VHH : Verder bouwen aan een aantrekkelijk centrum

De 9 pagina's tellende visie van de stad waarin de Stad haar plan uit de doeken doet om verder te bouwen aan een aantrekkelijk commercieel centrum werd door de VHH als positief ervaren.

De stad erkent het probleem dat het commerciële hart van Halle niet meer klopt zoals weleer en is vastbesloten, in samenwerking met de VHH, daar positief maatregelen tegenover te zetten die de stad nieuw leven moet inblazen om terug de aantrekkingspool te worden van weleer.

 Het klopt dat verschillende externe factoren, zoals onlinehandel, een bedreiging vormen voor de wandel en handel, in onze stad. Maar dit is niet alleen in Halle zo.

 Zeker het feit dat de nog op stapel staande werken als het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt zal voor de iedereen niet eenvoudig zijn.

Bij de pakken blijven zitten en verder naar de verloedering en leegstand kijken is echter geen oplossing.

 Daarom dat de VHH de initiatieven van de stad toejuicht, positief heeft geëvolueerd en in deze nota haar visie en aanvullingen stapsgewijs meedeelt:

 We kunnen enkel samen werken door de promotaks uit te breiden naar alle grote ketens en handelszaken die er nu buiten vallen.

 De grote ketens 4€ of 5€ per vierkante meter opleggen. Dit is voor grote baanwinkels en ketens een peulschil. Geen angst hebben om dit te doen! Ze teren op inwoners enerzijds en de klanten anderzijds van Halle.

 Met deze uitbreiding van de promotaks kan VHH ook meer initiatieven nemen om de Stad Halle als handelsstad – maar ook als culturele, toeristisch aantrekkelijke Stad bekend te maken bij de mensen buiten Halle en ook bij de mensen rond en in Halle terug een duwtje in de rug te geven om opnieuw naar onze mooie en gezellige Stad te komen. Dat dit geld, integraal, terugvloeit naar de handelaars leidt geen twijfel behalve voor het niet opgebruikte deel. Daardoor worden soms onnodige beslissingen genomen waardoor een deel van de promotaks eigenlijk verloren gaat.

Wij stellen dan ook voor dat het niet opgebruikte deel, als het ware, geparkeerd kan worden op bv een spaarrekening, niet met de bedoeling om van de VHH een spaarkas te maken, maar wel om op latere termijn eens een extra actie te kunnen doen.

 5 kernwoorden :

 Een levendige en aantrekkelijke stad

Een veilige en gezellige stad

Een duurzame en ecologische stad

Een financieel gezonde stad

Een doordachte mobiliteit.

 Levendige en aantrekkelijke stad (middeleeuws stadje met winkelcentrum op mensenmaat) :

 Een stad waar mensen worden aangezet om in de stedelijke ruimte te wandelen.

 Het belang van leven in de publieke ruimte creëert sociale en culturele kansen.

 Leegstand aanpakken door middel van foto’s te plakken op leegstaande panden van inhoud van een winkel met vermelding dit zou uw zaak kunnen zijn , na contact met eigenaars om huurprijs iets te laten zakken. 

 Door uitbreiding van de promotaks kunnen we samen met eigenaars afspraak maken om bv 20 startende ondernemingen de helft van de huur te laten betalen (betaald door de promotaks) met een contract van 2 jaar. Hierna evaluatie en indien positief een handelscontract opstellen tussen beide partijen.

 De VHH wil, in aanvulling van de initiatieven van de stad, positief meewerken om deze leegstand weg te werken. Als de stad gebruik kan maken van subsidies via het Agentschap Innoveren en Ondernemen en een deel gebruiken van onze promotaks, dan zien wij dit als positief.

 Dankzij uitbreiding van de promotaks inzetten op toerisme door alle invalswegen en winkelstraten te laten aankleden met vlaggen aan lantaarnpalen met bv foto’s hyacinten

in het Hallerbos in April, Mariabeeld met basiliek in Mei, Karnaval, enz…., Halle centrum moet terug “feestelijker” ogen met een duidelijke bewegwijzering naar o.a. dienst Toerisme.

 De citymarketingcampagne vinden wij een goed initiatief maar wij zouden willen voorstellen om bij de hervatting hiervan "professionele partners" te betrekken uit de regio die het reilen en zeilen van de stad kennen. De troeven van de stad kennen en uitbuiten is, ons inziens, reeds half gewonnen.

 Een infoavond over de kleinschalige detailhandel kan zeer interessant zijn, maar een uitnodiging via een artikel in een krant blijkt niet de ideale weg. Een persoonlijk schrijven, tijdig gericht naar de handelaars zal de aandacht op deze materie bevorderen.

Al te veel hoort men "Ik wist daar niets van".

 Een veilige en gezellige stad :

 Een stad waar mensen zich verplaatsen en verpozen. Korte wandelafstanden vanaf parkings onder en bovengronds.  Met een digitale bewegwijzering van de parkings alsook een kaart met hier ben ik en wat is er te zien.

Aantrekkelijke publiek ruimten. Maar ook met voldoende sanitaire voorzieningen!

Wonen boven winkels nog meer bevorderen in functie van sociale controle na sluitingsuren van de winkels. Bv passerelle maken achter de winkels in de basiliekstraat waardoor eigenaars  appartementen kunnen creëren met een ingang langs achter.

 Aanbieden van Wifi is een pluspunt voor het aantrekken van zowel jeugdige als volwassen bezoekers.  Ondernemingen en de Stad kunnen hier op inspelen door werk te maken van bijvoorbeeld de City-app.

 Een duurzame en ecologische stad :

 Verplaatsingen te voet of met de fiets of openbaar vervoer.

Fietsstallingen die voorzien zijn van elektrische laadpunten.

Openbaar vervoer tot in het centrum met kleinere bussen / pendelbussen en geen afstapplaatsen aan de rand. Slecht vb =heden van Carrefour tot markt of van Bibliotheek naar markt enz…, is veel te ver wandelen

Het toeristische karakter van de stad is natuurlijk ook een deel van een bloeiende stad en kan aldus inderdaad, bij mate, gekoppeld worden aan de handelsactiviteiten binnen de stad. Een bezoek aan de basiliek wordt afgesloten met gezellig terrasje. Dankzij de pendelbusjes worden bezoekers naar de stad gebracht. Hier zouden wij echter voorstellen een stopplaats te voorzien op de Grote Markt dus recht in het centrum.

Eén van de belangrijke, maar soms onderschatte, pijlers is de netheid van de stad en van het commerciële centrum in het bijzonder. Eigenlijk krijgt de stad hiervoor van ons zeker een 10 op 10. Maar toch kan het nog ietsje beter.

Wij pleiten voor vuilbakken met sorteerfuncties waarbij bijvoorbeeld papier, plastiek en blik gescheiden worden opgevangen, alsook plastieken zakjes voor hondengebruikers.

Zeker de onnodige obstakels verwijderen die een onveilig gevoel geven bij wandelaars en fietsers. Creëren van levendige straten!

Financieel gezonde stad :

 Al deze zaken zijn niet door een studiebureau opgezet die onze stad niet kent, zet in op de geïnteresseerde stadsbewoner, hij alleen verstaat de complexiteit van onze stad.

Het City-marketingplan is een goed initiatief, indien deze zou worden opgesteld en bedacht door een of meerdere marketingbedrijven in en rond onze Stad – die duidelijk weten en op de hoogte zijn van de voordelen van Halle – maar ook van de geschiedenis en de bekommernissen van de Hallenaren.

 Meer diversiteit creëren in lokale economie door in te spelen op kleine handelszaken.

Halle heeft een eigenheid in zijn winkelaanbod.

Zeker niet inzetten op nieuwe baanwinkels die alleen maar meer leegstand creëren in de stad die en geen enkele loyaliteit hebben met onze stad. Zie als slecht voorbeeld Turnhout alwaar leegstand in centrum nu 30% bedraagt.

 Steden moeten meer contact zoeken met (jonge) ondernemers en die dan ook de ruimte geven.

 Pas op met pop up als wachtkamer voor betere tijden. Het is hopen tegen beter weten in, ze zijn niet de oplossing maar wel wat druppels olie op een verroeste ketting.

 Ga uit van buurtbewoners als dragers van wat er omgaat in uw wijken.

 De Stad moet inzetten op veiligheid, gezondheid, milieu, openbare orde en overlast. Dit zijn typische overheidstaken. De rest is aan de Stad samen met de burgers en de ondernemers.

 Het is niet 5 voor 12 maar 12 uur, bij de meeste winkeliers is de fun verdwenen om nog handel te doen en zich in te spannen om klanten naar Halle te halen. Het water staat bij velen niet aan de lippen maar er net boven. Het aantal slapeloze nachten bij ondernemers mag niet onderschat worden, en niet alleen om de facturen te betalen maar ook emotionele, slapeloze nachten omdat men goede werkkrachten moet ontslaan en hun gezinnen hiermee dan ook betrekt.

 Zet niet in op dure studiebureaus maar soms kan men met kleine ingrepen en gezond verstand veel bereiken.

 Zet in op een vlotte oost-west verbinding!

 En ja - een stad is als een lichaam, indien men een ontsteking heeft aan de kleine teen en men doet er niets aan kan men zijn been verliezen enz…. Met andere woorden : kleine ingrepen hebben soms heel grote gevolgen, en dit begrijpen sommige ambtenaren niet altijd. 

 Doordachte mobiliteit:

 Er dient echter voldoende rekening gehouden te worden met de realiteit: een verouderde bevolking, de ligging van het stadcentrum in een dal is geen aantrekkelijk uitgangspunt om met de fiets, zwaar geladen huiswaarts te keren, de afwezigheid van voldoende parking....

Een eventuele "heropvoeding" van de bevolking kan niet bruusk worden doorgevoerd maar moet geleidelijk en doordacht, gepaard gaande met infrastructurele veranderingen doorgevoerd worden.

 Met het verkeersluw worden van de as Ninoofsesteenweg, Beestenmarkt, Volpestraat kunnen wij ons verzoenen. Pijnpunt blijft evenwel het verdwijnen van 2/3 van de parkeerplaatsen en de drastische herinrichting van het plein waardoor het marktgebeuren serieus gehypothekeerd wordt. 

Wat het circulatieplan betreft hopen wij dat wij als VHH een evenredige en evenwaardige stem zullen krijgen als andere groepen zoals alle adviesraden. Wij willen een beleid dat goed is voor iedere inwoner en waar alle adviesraden zich degelijk in terugvinden.

 De VHH is blij dat na al die jaren van beloven, nu eindelijk werk gemaakt wordt van een degelijke bewegwijzering. Bij elke vorige verkeersstudie werd dit uitdrukkelijk naar voor geschoven als dringend te doen. Een goede bewegwijzering kan echter veel ergernis voorkomen en draagt onrechtstreeks bij tot een aangenaam vertoeven in onze stad.

 Parkeren vormt, zeker tijdens de infrastructuuraanpassingen een groot probleem. Goed dat de stad er dus ook de nodige aandacht aan schenkt.

De VHH vindt het jammer dat de parkeerproblematiek steeds stiefmoederlijk werd behandeld, alhoewel dit ook één van de sterkste pijlers zou moeten zijn.

Op korte termijn komt de nieuwe voorstadsparking Nederhem er aan. Een must voor het zwembad, de buurtbewoners en de pendelaars. Voor klanten van handelaars in het centrum is dit helaas te ver verwijderd. Studies tonen aan dat parkings gelegen op meer dan 100 meter van de winkels en waarbij potentiële klanten bovendien ook nog over een spoorweg of een kanaal hoeven te stappen nefast zijn. Het pendelbusje waarop de stad vanaf het najaar zal inzetten zal dit gegeven hopelijk positief beïnvloeden.

 De op middellange termijn voorziene ondergrondse parking vervangt de parkings van de Leide, De Bres en het Possozplein. Geen extra parkings dus maar wel een parking die steeds bereikbaar is en een opwaardering voor het openbaar domein. Dit zijn uiteraard ook positieve resultaten, maar de VHH vindt het jammer dat een ondergrondse parking op het Possozplein, waarbij de klant onmiddellijk in het winkelcentrum belandt, niet de nodige aandacht gekregen heeft die ze verdiende.

De VHH vraagt dan ook met aandrang aan het stadsbestuur deze optie, die door verschillende studiebureaus destijds, naar voor werd geschoven als een haalbare kaart terug in overweging te willen nemen.

 Conclusie :

 Het is de hoogste tijd om aan de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van onze mooie Stad te werken.  Indien wij grotere financiële middelen kunnen genereren door de promotaks uit te breiden naar een groter gebied in Halle, dan kunnen wij meer initiatieven nemen om acties hiervoor te ondernemen.

 Wij willen zeer graag een goede samenwerking met de Stad Halle, en zijn Bestuur, om in een positief samenwerkingsverband goede beslissingen te nemen, zonder te snel te gaan en ook mits het inbouwen van een rustperiode voor de handelaars, zodat zij terug een zakencijfer kunnen opbouwen.  Dat de investering in infrastructuur voor de Basiliekstraat en Melkstraat hoognodig waren om het commercieel centrum aantrekkelijk te maken leidt geen twijfel. Ook de Beestenmarkt zal na de werken terug nieuw ogen en passen in het plaatje als één geheel.

Het doorgaand verkeer en het behoud van de 14-daagse markt blijft, volgens de VHH, echter voor de lokale handelaars en voor handelsaantrekkelijkheid voor de as Ninoofsesteenweg, Beestenmarkt en Volpestraat zeer belangrijk.

Investeren in infrastructuur is uiteraard zeer belangrijk, maar men heeft niets aan een " schone " dode stad.

 De voorziene extra parking op de Suikerkaai en de uitbreiding van Parking Gooikenaar zijn alleen maar toe te juichen, maar wat deze laatste betreft had dit dossier beter reeds een invulling gekregen voor de start van vele andere werken.

 De parking Landingsbaan is niet echt een parking voor de handel en wandel, maar bewijst zijn nut als dagelijkse carpool.

De NMBS-parkeertoren en de parkeerhaven op de Scheepswerfkaai blijven tot op heden grote vraagtekens oproepen en moeten dus alsnog buiten beschouwing gelaten worden.

De oprichting van een stuurgroep, waarin ook de VHH als volwaardig lid zou kunnen betrokken worden is positief. Net als andere adviesraden willen wij ook meewerken aan een positief beleid in de stad. Dat rekening gehouden wordt met zowel onze ideeën als die van andere adviesraden is uiteindelijk de logica zelf.

Wij veronderstellen dat er na de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan en parkeerregeling een evaluatievergadering zal plaatsvinden, waarop ook de handelaars hun bevindingen kenbaar zullen kunnen maken.

 Laat ons de zaken op een goede manier en in een correcte volgorde aanpakken : parking voorzien vooraleer de rest van de parkings gesloten worden, al is het wegens werkzaamheden.

 We horen de hele tijd mensen zeggen : “wij komen niet meer naar Halle, we moeten te lang in de file staan en als we er toekomen, vinden we geen parking.  Ook zijn er al veel zaken gesloten”.  Laat ons niet terecht komen in een negatieve spiraal, maar juist lessen trekken van de voorbije periode.  Laat ons een modelstad worden voor de rest van Vlaanderen en deze vicieuze cirkel doorbreken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?