Verzet tegen megastallen komt op gang

Een afgevaardigde van ACV deelde op de gemeenteraad ongerustheid mee over een omgevingsvergunning die de gemeente verleende voor de bouw van een nieuw veeteeltbedrijf op de Hondzochtstraat. Ondertussen is ook Groen Pajottenland op de kar gesprongen.

 Volgens de Pepingenaar Wim Vereeken bouwt dezelfde veeteler in de Teleweidestraat megastallen voor varkens. Hij vraagt aan het gemeentebestuur welke de kosten en de baten zijn voor dergelijke industrie in landbouwzone.
“En wat is de kost die alle inwoners moeten dragen voor de baten van één kleine landbouwer, de kost die zo één bedrijf afwentelt op de samenleving. De veeteler zou werken in opdracht van een Nederlandse grootindustrieel waardoor hem dat eigenlijk slechts peanuts opbrengt. Het brengt voor Pepingen geen werkgelegenheid op. Voor dierenwelzijn is het ronduit slecht en voor het klimaat ronduit zeer slecht. Veeteelt is verantwoordelijk voor 10% van de broeikasgassen en de industriële veeteeltbedrijven zijn de grootste boosdoeners. Zij laten hun veevoeder telen in overzeese gebieden waar daarvoor het Regenwoud moet wijken. Die logistieke keten stoot enorme hoeveelheden CO2 uit van fossiele brandstof.

Waarom ondertekende de burgemeester het Burgemeestersconvenant als men nu de expansie van dergelijke megabedrijven zomaar toelaat. Bloemen, bijen en vlinders zullen, uitgerekend in de vlindergemeente Pepingen, verdwijnen. Met deze vergunningen botst de gemeente met de beleidsvisie van milieuminister Demir die de stikstof-uitstoot tegen 2030 gehalveerd wil zien. Voor de waterhuishouding is de bouw van dergelijke betonnen constructies enorm slecht. We weten ook dat die dieren enorm veel water nodig hebben. Stikstofpollutie geeft aangroei van giftige algen in tuinvijvers, zwemvijvers en wilde poelen. Een dergelijk bedrijf moet aangesloten worden op de riolering waarvan geweten is dat die in Pepingen ongeveer Nihil is. Hogere stikstofconcentratie kan de gezondheid van alle mensen met 6% verslechteren.”

 Wat brengt het de landbouwers zelf op?

“Dit ondergraaft een duurzaam landbouwmodel en maakt de boeren op termijn een soort lijfeigenen van grote multinationals. Er worden reeds megavarkensstallen gebouwd in de Teleweidestraat en dezelfde landbouwer mag nu in de Hondzochtstraat tegen de Waalse grens, met aldaar natuuruitbreidingsgebied, een nieuw veeteeltbedrijf met woonhuis bouwen op landbouwgrond. We vragen ons af of de buurgemeente Sainte hierbij betrokken is. De veeteler gaat in de toekomst zijn bedrijf misschien willen uitbreiden want het gaat hier om een expansief bedrijf.

De gemeente heeft op geen enkele moment een wetenschappelijke nulmeting voor stikstof geëist terwijl de beleidsnota van minister Demir uitdrukkelijk vraagt om te meten en de burgers te informeren. Het is nog niet te laat om die nulmeting nog uit te voeren nu de megastallen in de Teleweidestraat nog niet in gebruik zijn. De aanvrager moet deze metingen betalen. ACV vraagt om een ander beleid te voeren tegen deze vormen van industrie die voor niets en niemand goed zijn behalve voor misschien één multimiljonair in Nederland. Aanvragen goedkeuren terwijl er zo veel bezwaren zijn en de Gecoro en milieuraad werden volgens ons niet geconsulteerd en burgers niet geconsulteerd noch gehoord. ACV vraagt het bestuur om alle mogelijke middelen aan te wenden om haar foute beslissingen ivm de vergunning in de Hondzochtstraat ongedaan te maken”, aldus de inwoner.

 Slechts één burger toegelaten

 Burgemeester Eddy Timmermans beloofde zich over de zaak te informeren, de zaak te bekijken en dan een antwoord te geven. Gemeenteraadslid Christof De Cuyper vroeg te notuleren dat andere burgers geen beroep hebben kunnen doen op het vragenmoment bij de aanvang van de gemeenteraad. “Dit is geen voorbeeld van goed bestuur, transparantie en betrokkenheid.” Volgens De Cuyper heeft de gemeenteraadsvoorzitter slechts 1 burger toegelaten. De voorzitter van de gemeenteraad weigerde het te laten notuleren omdat de gemeenteraad nog niet gestart was. Ze beloofde wel dat de vraag van de burger opgenomen wordt in het verslag.

Lokaal project

"De CD&V-fractie staat niet achter industriële landbouwprojecten maar is er van overtuigd dat het hier om een lokaal project gaat. Pepingen is een landbouwgemeente en CD&V Pepingen steunt lokale boeren die een bedrijf willen uitbouwen in onze gemeente", aldus Suzanne De Cort.

 Groen Pajottenland kant zich tegen megastallen in Pepingen

 "Een grootschalig varkensteeltbedrijf uit Pepingen heeft nu ook een aanvraag ingediend voor een bijkomende project voor grootschalige veeteelt. Groen Pajottenland ondersteunt de bezwaren hiertegen en  hoopt dat de lopende procedures de vergunning kunnen tegenhouden. Groen vindt de steeds grootschaligere landbouw in onze streek een slechte zaak voor iedereen en ook voor het dierenwelzijn. Groen is voorstander van landbouw op maat van ons landschap en de familiale landbouwers", zegt Koen Van Cauter van Groen Pepingen.

 Grote veefokkerijen zorgen voor een enorme uitstoot van CO2, stikstof en ammoniakgassen die schadelijk zijn voor milieu en voor de mensen. Groen heeft een totaal andere toekomstvisie voor landbouw in het Pajottenland en zet in op samenwerking: landbouw en natuur als partners  voor een leefbare regio op een steenworp van de Europese hoofdstad.

 Groen vraagt alle Pajotse gemeenten om dringend een regionale landbouwvisie te ontwikkelen en deze te hanteren voor vergunningenbeleid en stimulerende acties. "Bij gebrek aan eigen beleid worden de familiale landbouw én de natuur van het Pajottenland in de steek gelaten. Groen vindt het gezond boerenverstand om mét de natuur te werken in plaats van haar tegen te werken.

De corona-crisis maakt heel duidelijk dat de lokale landbouw en natuur twee fundamenten zijn om veel sterker uit te bouwen. Groen heeft een heldere toekomstvisie op landbouw en natuur in het Pajottenland. Voorstel is om te komen tot duurzame landbouw met meer inkomsten voor de landbouwers en een mooier en ‘gezonder’ landschap met meer natuur.
Groen hanteert een toekomstvisie met twee speerpunten voor de landbouw in het Pajottenland:

 -Traditionele landbouw focussen en afbouwen. Volgens Groen kan de traditionele landbouw afnemen van 80% van het grondgebruik vandaag tot 20% in 2050. Er worden geen bedrijven gedwongen om te stoppen, dus ze kunnen hun investeringen afschrijven. Dit type landbouw neemt sterk af door gebrek aan opvolging, maar wordt vaak overgenomen door vennootschappen. Groen vraagt om traditionele landbouw bij voorkeur te richten naar grootschaligere gebieden die voor de natuur minder waardevol zijn, maar die voor de landbouw zelf efficiënter kunnen zijn.

 -Prioriteit en steun geven aan biologische en ecologische landbouw. Dit type landbouw kan groeien van 1% van het grondgebruik vandaag tot 40% in 2050 (15% in 2035) met ook extra aandacht voor bomenlandbouw (agroforestry). Bijkomend kan ook nog eens 10% van het landschap als natuurmaatregel voor landbouw ingevuld worden, waarvoor de landbouwers specifieke vergoedingen krijgen. Bio en ecologische landbouw krijgen een stevige impuls door in te spelen op de sterke vraag vanuit Brussel. Er zijn ook een aantal opstartende zelfplukboerderijen en andere vernieuwende initiatieven om te steunen.

 Een switch naar biologische en ecologische landbouw zal zorgen voor meer bijkomende tewerkstelling dan er in de traditionele landbouw verdwijnt en is dus duurzaam in alle betekenissen van het woord. De gezondheid van het landschap weerspiegelt zich in onze eigen gezondheid. Laten we ons landschap niet veranderen in een ecologische woestijn, maar in een levende en bruisende leefomgeving voor mens en dier."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?