Verloop rioleringswerken in Galmaarden

GALMAARDEN - De rioleringswerken in Galmaarden zijn nodig om het afvalwater te scheiden van het regenwater. Deze werken zullen in verschillende fasen gebeuren zodat de woningen maximaal bereikbaar blijven, ook al verlopen verschillende fasen gelijktijdig. Hieronder geven wij een schema weer over de planning van de werken van Infrax in Galmaarden.


Projectnummer: 21.625

Projectnaam: Aansluiting Zwaanstraat - Muylebeekstraat

Laatste update: 13 februari 2013

Duur van de werken

Startdatum: half oktober 2012

Vermoedelijke einddatum: Juli 2013


Fasering

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Sommige fasen kunnen evenwel gelijktijdig verlopen zonder de bereikbaarheid van de woningen in het gedrang te brengen. De verschillende fasen vindt u hierna.

 

Fase

Plaats – omgeving werken

Status

1

Kwadestraat

half okt 2012 –

eind maart 2013

2

Plaatsstraat (dwarsing gewestweg)

begin maart 2013 –

begin april 2013

3

Muylebeekstraat tussen Plaatsstraat en Zwaanstraat

november 2012 –

eind april 2013

4

Zwaanstraat + Muylebeekstraat tot Spoorweg

begin nov 2012 –

eind mei 2013

5

Bouw pompstation Zwaanstraat

half nov 2012 –

eind maart 2013

 

Kwadestraat (fase 1)

Start: half oktober 2012

Vermoedelijke duur: +/- 5,5 maanden

Er zal een vuilwaterriool worden geplaatst vanaf de Mark richting de Plaatstraat. De weg wordt hierbij minimaal opgebroken. Tevens wordt een gracht aangelegd voor de afvoer van het hemelwater naar de Mark. Hierdoor is het mogelijk het vuile water af te koppelen van het regenwater.

De nieuwe vuilwaterriolering zal worden aangesloten op een bestaande collector die het afvalwater afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Galmaarden.

Planning

De riolering en het merendeel van de huisaansluitingen in deze fase van de werken werden reeds voltooid. De wegenis werd hierbij tijdelijk hersteld met een minder hinder steenslag.

De aanleg van de grachten en het definitief herstel van de wegenis zal starten begin maart 2013, zodra het terrein langsheen de Mark het toelaat dit te betreden (momenteel erg drassig).

Geen omleiding

Er is een omleiding voorzien via volgende straten:

· Plaatstraat

· Modrielaan

 

Plaatstraat (dwarsing gewestweg) (fase 2)

Start: begin maart 2013

Vermoedelijke duur: ± 1 maand

De weg wordt opgebroken. Er wordt een nieuwe regenwaterriool (RWA) en vuilwaterriool (DWA) voorzien.

Planning

Deze fase start begin maart 2013.

Plaatselijke omleiding

Er is een omleiding voorzien via volgende straten:

· Plaatstraat

· Vollezelestraat

· Hollestraat

· Brusselstraat

· Marktplein

· Nieuwstraat

· Plaatstraat

 

Muylebeekstraat tussen Plaatstraat en Zwaanstraat (fase 3)

Start: november 2012

Vermoedelijke duur: ± 6 maanden

De weg wordt opgebroken. Er wordt een nieuwe regenwaterriool (RWA) en vuilwaterriool (DWA) voorzien. Waar mogelijk wordt de DWA riolering voorzien buiten de wegenis. Het regenwater wordt tevens maximaal afgevoerd via grachten langsheen de wegenis. De wegenis blijft behouden waar deze niet gedwarst wordt.

Planning

De afvalwater collector werd reeds aangelegd vanaf de Plaatstraat tot woning nummer 124 van de Muylebeekstraat. Op enkele plaatsen diende hiervoor de wegenis gedwarst te worden, deze dwarsingen werden tijdelijk hersteld in afwachting van een definitieve herstelling op het einde van de werken.

Op de locaties waar geen woningen staan worden in de loop van april 2013 langsgrachten aangelegd die het oppervlaktewater zullen afvoeren. Waar wel woningen staan langs beide zijden van de straat wordt samen met de afvalwatercollector ook de regenwatercollector aangelegd.

Momenteel is de aannemer bezig met de aanleg van de afvalwatercollector en regenwatercollector richting spoorweg. Aansluitend aan de aanleg van deze collectoren zullen ook de nodige huisaansluitingen voorzien worden en dit tot de rooilijn. Op deze manier kunnen de woningen langsheen het tracé 100% gescheiden aansluiten op het rioleringsnet.

De 3de week van maart wordt tevens een gestuurde boring uitgevoerd onderdoor de spoorweg.

Plaatselijke omleiding

Er is een omleiding voorzien via volgende straten:

· Plaatstraat

· Tollembeekstraat

· Nieuwstraat

· Stationsstraat

· Winterkeer

· Zwaanstraat

Zwaanstraat + Muylebeekstraat tot spoorweg + bouw pompstation (fase 4 + 5)

Start: november 2012

Vermoedelijke duur: ± 7 maanden

De weg wordt opgebroken. Er wordt een nieuwe regenwaterriool (RWA) en vuilwaterriool (DWA) voorzien. Waar mogelijk wordt de DWA riolering voorzien buiten de wegenis. De wegenis wordt bijna over het gehele tracé vernieuwt. Ter hoogte van de Elfkensmeersbeek wordt een pompstation voorzien met als doel het afvalwater op te pompen tot juist na de spoorweg. Vanaf dit punt kan het afvalwater opnieuw gravitair aflopen richting RWZI Galmaarden.

Planning

Langsheen de Zwaanstraat heeft de aannemer ondertussen de afvalwatercollector reeds aangelegd. De bouw van het pompstation thv de Elfkensmeersbeek werd ook gestart.

Vanaf april 2013 wordt ook de riolering aangelegd in de Muylebeekstraat (verlengde van de Zwaanstraat) en dit tot de spoorweg.

Plaatselijke omleiding

Er is een omleiding voorzien via volgende straten:

· Zwaanstraat

· Winterkeer

· Stationsstraat

· Nieuwstraat

· Tollembeekstraat

· Plaatstraat

· Zeuningenstraat

· Muylebeekstraat

 

Fasering Infrax – aanleg gasleiding

Ook infrax is momenteel werken aan het uitvoeren in het tracé van de rioleringswerken. Hun planning ziet er momenteel als volgt uit:

Muylebeekstraat tussen Plaatstraat en Zwaanstraat

De werken van infrax in dit deel van de Muylebeekstraat werden bijna volledig gerealiseerd. Enkel de gestuurde boring onderdoor de spoorweg dient nog voltooid te worden, deze zal starten zodra goedkeuring verkregen van Infrabel.

Muylebeekstraat (verlengde Zwaanstraat)

Momenteel is infrax bezig in de Muylebeekstraat en dit aan de onpare kant, de nieuwe gasleiding zal nog aangelegd worden tot Muylebeekstraat nummer 27, deze werken duren tot woensdag 20 februari 2013.

Aansluitend zal ook de pare kant van de Muylebeekstraat worden aangepakt en dit vanaf woning nummer 56 tot de Zwaanstraat. Afhankelijk van het weer worden deze werken voltooid tegen 8 maart 2013.

Toegankelijkheid

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7u ’s morgens tot 16u30) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden.

De aannemer dient een degelijke ‘Minder Hinder’-steenslag te voorzien zodat tijdens de werken de woningen maximaal toegankelijk kunnen blijven.

Afvalophaling

Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat rijden. Daarom vragen we u uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat te brengen. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.

Verhuis of levering: informeer ons

U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?