Comité 'Drasop-brug Open' interpelleert gemeentebestuur

 Omwonenden vroegen tijdens het interpellatiemoment voor de gemeenteraad de heropening van de Drasopbrug. Karlien Luyckx vertolkte het standpunt van het ‘Drasop-brug Open’ Comité. Dit omvat de mening van de buurtbewoners uit o.a. Kesterbeekbos en Krabos,. Het is ook een weerslag van talrijke schriftelijke reacties die dit comité ontving van Hallenaren woonachtig in Essenbeek, Lembeek en Buizingen, die deze brug gebruikten voor hun dagdagelijkse verplaatsingen binnen Halle.  Ook vanuit Dworp klonken er dezelfde geluiden omdat het lokaal verkeer vanuit deze aangrenzende gemeente richting Buizingen nu de files van de Alsembergsesteenweg ingestuurd wordt.

Schepen van mobiliteit Bram Vandenbroecke: “Dit stadsbestuur draagt burgerinspraak hoog in het vaandel, getuige onder meer dit interpellatierecht zelve. Om eerlijk te zijn had ik en bij uitbreiding de collega’s uit het college en administratie zelf liever gezien dat dit dossier een zo groot mogelijke burgerparticipatie had gekregen. Maar daarvoor hadden we tijd nodig en dit is er in dit dossier te weinig geweest. Althans niet voor de Halse inbreng in dit verhaal. Sta mij toe dit even toe te lichten aan de hand van een chronologisch Drasopbrugverhaal. Want uiteindelijk is de tijd die wij kregen om hier over na te denken laat staan terug te koppelen vrij beperkt geweest in de wetenschap dat de kans reëel is dat de Drasopbrug deze legislatuur nog niet terug zal zijn heropgebouwd.”

“Had de aanrijding niet plaatsgevonden en was de truck niet uitgebrand in augustus 2018 dan zaten wij hier vandaag niet.   Het Vlaams Gewest liet dit jaar in de maand maart een stabiliteitsonderzoek uitvoeren en verwachtte die maand ook dat wij een advies gaven omtrent de toekomstvisie van deze brug. Op dat moment waren wij, noch het gewest al op de hoogte van de resultaten van deze stabiliteit studie. “

“De vraagstelling noopte ertoe dat wij de denkoefening hebben gemaakt in een zo’n breed mogelijk kader waarbij we zoveel mogelijk problematieken en belangen wilden verdedigen.

  • Een eerste was om een grotere grip te krijgen op het sturen van autoverkeer. En op die wijze de leefbaarheid van woonbuurten te vrijwaren of te verhogen. Beschikbare tellingen uit 2013 leerden dat er gemiddeld 695 wagens over de brug reden in de richting van Halle, richten Dworp waren dat er 573. Het leeuwendeel van de wagens werd tijdens de spitsuren geregistreerd. Dit zijn cijfers uit 2013, de verwachting is dat deze cijfers 6 jaar later nog zullen zijn toegenomen.  De vraag die we ons zelf stelden was in welke mate het terug openstellen van de brug met zijn aanvankelijke capaciteit het sluipverkeer niet zou faciliteren? Dit zou alvast haaks staan op onze eigen doelstellingen. Het hoeft geen betoog dat de sluiting van deze brug geleid heeft tot het ontlasten van sommige buurten, terwijl het in andere buurten en straten dan weer drukker werd. 
  • Zou het openstellen van de brug voor enkel stappers en trappers kunnen bijdragen tot een veiliger route en meer mensen kunnen verleiden om de mobile switch te maken?
  • Of zouden we de brug niet bij voorkeur omgezet zien in een ecoduct?. Deze denkoefening had idealiter meegevoerd kunnen worden met een zo’n grootst mogelijke burgerparticipatie. Maar het AWV verwachtte immers snel een advies. Op zitting van 22 maart kwam het college tot een volgend advies.

Onze voorkeur ging uit naar een nieuwe brug. Weliswaar smaller, met slecht 1 rijrichting mogelijk via alternerend verkeer. De originele brug is 11 meter breed de nieuwe zou 6 meter breed zijn. Onze voorkeur ging er echter naar uit om ze niet automatisch meteen open te stellen voor autoverkeer.  Gezien bovenstaande redenering wilden we dit nog even in overweging KUNNEN nemen. Het naar buiten brengen van dit advies zorgde voor het ontstaan van het Drasopcomité. Aan de hand van strooibriefjes werd de buurt bevraagd en op een warme dinsdagavond in juli trok een delegatie naar het stadhuis voor een constructief gesprek met ikzelf als bevoegde schepen en de clusterverantwoordelijke openbaar domein. Vreemd genoeg vertrekt er die  bewuste 23 ste juli ook een persmedeling vanuit het kabinet Weyts, waarbij de minister verklaart dat de Drasopbrug zal opengesteld worden voor alle verkeer.  Gezien de Vlaamse regeringsformatie was het even wachten op een nieuwe minister. Ondertussen werd ook via mail een afspraak gevraagd bij nieuwe mobiliteitsminister Lydia Peeters. Ik zou de minister immers dezelfde boodschap willen brengen die ik ook vandaag aan u breng. Want het is niet helemaal duidelijk of de boodschap die voormalig minister Weyts gaf ook zo werd doorgegeven aan de administratie.

Vandaag breng ik de boodschap waarbij wij deels op ons advies willen terugkomen. Hoe die brug er zou moeten uitzien, dat staat vast, maar wanneer deze brug zal gebouwd worden, dan zal ze wel degelijk ook opengesteld worden voor autoverkeer. Wij sturen ons advies bij op basis van onder meer volgende argumenten, die duidelijk geworden zijn doordat de brug nu al eventjes niet meer gebruikt kan worden:

- Sluipverkeer weren is belangrijk en dat willen we maximaal doen, maar eigenlijk kunnen we pas spreken van sluipverkeer als verkeer andere (binnen)wegen gebruikt parallel met een volwaardige verbinding. Er is momenteel geen andere volwaardige verbinding tussen Lembeek/Essenbeek en Buizingen dan de Drasopbrug. Theoretisch heeft de brug het statuut van een lokale weg, maar in realiteit fungeert ze al tientallen jaren als belangrijkste verbinding tussen deze delen van onze stad. Er is geen volwaardig alternatief. Door de brug te versmallen, dus enkel mogelijk te maken voor alternerend verkeer, en het éénrichting maken van de Haakstraat (in samenspraak met de gemeente Beersel) hopen we echter voldoende greep te hebben op de verkeersstromen.

 

- Door de brug af te sluiten zonder volwaardig alternatief verplaatst het verkeer voor het traject tussen Lembeek/Essenbeek en Buizingen zich naar Sint-Rochus en richting de grens tussen Buizingen en Dworp. Het lijkt ons niet fair dat deze wijken al dat extra verkeer moeten slikken. De verkeersdruk in Halle is sowieso al hoog en de lasten die daarmee gepaard gaan moeten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Ook de A8 wordt hiermee veel feller belast dan voorheen, met alle negatieve gevolgen vandien.

- We hebben de impact en omrijfactor onderschat voor de mensen die vlakbij de brug wonen en die ze dagelijks gebruiken. Ik heb dit ook duidelijk erkend in ons gesprek met het Drasopcomité.

Ik wil één zaak wel duidelijk stellen. We komen terug op onze beslissing, maken geen bocht van 180 maar wel van 90 graden. We hebben in dit dossier dan wel enige tijdsdruk ervaren maar het voortschrijdend inzicht is er gekomen op basis van bovenstaande rationele elementen. Niet door druk van het comité of druk van de minister. We hopen dat de maatregelen die we nemen voldoende zijn om onze doelstellingen behalen. En tot slot blijf ik het jammer vinden dat we onvoldoende tijd hadden om ook zoveel mogelijk Hallenaren te betrekken bij de toekomstvisie op deze brug.

Wij zullen u zeker verder op de hoogte houden van de bespreking met de nieuwe Vlaamse minister en wij danken u nogmaals voor uw interpellatie over dit dossier”, aldus de schepen.

foto: Jan Demol

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?