twee lokale klassieke partijen. DVP vindt dit een spijtige zaak voor de lokale politiek maar ook voor de geloofwaardigheid in het algemeen. DVP wenst hiervan geen slachtoffer te zijn maar vooral de inwoners van onze prachtige landelijke gemeente mogen hier geen slachtoffer van zijn.”

 Komen luisteren en vragen stellen

 “DVP blijft als kersverse oppositie constructieve punten en suggesties aanbrengen op de gemeenteraadszittingen, ten voordele van de gemeente Pepingen en haar inwoners want zij verdienen dit. Gezien de huidige werkwijze van de beleidsploeg, nodigt DVP iedereen uit om te komen luisteren en kijken tijdens de gemeenteraadszittingen en/of de opnameband te beluisteren via de gemeentelijke website.

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet voor inwoners de mogelijkheid tot "participatie" door voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te brengen en DVP wenst dit uitdrukkelijke bekend te maken en te promoten”, besluit De Cuyper.

 Reactie

 Burgemeester Eddy Timmermans reageert: "Voor een gemeenteraadslid dat te pas en te onpas klaagt over een onjuiste berichtgeving in de pers is dit werkelijk fel door de bocht.Elk punt krijgt een inhoudelijk debat en op iedere vraag wordt een antwoord geformuleerd, hetzij mondeling of schriftelijk indien er informatie moet opgevraagd worden. We staan er namelijk op om onze burgers correct en volledig te informeren. Je kan het oneens zijn met bepaalde standpunten, maar dat op dergelijke manier na elke gemeenteraad verwoorden naar de bevolking is onaanvaardbaar. Op dit potje moddergooien, veralgemeningen en onjuistheden wensen we daarom niet verder in te gaan.

Zoals beloofd door LVB voor openheid van bestuur en zoals ondertussen wettelijk verplicht, wordt de volledige gemeenteraad opgenomen. Tijdens de gemeenteraden van april en mei werd nieuwe apparatuur getest voor digitale opnames. Die digitale opnames stellen ons nu in staat om alles sneller online ter beschikking te stellen. Een heuse verbetering dus. De gemeenteraden van januari, februari en maart werden nog opgenomen met een klassieke taperecorder en worden zo snel mogelijk overgezet, maar daar gaat tijd over.

We stellen vast dat het verleden vooral bij de DVP-fractie een grote rol blijft spelen. Voor LVB - Lijst van de Burger is dit gemeentebestuur begonnen met een schone lei, en daar houden we ons aan in de gemeenteraden en in het dagelijks beleid. Het blijft jammer dat er vanuit één hoek op elk inhoudelijk debat telkens een bepaalde negatieve framing volgt. We promoten participatie en daarom is iedere betrokken burger en ieder voorstel of vraag van harte welkom tijdens de gemeenteraadszitting."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?