Beleidsnota 2012 gemeente Roosdaal

ROOSDAAL – Het Roosdaals gemeentebestuur maakte haar beleidsnota 2012 bekend.

In 2007 werd door het Roosdaalse college van burgemeester en schepenen het algemeen strategisch beleidsplan 2008-2012 opgesteld en werden strategische doelstellingen bepaald. “Ter voorbereiding hiervan deed het gemeentebestuur een vergelijking van de verschillende partijpolitieke programma’s. Binnen elke strategische doelstelling werden acties beschreven die in de loop der jaren zouden worden uitgevoerd. Jaarlijks wordt dit beleidsplan geëvalueerd en omgezet in een actieplan.  De evaluatie van het strategisch beleidsplan van november 2011 leert ons  dat 78,0 % van de vooropgestelde acties reeds gerealiseerd zijn.  Nog eens 18 % van de acties is lopende.  Wat maakt dat nog 4,0 % van de acties dient uitgevoerd te worden, maar reeds 96,0 % van de acties in een realisatiefase is of ingebed zit in de dagelijkse werking”, zegt burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V).  Daarnaast stelt de Roosdaalse meerderheid dat in de afgelopen jaren het bestuur de gestelde opportuniteiten telkens kordaat heeft aangepakt.  We denken oa. aan de bouw van de kleuterschool te O.L.V.-Lombeek en de loods voor het Rode Kruis, de plaatsing van zonnepanelen, het HARTveiligproject, de FIT-O-Meter, de aankoop van een hybride voertuig, enzovoort.

Omdat het gemeentebestuur de intentie heeft om vanaf 1 januari 2013 in te stappen in de Beheers- en Beleidscyclus (BBC) en de opmaak van de financiële nota en de beleidsnota vanaf dan aan elkaar gekoppeld worden, zal een beleidsnota in deze vorm allicht in de toekomst niet meer bestaan.  In de loop van 2012 worden de nodige voorbereidende stappen tot de instap in de BBC gezet.  Bij de voorbereidingen hiervan zal ook rekening gehouden worden met de streekvisie voor Halle-Vilvoorde 2030.  Dit is een studie die wordt uitgevoerd op vraag van Haviland door de Universiteit Gent  (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en Centrum voor Lokale Politiek).  De relevante thema’s van de visie “Vlaams Brabant in 2030”, uitgeschreven door de gouverneur van onze provincie, worden overgenomen.

In deze beleidsnota voor het dienstjaar 2012 worden de doelstellingen uit het beleidsprogramma 2008-2012 overlopen.   Aansluitend wordt bij de voornaamste acties een raming van hun budgettaire implicaties opgenomen. Dit vormt de aansluiting met de financiële nota van het budget, zijnde de begroting.
 

DE DOELSTELLINGEN

1. De kwaliteit en het samen leven van alle burgers in Roosdaal verhogen

Het welzijn van de inwoners bevorderen is een doelstelling die doorheen de jaren van het beleidsprogramma loopt.  Het OCMW is daarbij de uitgelezen partner om dit om te zetten in de praktijk. Het gemeentebestuur wil zich in 2012 vooral focussen op de gevoeligheden die er zijn rond het begraafplaatsenbeheer. In 2009 werden gronden aangekocht om meer ruimte te creëren op de begraafplaats van de Lostraat.  In 2012 zal een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden uitgewerkt om de stedenbouwkundige mogelijkheden te optimaliseren en willen we de studie aanvatten om er op termijn een begroetingsruimte in te planten. 

In 2012 plant Roosdaal de herdruk van een aangepaste informatiebrochure en blijven de onthaaldagen voor nieuwe inwoners behouden.  Zo geven het aan de  inwoners de nodige informatie over hun gemeentelijke diensten.

 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Nieuwe info brochure

 € 6.500,00

104/123-06

Onthaalpakket nieuwe inwoners

€ 2.000,00

105/123-16

Feesten met middenstand en verenigingen

€ 2.000,00

523/123-16

€ 1.000,00

523/744-51

Studiekosten begroetingsruimte begraafplaats

€ 15.000,00

878/733-60

Inrichting urnenkelders en columbaria

€ 7.000,00

878/721-60

OCMW-bijdrage

€ 920.000,00

831/435-01

2. Werken aan een gezonde en zorgende leefgemeenschap in een “wel-gezinde” samenleving

In het Lokaal Sociaal Beleidsplan werden de beleidslijnen voor het welzijnsbeleid uitgezet. Daaruit volgend werd in 2010 de Welzijnsraad opgestart. Onder hun adviserend oog kunnen lopende projecten verder groeien of worden ideeën omgezet tot projecten. Zo zal al in 2012 een aangepaste versie van de Welzijnsgids verschijnen. Samen met de Welzijnsraad zal het Lokaal Sociaal Beleidsplan geëvalueerd en bijgestuurd worden.

In het kader van gezondheidspreventie en voorlichting wordt er verder samengewerkt met LOGO. De overlegmomenten met de plaatselijke medische kring en de activiteiten in kader van Kom Op Tegen Kanker blijven behouden. Het Lokaal Overleg Kinderopvang volgt onder impuls van Kind en Gezin de evoluties inzake kinderopvang in Vlaanderen en in onze gemeente. De intergemeentelijke werking rond alcohol- en drugpreventie wordt geëvalueerd na de uitstap van een partner en zal worden bijgestuurd.

Het beleid besteedt extra aandacht aan de zorg voor medioren en senioren. De edities van de seniorenbeurs in 2009 en 2011 waren een succes. In 2012 komt er op algemene vraag een derde editie. Hierbij worden de senioren geïnformeerd over de bestaande dienstverlening, mogelijke opleidingen en andere activiteiten. De organisatie van de seniorenactviteiten, zowel vormend als ontspannend, worden in 2012 opnieuw voorzien.

Roosdaal is graag een gezinsvriendelijke gemeente. Daarom worden gezinstarieven toegepast bij verschillende activiteiten en blijven geboorte- en adoptiepremies behouden onder vorm van middenstands-geschenkcheques. 

Instellingen die zorgen voor gehandicaptenopvang en zieken kunnen verder blijven genieten van de jarenlange gemeentelijke ondersteuning. We willen hier ook vermelden dat via de beleids- en impulssubsidies van sport een bijkomende ondersteuning is voorzien aan gehandicaptengroeperingen. Omdat de tewerkstelling van mensen met een handicap belangrijk is, voorzien we een toelage voor de beschuttende werkplaatsen die Roosdaalse inwoners tewerkstellen.

Buitenschoolse opvang en speelpleinwerking worden ondersteund want kinderopvang is een hoeksteen van gezinsbeleid.

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Organisatie seniorenactiviteiten

€ 500,00

834/122-04

€ 2.500,00

834/123-16

Toelagen aan beschutte werkplaatsen

€ 4.000,00

833/332-02

Bijdrage IGS drugs- en alcoholpreventie

€ 6.000,00

871/435-01

Info-avonden sociale en preventieve geneeskunde

€ 1.000,00

871/126-01

AED-project

€ 1.200,00

871/124-xx

Activiteiten t.v.v. Kom Op Tegen Kanker

€ 600,00

871/123-16

€ 2.500,00

764/124-xx

Flexibele kinderopvang en

Speelpleinwerking

€ 93.500,00

844/111-xx

€ 2.000,00

844/122-04

€ 5.000,00

844/124-xx

€ 1.500,00

844/123-16

Geboortepremie

€ 7.800,00

825/123-16

Uitgave welzijnsgids

€ 4.000,00

871/124-02

Digitaal Sociaal huis

€ 2.500,00

104/123-13

3. Werken en ondernemen in Roosdaal aantrekkelijk maken

De Roosdaalse middenstandsraad verdient kansen om zijn projecten uit te werken.  De ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de KMO-zone en dat voor de zonevreemde bedrijven kennen het vervolg van hun procedure.

Sociale tewerkstelling wordt gepromoot. De gemeente blijft in het kader van deze operationele doelstelling vruchtbaar samenwerken met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, maar ook met Intro. Beiden hebben een erkenning als projecten voor sociale tewerkstelling. Het bestuur blijft de sociale tewerkstellingsprogramma’s actief opvolgen (vb. Mina-werkers). Het gemeentebestuur blijft kansen bieden aan jongeren in opleiding om er een zinvolle stage of werkervaring op te doen. Het gemeentebestuur wil haar medewerking verlenen aan initiatieven rond sociale tewerkstelling. 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Eindejaarsactie middenstand

€ 2.000,00

523/123-16

€ 850,00

523/124-xx

Actie 'met belgerinkel naar de winkel'

€ 2.000,00

523/123-16

€ 850,00

523/124-xx

Geschenkencheques (middenstand)

€ 15.000,00

xxx/123-16

Sociale tewerkstelling: INL-teams

€ 69.120,00

879/124-06

Sociale tewerkstelling: Mina-werkers

€ 50.000,00

876 & 879/111-01

4. Roosdaal als een groene en landelijke propere gemeente profileren en onze toeristische troeven uitspelen 

Dat Roosdaal nog tot de groep van de plattelandsgemeenten behoort, werd bevestigd door de instap in het Leader-project Pajottenland+ in 2008. Roosdaal wil zijn ‘groene karakter’ bewaren en versterken en wil samen met de gemeenten uit het Pajottenland werken aan het versterken van de streekidentiteit.

In 2012 blijft de subsidie voor het aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen behouden. Plantsoenen, bermen, trage wegen en gemeentelijke bossen worden op duurzame wijze beheerd en uitgebouwd in samenwerking met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen en met het Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw.

Roosdaal wil haar toeristische troeven ook in 2012 uitspelen. Hiertoe worden streekproducten  verder gepromoot en willen we de titel “Straffe Streekgemeente” behouden.  Parallel hiermee willen we het Regional Branding-project dat binnen de Leadergroep Pajottenland+ lopende is, actief mee opvolgen. 

Het plattelandstoerisme zit in de lift zit en de gemeente wil dat het hoevetoerisme en -verblijf mee promoten. Bouwstenen zoals de uitbouw van een toeristische website, de aanleg van vissersplatformen kunnen dit mee onderbouwen. Tegelijkertijd willen we de scholen stimuleren om activiteiten te organiseren rond landbouw- en plattelandsbeleving.

 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Beplantingen

€ 7.500,00

425/140-02

Subsidie kleine landschapselementen

€ 3.500,00

879/331-01

Subsidie schoolbezoek landbouwbedrijf  

€ 300,00

621/332-02

Ondersteuning wandelroutes en andere activiteiten die kaderen in natuurbehoud

€ 2.500,00

879/124-02

Samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant

€ 5.500,00

561/435-01

Promotie streekproducten

€ 400,00

561/123-16

€ 100,00

561/332-01

€ 1.250,00

561/124-xx

Werkingsbijdrage Pajottenland+

€ 4.500,00

561/435-01

5. Het aanbod aan cultuuractiviteiten behouden, eventueel verhogen, en het gebruik van onze bib promoten.

Het cultuurbeleidsplan beschrijft hoe het bestuur het cultuurbeleid in Roosdaal uitbouwt.  Het bibliotheekbeleidsplan werd opgenomen in het cultuurbeleidsplan.  Beiden worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.  Voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan verkrijgt de gemeente ongeveer € 69.000,00 subsidie van de Vlaamse Overheid. Niet minder dat € 11.000,00 stroomt naar de lokale cultuuractoren via de bestaande subsidiereglementen.

De ondersteuning van de plaatselijke cultuuractoren blijft de uitgangsbasis. We doen dit via een subsidiereglement, via de uitleendienst, met logistieke ondersteuning en via de uitbouw van het Roosdaals gemeenschapscentrum ‘het Koetshuis’. Samen met de 6 Pajotse gemeenten die mee deel uitmaken van Pajottenland+ investeren we in de aankoop van een mobiel podium. 

Erfgoed en heemkunde behoren tot de culturele materies. Roosdaal had een zeer actieve rol bij de voorbereiding van de beleidsdocumenten van het goedgekeurde erfgoedconvenant.  De cultuurraad zal zeker het erfgoedverhaal binnen de gemeente mee vorm geven. Het doet deugd vast te stellen dat hierrond burgerinitiatieven groeien.

Een goed draaiende cultuurraad is een groep mensen die originele projecten durft te ontwikkelen. We denken aan onder andere de “Dagen van Vrede” en de intergemeentelijke 11-juliviering. We willen de cultuurraad hierin verder blijven ondersteunen.

 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Subsidies aan de plaatselijke cultuuractoren

€ 11.000,00

762/332-02

Aanpassingswerken Lombeekkring

€ 15.000,00

762/723-54

Uitrusting Lombeekkring

€ 2.000,00

762/744-51

Materiaal uitleendienst

€ 4.000;00

762/744-51

Ondersteuning cultuurdienst

€ 1.000,00

762/123-16

€ 4.000,00

762/124-xx

Tenten voor de cultuurraad

€ 2.000,00

762/744-51

Prijssubsidies AGB Roosdaal - Koetshuis

€ 212.000,00

760/332-02

Meubilair bibliotheek

€ 2.000,00

767/741-xx

6. Het aanbod aan sportactiviteiten behouden en eventueel verhogen.

In 2012 blijft de verdere uitbouw van het sportbeleidsplan aan de orde. Aangezien Roosdaal beantwoordt aan alle subsidievoorwaarden, ontvangt de gemeente ongeveer € 26.000,00 Vlaamse sportmiddelen. € 27.450,00 wordt via de sportsubsidiereglementen doorgestort naar de Roosdaalse sportverenigingen, ter ondersteuning van hun werking. 

Het RUP-Pamel-centrum wordt verder uitgewerkt zodat op lange termijn een opening komt voor de inplanting van openlucht sportaccommodatie en zachte recreatie. In de tussentijd spelen we graag verder in op de ons aangereikte opportuniteiten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de vissteigers. 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Subsidies aan de plaatselijke sportverenigingen

€ 27.450,00

764/332-02

Ondersteuning sportactiviteiten

€ 7.600,00

764/124-xx

€ 4.200,00

764/123-16

Aankoop grond RUP in uitvoering

€ 500.000,00

930/711-56

7. Het aanbod aan jeugdactiviteiten behouden en eventueel verhogen 

Het ondersteunen van de jeugdactoren blijft binnen deze strategische doelstelling de hoofdzaak. Enerzijds via het subsidiereglement, anderzijds via de jeugdraad wordt de aandacht gevestigd op het belang van jeugdwerking. In cijfers wordt dit vertaald in € 29.000,00 aan jeugdsubsidies. 

De zomeravonden en het weekend van de jeugd kennen nog steeds een succes en worden bezocht door een ruim en divers publiek. Deze wensen we blijvend te ondersteunen.

Jong zijn en spelen gaat hand in hand. Ook in 2012 wordt een budget vrij gemaakt voor de aankoop van speeltuigen.

Op initiatief van onze gemeentelijke jeugdconsulent zag de jeugdregiowerking het prille daglicht in 2010 en werd dit in 2011 verder uitgebouwd. In 2012 willen we deze werking alle kansen geven om zich verder te ontwikkelen.

 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Subsidies aan de plaatselijke jeugdverenigingen

€ 29.000,00

761/332-03

Ondersteuning in de kosten van de plaatselijke Jeugdverenigingen

€ 4.500,00

761/124-06

€ 6.000,00

761/332-02

€ 1.500,00

761/126-01

Aanleg speelplein

€ 4.000

761/725-54

Uitrusting en onderhoud speelterreinen

€ 4.000,00

761/725-54

Aankoop van speeltuigen

€ 10.000,00

761/741-52

8. Wonen in Roosdaal aantrekkelijk houden voor jong en oud

Sinds 2009 werd een eigen vergunningenbeleid in Roosdaal uitgebouwd en paste Roosdaal zich in het grond- en pandenbeleid en de Vlaamse codex R.O.. Hierbij is de samenwerking met sociale woon- en verhuurpartners en met private partners een hoeksteen in de ontwikkeling van verkavelingen. Dezelfde weg willen we in 2012 verder bewandelen om tegen 2013 het Sociaal Bindend Objectief te bereiken.

De intergemeentelijke werking rond lokaal woonbeleid draait goed en zal verder vorm krijgen zodat de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden. De burgers ervaren dagelijks het gemak van de aanwezigheid van een lokale woonconsulente. 

De seniorenwerking wordt op een continue manier ondersteund via de seniorenraad. Ontspanning en ontmoeting, informatiedoorstroming en educatie, het zijn doelstellingen die een degelijke invulling krijgen binnen de seniorenwerking. (zie ook doelstelling 2). 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

 

 

Bijdrage aan de Interlokale Vereniging 'Regionaal Woonbeleid Noord Pajottenland'

€ 13.500,00

921/435-01

 
 
 

Organisatie seniorennamiddagen

€ 10.000,00

834/123-16

 

€ 2.000,00

834/122-04

 

€ 1.250,00

834/124-06

 

€ 1.500,00

834/124-12

 

€ 1.000,00

834/126-01

 

 9. Het veiligheidsgevoel van de burgers versterken

De veiligheidsgevoel van de burgers versterken is een voortdurend proces. Sinds 2010 werd het bestaande wijkpolitieoverleg omgevormd tot een verruimd veiligheidsoverleg. Zaken rond verkeersveiligheid en sociale overlast worden binnen dit kader van nabij opgevolgd.

Omwille van omstandigheden werden de projecten om het veiligheidsgevoel in de schoolbuurten te verhogen niet gerealiseerd in 2011. In 2012 voorziet de gemeente opnieuw budget om langsheen de Kloosterstraat en de Bosstraat gronden te verwerven. 

Het uitbouwen van veilige wegen, dorpskommen en schoolomgevingen kan beschouwd worden als het grootste project. De werken van de dorpskernvernieuwing in Strijtem zullen afgerond worden in 2012. Een veilige structuur van de weg en het aanleggen van gescheiden rioleringstelsels zijn het uitgangspunt. Voor dit laatste werd een langetermijnplanning opgesteld via de Rio-Act overeenkomsten en wordt deze stelselmatig en volgens de programmering van de VMM afgewerkt. 

Alle startnota’s voor de aanleg van fietspaden zullen in 2013 hun verdere verloop kennen.  De in 2011 goedgekeurde vernieuwingen aan een aantal klinkerstroken en drempels zal in 2012 worden uitgevoerd. Volgens de behoeften worden asfalt- en betonwegen hersteld. De huidige terreinwagen is 15 jaar oud.  De bodem en ophangingen van de aanhangwagen met een laadvermogen van 6 ton zijn totaal versleten.  We voorzien budget om deze aankopen te realiseren. 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Openbare verlichting

€ 50.000,00

426/732-60

Aankoop gronden voor de (her)aanleg van wegen

€ 15.000,00

421/711-58

Heraanleg Pinijzekets (eigen aandeel)

€ 400.000,00

421/735-60

Heraanleg Keer-Wolvenstraat & Bievegemberg

€ 350.000,00

421/735-60

Asfalteringswerken

€ 50.000,00

421/735-60

Herstelling verkeersplateaus

€ 50.000,00

421/735-90

Herstelling betonwegen

€ 25.000,00

421/735-60

Verkeerssignalisatie

€ 20.000,00

425/741-52

Aankoop rollend materieel

€ 50.000,00

421/743-xx

10.Milieuzorg is de basis van het duurzame beleid in Roosdaal

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal de gemeente € 36.500,00 subsidies ontvangen van het Vlaams Gewest.  Hiermee wordt o.a. de werking van de milieuraad mee ondersteund. Deze raad volgt de uitvoering van het milieubeleidsplan verder op. 

Het woord “duurzaamheid” heeft een grote draagwijdte: van afvalbeheersing tot energiebewustzijn, van milieuzorg tot biodiversiteit.  Samen met de andere 6 gemeenten van het Pajottenland startte Roosdaal een project rond duurzame en hernieuwbare energie: het “Kyoto in het Pajottenland-project”. Het gemeentebestuur zal verder haar medewerking verlenen aan de organisatie van info-avonden, groepsaankopen rond isolatie, zonnepanelen en zonneboilers, hoogrendementsbeglazing, muurisolatie, ...

Duurzaamheid en rioleringen gaan hand in hand. De gemeente plaatste diverse projecten op het uitvoeringsprogramma van de VMM en werkt deze met Rio-Act verder uit. We denken aan de verdere afwerking van het project Keer-Kriebrugstraat, Wolvenstraat, Pinijzekets, Derrevoortstraat en Witteweg, IJzerenkruisstraat, Heidestraat, ... . In het budget 2012 voorzien we krediet voor de plaatsing van een aantal pompputten in onder andere de Hoogstraat en de Turfput. Hierbij aansluitend zal de uitvoering van acties in het kader van het erosieplan zijn vervolg kennen in 2012. 

Om het duurzame karakter van het beleid kracht bij te zetten worden vanuit de gemeente subsidies voorzien voor investeringen in het kader van duurzaam energiegebruik en voor de plaatsing van hemelwaterputten. Om het gebruik van regenwater te stimuleren voorziet de gemeente € 5.000,00 subsidies, waarvan de gemeente de helft recupereert van de provincie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.  

“Zelf rationeel energie verbruiken”, wil zeggen dat onze eigen gebouwen verder worden aangepast: de CV en de beglazing van de school in de Bosstraat worden aangepast, het dak van het oude gemeentehuis in O.L.V.-Lombeek wordt vernieuwd en geïsoleerd. 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Premie duurzaam energieverbruik

€ 6.500,00

879/331-01

Premie hergebruik hemelwater

€ 6.000,00

874/331-01

Toelagen milieuvriendelijke initiatieven

€ 1.250,00

879/332-02

Toelage scholen voor milieuvriendelijke projecten

€ 1.500,00

879/332-02

Projecten duurzaamheid i.k.v. samenwerkingsovereenkomst

€ 5.500,00

879/124-48

Erosiebestrijding

€ 18.000,00

879/124-06

Studiekosten bovengemeentelijke rioleringsprojecten

€ 30.000,00

421/733-60

Rioleringswerken, huisaansluitingen, plaatsen van pompen

€ 70.000,00

877/735-60

CV + Beglazing Bosstraat

€ 30 000,00

 

Vernieuwen + isoleren dak GH O.L.V.-Lombeel

€ 30.000,00

 

Deelname werkingskosten visie afvalbeleid Haviland

€ 3.500,00

879/435-01

11. Leren en levenslang leren ondersteunen en toegankelijk maken voor zo veel mogelijk burgers

Het gemeentelijke onderwijs kijkt al jaren over de gemeentegrenzen. De gemeente Roosdaal is trekker in de werking van de scholengemeenschap. Omdat dit takenpakket steeds groter wordt, werd in 2010 een coördinerend directeur aangetrokken. In 2011 werd de werking met de DIRCO geëvalueerd en in 2012 zal dit gecontinueerd worden.

Niet alleen aan het gemeentelijk onderwijs, maar ook aan het vrij onderwijs wordt financiële en materiële ondersteuning verleend. De betoelaging van ouderverenigingen en sociale voordelen blijven behouden

Aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans ‘August de Boeck’ wordt voor de werking de nodige financiële  en logistieke steun verleend. 

Aan ‘Levenslang leren’ wordt vorm gegeven door opleidingsmomenten op te zetten voor verschillende doelgroepen, in het bijzonder voor de senioren. De vormingspartner Archeduc wordt logistiek ondersteund door het ter beschikking stellen van lesgeefruimte(n). 

De projecten die kunnen kaderen in het flankerend onderwijs worden netoverschrijdend aangepakt.  

De organisatie en samenwerking i.v.m. NT2 wordt geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd. 

Omdat Roosdaal taalbeleid de integratie van anderstaligen willen bevorderen, zal de gemeente ook aan de scholen vragen hieraan actief mee te werken.

 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Buitengewoon onderhoud van de schoolgebouwen

€ 5.000,00

722/724-52

Aankoop meubilair kleuters

€ 5.000,00

722/741-98

Aankoop didactisch en ander materiaal

€ 4.500,00

721 & 722/741-51

Aankoop bureaumeubilair voor het secretariaat

2000,00

722/741-51

Aankoop informaticamateriaal

€ 5.000,00

722/742-53

Werkingsbijdrage muziekacademie

€ 72.000,00

734/435-01

Aankoop muziekinstrumenten

€ 3.525,00

734/744-51

Opleidingsmomenten voor senioren

€ 500,00

834/122-04

Projecten flankerend onderwijs

€ 3.500,00

722/123-16

Organisatie taallessen

€ 250,00

842/123-16

€ 750,00

842/126-01

12. Een financieel gezonde gemeente blijven

De zware investeringen in het heraanleggen van rioleringen, wegen en schoolomgevingen worden op een zodanige manier gespreid dat de totale uitstaande schuld niet vergroot. De jaarlijkse aflossingen worden op die manier in de hand gehouden. Basis in dit alles is een optimaal gebruik van alle subsidiemogelijkheden. Waar mogelijk worden slapende bouwpercelen bouwrijp gemaakt.

Budgetten van de kerkfabrieken worden aandachtig opgevolgd. In een gezonde samenwerkingssfeer wordt gezocht naar elke mogelijkheid van besparing. Uit de meerjarenplanning blijkt dat de gemeente attent zal moeten blijven om haar financieel resultaat positief te houden. De financiële toestand kan ondanks de tegenvallers als gunstig worden beschouwd. 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Verplichte investeringstoelagen voor  historische gebouwen

€ 109.400,00

 

Nieuwe leningen 2012 t.l.v. derden (kerkfabrieken)

€ 374.227,69

 

bijdrage werkingskosten Sint-Gaugericus

€ 66.100,00

790 01/435-01

bijdrage werkingskosten Sint-Apollonia

€ 36.867,85

791 02/435-01

bijdrage werkingskosten O.L.V. Lombeek

€ 72.840,13

792 03/435-01

bijdrage werkingskosten Sint-Martinus

€ 34.987,00

793 04/435-01

bijdrage werkingskosten Sint-Amandus

€ 37.842,33

794 05/435-01

bijdrage werkingskosten Onbevlekt Hart van Maria

€ 8.584,78

795 06/435-01

 

 

Voornaamste betoelaging ten gunste van de gemeente

Raming van de inkomsten

Artikel

 

 

 

Aanleg IBA’s

€ 60.000,00

877/665-52

Toelage samenwerkingsovereenkomst milieu

€ 36.500,00

879/465-48

Toelage erosiebestrijding

€ 16.500,00

879/465-48

Toelage cultuurbeleidsplan

€ 69.000,00

762/465-48

Toelage sportbeleidsplan

€ 26.000,00

764/465-48

Toelage jeugdbeleidsplan

€ 29.000,00

761/465-48

Personeel: Minawerkers

€ 8.680,00

879/465-48

€ 24.800,00

876/465-02

Personeel: Gesco

€ 115.000,00

xxx/465-05

Personeel: gemeenschapswacht

€ 31.620,00

423/465-48

Personeel: sociale maribel

€ 18.950,00

131/465-02

Personeel: bibliotheek

€ 72.540,00

767/465-02

Onderwijs: werking kleuters

€ 61.600,00

721/463-01

Onderwijs: werking lager

€ 188.000,00

722/463-01

Onderwijs: nascholing onderwijzend personeel

€ 8.000,00

722/465-48

13. De “klanttevredenheid” verhogen

Meldingen en klachten worden met specifieke software opgevolgd opdat de personen in kwestie correct en tijdig worden geïnformeerd. Op die manier kan men zekerheid scheppen dat meldingen en klachten wel degelijk opgevolgd worden. Dit systeem werd intussen verfijnd en verder uitgebouwd met o.a. de werkbonnen en de automatische opvolging hiervan. 

De gemeenschapswachter en de wijkagenten vertegenwoordigen de gemeente in het straatbeeld en vormen op die manier het eerste aanspreekpunt bij problemen. Bij grote problemen, zeg maar rampen, willen we onze burgers een geruststellend plan kunnen voorleggen, een plan dat tot stand kwam i.s.m. de brandweer en dat na elke rampenoefening wordt bijgestuurd.

De gemeente draagt reeds bij in de ontwikkeling van een digitale -sociale- dienstverlening, een project waarbij de gemeente samenwerkt met het OCMW en de provincie Vlaams- Brabant. We onderzoeken in 2012 of de digitale dienstverlening ook op andere terreinen kan verfijnd worden. 

Eén van de opdrachten van de deskundige informatica is het moderniseren van het netwerk binnen het gemeentehuis.  Hij zal ook impulsen geven en initiatieven nemen om de digitale dienstverlening verder uit te bouwen. Hiervoor wordt in 2012 een budget van € 100.000,00 vrijgemaakt.

In 2011 werd het organigram aangepast. In 2012 wordt dit stapsgewijs en gedeeltelijk ingevuld.

 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Opvolging meldingen en klachten

€ 750,00

104/123-13

Aanpassing netwerk informatica

€ 100.000,00

104/723-51

Bijdrage werkingskosten politiezone

€ 1.008.730,01

330/435-01

Bijdrage werkingskosten brandweer

€ 270.000,00

351/435-01

14. Roosdaal kijkt over de grenzen

Ook in 2012 wordt aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) een jaarlijks budget toegeschreven. Na een uitgebreide SWOT-analyse kunnen de doelstellingen van de GROS aangepast worden. Het actieplan 2012 zal van daaruit worden uitgeschreven. 

 

 

Actie 2012

Raming van de uitgave

Artikel

 

 

 

Projectsubsidie GROS

€ 1.000,00

849 01/332-02

 TOT SLOT

Deze beleidsnota kwam tot stand na een evaluatie van het actieplan 2011 en het strategisch beleidsplan 2008-2013 en is een vertaling van welke accenten het gemeentebestuur in 2012 wil leggen. Natuurlijk kunnen niet alle dagelijkse en “geborgen” activiteiten en opdrachten opgenomen worden in deze nota. Het is de taak van de gemeentesecretaris en het managementteam om er in zijn dagelijkse werking op toe te zien dat de normale werking zijn correcte invulling heeft.

“Gezond beleid” berust op een gezonde financiële visie; een visie die niet blind is voor de uitdagingen in de toekomst. U merkt het: dit beleidsprogramma omvat veel uitdagende projecten die mee helpen aan de uitbouw van een gemeente waar het goed is om te leven, te wonen en te werken. Een Roosdaal waar iedereen zich goed kan voelen. Het is de taak van het college van burgemeester en schepenen, van het managementteam, van de gemeentelijke administratie om dit actieplan stap voor stap uit te voeren, dit ten dienste van de bevolking, opdat het nog beter zou worden in Roosdaal.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?