Zorgsticker/zorgkaart op komst

Op de gemeenteraad van donderdag 28 juni werd het principe van de zorgsticker/zorgkaart besproken. De meerderheid van N-VA/CD&V steunt dit idee, dat door sp.a was geagendeerd.  Omdat dit tot de bevoegdheid van de politie behoort, zal de meerderheid dit aankaarten op het niveau van de politiezone Zennevallei en de nodige stappen ondernemen om de gemeentebesturen van Halle en Beersel te overtuigen, zodat dit een uniform beleid wordt in de hele zone.

Door een gebrek aan parkeerplaatsen is het voor zorgverleners, zoals dokters of thuisverpleegkundigen, niet altijd eenvoudig om een parkeerplaats te vinden dichtbij hun patiënt. Dit probleem kan verholpen worden door de invoering van een zorgsticker/zorgkaart. Als inwoners een zorgsticker op hun garagepoort of brievenbus kleven, geven zij aan dat ze de parkeerplaats voor hun poort of oprit ter beschikking stellen van zorgverleners die op huisbezoek zijn. Enkel zorgverleners die een zorgkaart op hun dashboard liggen hebben, kunnen dan van deze parkeerplaatsen gebruik maken. De zorgkaart vermeldt de contactgegevens van de zorgverlener zodat deze gecontacteerd kan worden als die zich in dringende gevallen alsnog moet verplaatsen.

 Burgemeester Luc Deconinck antwoordde op de gemeenteraad van 28 juni 2018 dat het college van burgemeester en schepenen het idee van de zorgkaart steunt en dit wenst in te voeren op het niveau van de politiezone Zennevallei. Een dergelijke zorgkaart is niet voorzien in het verkeersreglement en een gemeentelijke verordening kan het verkeersreglement niet wijzigen. Het is wel mogelijk dat de politie een “gedoogbeleid” uitwerkt. Dit betekent dat de overtreding (want het blijft een overtreding) dan niet geverbaliseerd wordt. Vermits de politie hiervoor bevoegd is,  dient dit gerealiseerd te worden via een beslissing in de politiezone om die specifieke situatie te gedogen. Voor de eenvormigheid lijkt het wenselijk dat de politieraad hiervoor een helder afsprakenkader uitwerkt. 

 De burgemeester bevestigde dat hij dit zal aankaarten met de bestuursmeerderheden in Beersel en Halle zodat de zorgkaart in de hele politiezone kan ingevoerd worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?