Bestendigde deputatie weigert de regularisatievergunning van bvba De Doncker

De provincie Vlaams-Brabant weigert de omgevingsvergunning De Doncker die door de gemeente Roosdaal werd afgeleverd. De industriële activiteiten van bvba De Doncker in natuurgebied moeten onmiddellijk worden stopgezet en alle onvergunde verhardingen moeten onverkort worden opgebroken.

Het Departement Omgeving, Natuurpunt Affligem-Liedekerke en buurtbewoners gingen in beroep bij de provincie tegen de voorwaardelijke en tijdelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door de gemeente Roosdaal op 4 mei 2020.

De beroepsindieners benadrukten dat de aanvraag niet vergund kan worden omdat een deel van de bedrijfsactiviteiten in natuurgebied gebeuren. “Verrassend is dat de gemeente bevestigt dat bedrijvigheid in natuurgebied niet toegestaan kan worden, maar dat er dan toch een vergunning wordt verleend. Een industriële activiteit is er niet op zijn plaats. Sinds 2009 is door de aanvrager geweten dat de exploitatie in natuurgebied niet kan. In 2013 heeft de aanvrager een vestiging in Erembodegem gekocht. Toen had de herlokalisatie moeten gebeuren. Nu, in 2020 is er nog altijd geen actie ondernomen om het natuurgebied te vrijwaren. Er kan niet nog eens twee jaar uitstel gegeven worden voor een illegale uitbating die al zo lang gekend is.”

De beroepsindieners stelden verder dat het vergunnen van een uitbreiding op een bestaand gebouw waarbij de uitbreiding in bufferzone gebeurt, niet kan worden toegestaan omdat dit de slechte inplanting, in strijd met het GRUP, zou bestendigen. Volgens de voorschriften kan van de bufferzone worden afgeweken voor een brandweg of een weg, maar het is nooit de bedoeling geweest om af te wijken van de bufferzone voor een gebouw of voor het stapelen van goederen. Het GRUP voorziet een bufferzone en daar moet aan voldaan worden. In dit gebied mogen geen activiteiten plaatsvinden.

Verder merkten de beroepsindieners op dat de voorwaarden die opgelegd worden in de collegebeslissing onduidelijk en niet correct zijn en elkaar tegen spreken. “Zo is het niet duidelijk hoe de dwangsom zal worden afgedwongen en wat de sancties zijn als voorwaarden niet worden nageleefd. Bij de voorwaarden opgelegd in de vergunning wordt verwezen naar een kaartje waarop de bufferzone niet ingetekend is conform het van toepassing zijnde GRUP 2009.”

De advocaat van de aanvrager pleitte onder meer dat er dient rekening gehouden te worden met de historiek van de aanvraag. Op het moment van de aanvraag (september 2019), was het nieuw GRUP II nog in volle voorbereiding. De aanvrager veronderstelde dat het GRUP verdere ontwikkelingsmogelijkheden zou bieden aan het bedrijf. In die optiek werd een tijdelijke vergunning aangevraagd om in een latere fase tegemoet te komen aan de voorschriften van het nieuwe GRUP II. Het klopt volgens de aanvrager niet dat er bij de aankoop van de vestiging in Erembodegem geherlokaliseerd had moeten worden aangezien er toen nog zicht was op een nieuw GRUP.

Tegen deze beslissing kan nog beroep ingesteld worden bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?