Colruyt en Delhaize tevreden over PIEK-proefproject

REGIO - In samenwerking met Colruyt en Delhaize liep er gedurende een aantal maanden in negen steden een proefproject voor stille en duurzame leveringen aan winkels.Er waren zestien supermarktvestigingen bij betrokken. De leveringen gebeurden in de vroege ochtend en in de late avond en daarvoor werd speciaal geluidsarm en duurzaam materiaal ingezet.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag de resultaten van het proefproject voor. Er is een verhoging van de verkeersveiligheid, een lager brandstofverbruik en een daling van de uitstoot van schadelijke stoffen. Het proefproject krijgt een vervolg. Alle partners engageerden zich daarvoor ook.

Vlaams minister Hilde Crevits lanceerde in juni 2010, samen met VVSG, Comeos (de federatie voor de handel en diensten), Colruyt en Delhaize een proefproject om de belevering van winkels in stedelijke centra duurzamer te maken. De vermindering van geluid, uitstoot van schadelijke stoffen, files en (dodehoek-) ongevallen vormden de centrale doelstelling. Aan het PIEK-pilootproject werkten negen steden en gemeenten (Antwerpen, Brasschaat, Geel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Ninove, Vilvoorde en Leuven) en zestien winkels van de twee distributeurs mee. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en COMEOS speelden een faciliterende rol. De opdrachtgever van het pilootproject was de Vlaamse overheid, die ondersteund werd door het Steunpunt Goederenstromen van de Universiteit Antwerpen en een extern onderzoeksbureau.

In de voorbereidende fase ging er aandacht naar een goede communicatie over het project met de betrokken steden en gemeenten. Ook de buurtbewoners werden geïnformeerd, ondermeer via buurtvergaderingen en informatiefolders. Beide betrokken distributeurs besteedden veel aandacht aan de technische aanpassingen van materieel en infrastructuur, bijvoorbeeld:

 • aanpassing van vrachtwagens: een oplegger met extra bekleding en geluidsdempende vloeren, aanpassing van laadkleppen en achteruitrijsignaal, inzet van een aardgastrekker;
 • aanpassing van laad- en losmaterieel: aanpassingen aan transpaletten, metalen karren;
 • aanpassingen aan de laad- en losplaats zelf: poort, laad- en losbrug,…

Colruyt en Delhaize zorgden voor een bijkomende opleiding van chauffeurs en winkelpersoneel om stille beleveringen mogelijk te maken.

Bedrijfseconomische en maatschappelijke voordelen gaan hand in hand

Het PIEK-pilootproject leverde duidelijke voordelen op voor alle betrokken partijen:

 1. Voordelen voor de omwonenden en de steden
  1. De inspanningen tijdens het proefproject van PIEK-gerelateerde leveringen werden positief onthaald door de omwonenden van de winkels.
  2. De verkeersveiligheid neemt toe. Zowel bij het aanrijden als het manoeuvreren op de parking is er minder interferentie met zwakke weggebruikers en klanten. Dat heeft een lagere kans op verkeersongelukken tot gevolg.
  3. Er is winst op het milieuvlak. Er is een daling van de CO2 uitstoot. Zelfs met een gewone dieseltruck is de daling van CO2 uitstoot significant: een vermindering van 12,6 kg CO2 per 100 km. Door gebruik te maken van een CNG-trekker kunnen hogere reducties bekomen worden, zelfs in vergelijking met Euro 6-trucks: uitstoot stikstof-oxiden (NOx, waaronder broeikasgas) daalt met 30 %, uitstoot fijnstof (PM10) daalt met 38%. Delhaize zette de aardgastrekker in tijdens het PIEK-pilootproject.

Het PIEK-project was een stap vooruit in de dialoog tussen de betrokken distributeurs en de lokale overheden. In het verleden kreeg dit weinig tot geen aandacht.

Sabine Van Dooren, voorzitster Raad van Bestuur VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: “De toegenomen verwevenheid van functies in de stadskern – wonen, werken, winkelen, dienstverlening, onderwijs, …– versterkt de uitdagingen op het vlak van stedelijke distributie. Zonder deze problematiek te verengen tot de winkelbevoorrading, kunnen we heel wat leren uit het PIEK-pilootproject. Het project toont immers aan dat een slimmere belevering naar, in en vanuit de stad, mogelijk is mits een doorgedreven samenwerking tussen alle betrokken partijen. Stadsbesturen spelen hierbij een centrale rol. Zij kunnen met dergelijke initiatieven beter het evenwicht bewaken tussen de leefbaarheid voor de inwoners en de economische leefbaarheid van de stad.

 1. Voordelen voor de distributeurs en transporteurs
  1. Het brandstofverbruik daalt. Met een dieseltruck kan tot 13% bespaard worden door te rijden buiten de spits. Leveren met een CNG-trekker kan extra besparingen opleveren tot zelfs 40% in vergelijking met een dieseltruck.
  2. Er werden tijdswinsten geboekt en de leveringen verliepen efficiënter. De cijfers van beide distributeurs zijn gelijkaardig. Voor de 16 sites samen zijn de waarden van de gemiddelde snelheden over het volledige traject van het distributiecentrum naar het winkelpunt als volgt:
 • levering in de dag:                                    50,1 km/u
 • levering in de ochtendrand:                        61,0 km/u
 • levering in de avondrand:                           67,6 km/u

Leveren voor de ochtendspits of na de avondspits impliceert met andere woorden dat er minder manuren nodig zijn voor dezelfde activiteiten. Door een gerealiseerde tijdswinsten waren er ook minder vrachtwagens nodig.

 1. De betrokken chauffeurs ervaren minder stress en staan positief tegenover rijden in de vroege ochtend en de late avond.

”Onze job als chauffeur wordt er door de huidige mobiliteitssituatie niet eenvoudiger op, integendeel. En dit brengt ook de nodige stress met zich mee. Het PIEK-pilootproject opent duidelijk perspectieven voor de toekomst. Het is een win-win situatie voor iedereen. Voor ons creëert het betere en veiligere werkomstandigheden en tegelijkertijd wordt het verkeer ontlast tijdens de ochtend- en avondspits,” getuigt een chauffeur die betrokken was in het pilootproject.

 1. Er zijn organisatorische baten: leveringen buiten de openingsuren van de winkels verlopen efficiënter.
 2. Het bedrijfsimago verbetert. Stillere leveringen kunnen door hun duurzaam karakter een positief effect hebben op het imago van de onderneming die er gebruik van maakt.
 3. Er is een betere spreiding van leveringen. Er zijn minder samenvallende leveringen overdag.

Delhaize en Colruyt zijn het er unaniem over eens: “Dit PIEK-pilootproject is een eerste stap in de goede richting wat betreft de leveringssituatie tijdens de ochtend- en avondspits. We ijveren ervoor om de transportactiviteiten zoveel mogelijk te spreiden om op die manier de impact op de mobiliteit, milieu, leefbaarheid en verkeersveiligheid verder te verlagen. Onze chauffeurs ervaren minder stress en de omwonenden van winkels in het proefproject reageren positief. Iedereen is dus gebaat met een uitbreiding van het PIEK-pilootproject”, aldus nog Mark Verleye, Senior Vice-President Logistics, Procurement and Quality Delhaize en Luc Rogge, directeur-generaal Colruyt, OKay, Bio-Planet.

Vervolgtraject: PIEK 2 gaat breder en dieper

Het PIEK-project heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn in Vlaanderen met betrekking tot stillere en duurzame stedelijke distributie in de dagrand (vroege ochtend en late avond). Ook de Europese Commissie heeft te kennen gegeven dat er sterk moet worden ingezet op stille technologieën in de transport- en logistieke sector.

Naast de maatschappelijke en bedrijfseconomische voordelen kwamen uit het evaluatierapport ook verschillende aanbevelingen, onder meer met betrekking tot het geluid. Tijdens het proefproject kwamen er geen meldingen over geluidsoverlast binnen, toch is dit een aandachtspunt.

Gezien de voordelen op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu zal op korte termijn een PIEK 2-vervolgproject worden opgestart. De aanbevelingen van het PIEK-project zullen dan ook in het vervolgtraject nader worden bekeken.

Het PIEK 2-vervolgproject vormt een verbreding van het PIEK-pilootproject. Er worden bijkomende bedrijven uit de distributie- en transportsector bij betrokken. Daarnaast komt er eveneens een nieuwe, open oproep om alle steden en gemeenten de kans te geven mee te stappen in PIEK 2. Ter ondersteuning van de lokale overheden wordt een draaiboek voor PIEK-leveringen opgesteld. Daarenboven komt er een typedocument waarin de afspraken worden vastgelegd tussen bedrijven en lokale overheden die aan het PIEK-verhaal willen deelnemen. De verdere concretisering van PIEK 2 gebeurt in overleg met alle partners van PIEK 1.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Het PIEK-project toont aan dat het mogelijk is om in de stedelijke centra de verkeersveiligheid te verbeteren, de files terug te dringen, de emissies te verminderen… door de distributie te optimaliseren. Het PIEK-project betekent een stap voorwaarts om onze stedelijke centra duurzamer te maken. We zullen via Flanders Logistics werk maken van een vervolgtraject via het PIEK 2-project. De intentieverklaring die vandaag door Comeos, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra, VVSG en de Vlaamse overheid wordt ondertekend geeft uitdrukking aan het gezamenlijk engagement om verder werk te maken van stillere leveringen en een duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen.”

Meer info op www.flanderslogistics.be/piek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?