2020 op de weg: een blik op de verkeersinbreuken en 'killers'

Het jaar 2020 zal altijd in ons geheugen gegrift staan, maar hoe was het gesteld met het gedrag van de weggebruikers in dat zo bijzondere jaar? Heeft de gezondheidscrisis een impact gehad? Wat zijn de vijf ‘killers’ in het verkeer?

2020 was een bijzonder jaar. De gezondheidscrisis heeft zowel een impact gehad op het wegverkeer als op de taken van de politieagenten op het terrein. Het aantal vastgestelde verkeersovertredingen is licht gedaald tegenover de cijfers van 2019. Dit kan enerzijds worden verklaard door een afname van het verkeer (bijvoorbeeld wat betreft het zich houden aan de verkeerslichten en -borden, het vervoer van personen ...) en anderzijds door de invoering van een andere manier van werken (bijvoorbeeld inzake alcoholcontroles). Ondanks de sanitaire context werden de controles voortgezet, wat zich vertaalt in de cijfers.

Uit de studie van de cijfers blijkt een lichte daling van de vastgestelde overtredingen: -3,32% (= -183 414 vaststellingen). 2020 is het eerste jaar sinds 2016 met minder vastgestelde overtredingen. De categorie 'snelheid', die zo’n 75% van de vaststellingen vertegenwoordigt, is tamelijk stabiel gebleven (+0,42%), wat de algemene trend sterk beïnvloedt.

Een blik op de vijf ‘killers’ in het verkeer:

  • Snelheid: de vastgestelde snelheidsovertredingen zijn tamelijk stabiel gebleven: +0,42 % (= +16 804 vaststellingen). De duidelijk stijgende trend van de afgelopen jaren wordt dus doorbroken, wat zeker kan worden toegeschreven aan de eerste lockdown toen er beperkingen waren op de verplaatsingen (en dus een algemene afname van het verkeer).
  • Drugs: +11,5% (= +1110 vaststellingen). De toename kan verband houden met de vereenvoudiging van de opsporing (eerder speekselanalyses dan bloedafnames) en met het meer systematisch opleggen van een speekseltest bij een ongeval door de parketten.
  • Alcohol: -41% (= -21 090 vaststellingen). De gezondheidscrisis leidde tot een daling van het aantal uitgevoerde alcoholcontroles. Het gebruik van de ‘sampler’ werd immers afgeraden, doelgerichte controleacties werden opgeschort en er was minder verkeer.
  • Gsm: +2,3% (= +2461 vaststellingen). Het aantal overtredingen is eerder stabiel gebleven.
  • Gordel en kinderzitje: -18% (= -9569 vaststellingen). Dit is een bevestiging van een dalende trend die reeds sinds enkele jaren wordt vastgesteld en die ongetwijfeld te maken heeft met een betere naleving van de gordelplicht.

"De cijfers maken het mogelijk onze opdrachten te objectiveren, vooral voor het grote publiek. De stopzetting of vertraging van de bedrijvigheid in 2020 is niet zichtbaar in de cijfers, wat bewijst dat onze diensten, ook al hebben ze zich moeten aanpassen, hun primaire opdracht, namelijk de verkeersveiligheid garanderen, zijn blijven vervullen." Koen Ricour, Directeur van Federale Wegpolitie (DAH)

Vrijheid - veiligheid - verantwoordelijkheid

"De vrijheid om te bewegen in een veilige en leefbare omgeving is iedereen terecht zeer genegen en het hoofddoel van verkeershandhaving. We zijn zeer voorzichtig en risico-avers over onder andere de neveneffecten van vaccins, maar staan in verhouding nog te weinig stil bij de neveneffecten van bijvoorbeeld alcohol en smartphones achter het stuur of het niet respecteren van snelheidsbeperkingen. 
Ook de technische staat van voertuigen baart ons niet voldoende zorgen: we rijden met ongeveer 2 ton staal tussen zwakke weggebruikers.  Het is al een hele sinecure om het verkeer aan een correcte snelheid en in nuchtere toestand zonder ongevallen en gewonden of doden te laten verlopen, laat staan dat dit voldoende veilig zou lukken met een glas te veel op, een smartphone in de hand of een te diep ingedrukt gaspedaal.
Met sensibiliseringscampagnes, maar ook met controles blijft politie streven naar leefbare en veilige wegen voor iedereen." Hoofdcommissaris Bart Van Thienen, korpschef Lokale Politie Aarschot en covoorzitter Centrex Verkeer.

Meer weten over de verkeersinbreuken in 2020 en de evolutie ervan in de loop der jaren? Bekijk de cijfers op de website van de Federale Politie: www.verkeersinbreuken.federalepolitie.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?