2 van de 3 woonuitbreidingsgebieden in Opwijk worden herbestemd naar open ruimte

De gemeenteraad van dinsdag 23 juni keurde het bestek goed voor opmaak van 2 open ruimte RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen). Het werd unaniem goedgekeurd door de Opwijkse gemeenteraad. Het gaat om woonuitbreidingsgebied Rubensveld en Korruit.

Een ontwikkelaar wenst Rubensveld te ontwikkelen via het principe van ‘groepswoningbouw’. Dit is reeds bezig van 2012. Het bestuur van Opwijk weigerde elke aanvraag en werd hierin gevolgd door de deputatie. Er is volgens het bestuur geen behoefte om hier bijkomende woningen te voorzien, zeker omdat er nog zoveel projectzones beschikbaar zijn in woongebied. "Denk maar aan zone Van Breuze en Walleke", klinkt het. "Bovendien is Rubensveld ook niet goed gelegen, het ligt te ver van het centrum en voorzieningen. Ook uit de resultaten van de Bouwmeesterscan bleek dat we dit gebied beter open houden en vrijwaren van bebouwing. Bovendien is een gedeelte van Rubensveld ingekleurd als watergevoelig open ruimte gebied. De recente droogte drukt ons ook hier met de neus op de feiten, we moeten minder verharden zodat water makkelijker in de bodem kan indringen ipv afgevoerd te worden naar rioleringen."

“We willen niet dat Rubensveld ontwikkeld wordt, nu de vergunning ook geweigerd is door de Deputatie, is dit het juiste moment om het gebied definitief te herbestemmen naar open ruimte.”  Aldus schepen De Coninck (N-VA),

Bovendien is er in het Vlaams Parlement een ontwerp Instrumentendecreet ingediend. Dit bevat onder andere een nieuwe regeling van planschadevergoeding. De nieuwe regeling zal voor gemeenten duurder uitvallen dan de huidige regeling van planschadevergoeding. Ook daarom vindt het bestuur het nu het moment om de herbestemming op te starten. Nu vallen ze nog onder de huidige regeling van planschadevergoeding.

Ook woonuitbreidingsgebied Korruit wordt herbestemd naar open ruimte. Dit gebied werd reeds aangeduid ter compensatie van ingenomen agrarisch gebied  op andere plaatsen in de gemeente. Het gaat om de site Tesseskouter (van agrarisch naar sport herbestemd), site De Neef (van agrarisch naar bedrijvigheid) en site Colruyt (van agrarisch naar bedrijvigheid).

Wat de concrete invulling van de gebieden betreft, en of de nieuwe bestemming landbouw, natuur, ruimte voor water,… zal zijn zal blijken uit het ontwerpend onderzoek tijdens de procedure van opmaak RUP.

Voor de opmaak van deze beide RUP’s is een bedrag van 30.000 euro voorzien.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?