College Herne geeft negatief advies voor windturbines

Het college van burgemeester en schepenen van Herne verleende in vergadering van 12 april 2017 negatief advies inzake de milieuvergunningsaanvraag van Eoly NV om drie windturbines, voor de productie van windenergie, te plaatsen op de “Heizel’ in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle.

 Het negatief advies werd uitgebracht na een grondige analyse van de vergunningsaanvraag door de gemeentelijke diensten, alsook na advies van de raadsman van de gemeente.

 Schepen van leefmilieu, Openbare Werken en Landbouw Lieven Vandenneucker legt het standpunt van het schepencollege uit. “Uit de analyse van de milieuvergunningsaanvraag blijkt dat de normen inzake slagschaduw en geluidshinder op onaanvaardbare wijze worden overschreden. Verder ligt de voorziene locatie veel te dicht bij een te groot aantal woningen. Los van dit advies wordt ook nog opgemerkt dat de gemeente een zeer groot aantal bezwaren ontving die minstens in overweging dienen genomen te worden bij de verdere behandeling van de milieuvergunningsaanvraag.”

 “Het college is niet tegen de inplanting van windturbines maar meent dat dit maar kan met gedeelde inspanningen en met respect voor de omgeving en de inwoners.  Bijdragen tot een beter milieu kan maar mits het opnemen van wederzijdse verantwoordelijkheid”, zegt Vandenneucker.

 Het college noteerde wel het engagement van Eoly om het dossier te herzien en wil dit aannemen op voorwaarde dat het grootste deel van de bezwaren kan worden weggewerkt én dat onderzocht wordt of ook andere alternatieve vormen van energiebronnen kunnen worden aangewend.

 In dat opzicht steunt het college het initiatief van onze burgemeester Kris Poelaert, om samen met een acht gemeenten en onder de voogdij van de provincie voor onze regio een strategisch project op poten te zetten, ten volle. Het project wil alle alternatieve energievormen in (ruimtelijke) kaart brengen en wil een wettelijk kader creëren zodat mogelijk toekomstige inplantingen in onze regio op een duurzame, gecontroleerde en gecoördineerde manier verlopen. Het strategisch project wil tevens meer draagvlak creëren bij de bevolking.

“In onze gemeente zouden verschillende potentiële locaties voor windturbines zijn aangeduid. Het bestuur wil vermijden dat Herne het windturbine-eiland van onze provincie wordt, maar wil solidair zijn bijdrage leveren om de doelstellingen van het klimaatplan te halen”, besluit de schepen.

Los van dit advies wil het college ook het goed nabuurschap met de gemeente Edingen niet hypothekeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?