Verkiezingsprogramma Groen - sp.a Dilbeek: 7 bouwstenen

DILBEEK - In oktober trekken Groen en sp.a in Dilbeek opnieuw samen naar de kiezer. Het progressief kartel  gaat voor de verdere opbouw van de gemeente.  We geven hieronder het integrale programma weer.

“Waar onze gemeente goed en sterk in is, moet behouden blijven. Jammer genoeg zijn er ook nog zeer veel punten waar veel verbetering mogelijk is. Een verbetering waar Groen - sp.a voor garant wil staan”, zegt lijsttrekker Karel De Ridder.

Het programma Groen en sp.a steunt op zeven bouwstenen:

 1. Basiscomfort, veiligheid en betaalbaar wonen voor iedereen
 2. Mobiliteit als prioriteit
 3. Samen staan we sterker
 4. Werken voor welzijn
 5. Trots op elk talent
 6. Duurzaam en groen Dilbeek
 7. Modern bestuur en goed financieel beleid

Inleiding

Dilbeek. Een gemeente tussen de drukke grootstad en het groene Pajottenland. Een gemeente met een enorme verscheidenheid: van het industriegebied in Groot-Bijgaarden tot de landbouwgronden in Sint-Martens-Bodegem, van de Westrand in Dilbeek tot kasteel Nieuwermolen in Sint-Ulriks-Kapelle en de Pedevallei in Schepdaal en Itterbeek. Een gemeente ook met een rijke geschiedenis, aangezien er nu al bijna 1000 jaar vermeldingen te vinden zijn over die kleine stukjes van de wereld die we nu Dilbeek, Itterbeek, Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks-Kapelle, Sint-Martens-Bodegem en Schepdaal noemen. Een gemeente die Brueghel, een van de grootste Belgische schilders aller tijden, geïnspireerd heeft voor werken die zalen in de grootste musea ter wereld sieren. Men kan nog steeds zonder veel moeite wegdromen naar de tijd van Brueghel, aan het kerkje van Sint-Anna-Pede, terwijl de blinden één voor één in de beek vallen, of aan de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, terwijl de ekster lacht van op de galg. Een gemeente waar je nog ongelooflijk mooie stukjes natuur en groen kunt vinden, als je tijd wilt maken om ze te zoeken. Talloze kleine en grote, maar jammer genoeg meestal versnipperde, lapjes groen waardoor Dilbeek nog steeds elke lente een groen kleedje aantrekt.

Maar, Dilbeek is meer dan die 4118 hectare. Dilbeek is vooral een bonte verzameling van ietsje meer dan 40000 mensen, die zo mogelijk nog meer verschillen dan de verschillende landschappen. Dilbeek is alle verenigingen die op zaterdag- en andere morgens, middagen en avonden mensen bijeenbrengen, of het nu om te voetballen, te kaarten, toneel of muziek te spelen, te fietsen, te wandelen of gewoon gezellig samen te zijn is. Ieder van die 40000 mensen is een enorme troef die zoveel mogelijk moet worden uitgespeeld. En dat moet gebeuren in een gemeente die cultuur, sport, industrie, middenstand, bewoning, transport en natuur samenbrengt, en elkaar versterkt, ondanks alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan.

1. Basiscomfort, veiligheid en betaalbaar wonen voor iedereen

Tussen 2000 en 2010 stegen de prijzen voor woningen, appartementen en gronden in Dilbeek met gemiddeld 100 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal sociale woningen, zowel in absolute als in relatieve termen. Het is juist dat de woningprijzen natuurlijk vooral door de markt worden bepaald en dat het als gemeente niet eenvoudig is om hierop invloed uit te oefenen. Maar hoewel er enkele kleinere projecten werden opgestart en ondanks heel veel goede voornemens, werden de mogelijkheden om er toch iets aan te doen, niet benut. Vooral door een gebrek aan middelen. Zo werd er bijvoorbeeld voor een grondfonds, wat essentieel is om een gemeentelijk woonbeleid te kunnen voeren, de som van 6000 euro uitgetrokken voor de periode 2008-2012. Meer dan een heel kleine druppel op een grote, hete plaat is dat niet.

Er moeten volgende legislatuur dan ook nieuwe, innovatieve methodes worden gebruikt, waar voldoende middelen voor worden vrijgemaakt, om te zorgen dat ook in Dilbeek betaalbaar wonen geen utopie is. Dit moet gebeuren door onder andere de volgende maatregelen:

 • Elk huis dat leegstaat is er één te veel. Leegstand en verkrotting moeten dan ook stevig worden aangepakt door een actief opvolgingsbeleid gecombineerd met hoge heffingen. Ook de activering van zogenaamde “slapende” bouwgronden is een must.
 • Op termijn moet de gemeente streven naar 10 procent sociale woningen. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente naast reactief, ook proactief optreedt. Hiervoor zijn verschillende maatregelen mogelijk. Ten eerste een rollend woningfonds waarbij de gemeente zelf privépanden koopt, renoveert en verkoopt. Dit fonds wordt gespijsd met verkoop van eigendommen, met inkomsten uit erfpacht en recht van opstal en met (leegstands)heffingen. Ten tweede moet er een einde komen aan de verkoop van publieke gronden door de gemeente. Erfpacht en recht van opstal worden herontdekt als politiek middel én gebruikt, bijvoorbeeld via een Community Land Trust.
 • Initiatieven zoals cohousing of kangoeroewonen worden zoveel mogelijk aangemoedigd en ondersteund.

Naast wonen is ook energie een van de grootste kosten van gezinnen. Groen - sp.a gaan dan ook voor zoveel mogelijk maatregelen die de energiefactuur naar beneden halen.

 • Subsidiëring van energiebesparende aanpassingen aan de woning, met speciale aandacht voor isolatie.
 • De gemeente maakt werk van derdebetalersfinanciering: voor gezinnen met een lager inkomen financiert ze zelf energiebesparende investeringen die de bewoner gespreid terugbetaalt.
 • Aanmoedigen van initiatieven voor het gezamenlijk aankopen van elektriciteit. (samenstroom)

Op gebied van veiligheid, zowel wat inbraak in de woning betreft, als de veiligheid op straat, moeten de middelen voor de politie efficiënter worden aangewend om de pakkans te verhogen. Zeker omdat Dilbeek in een regio ligt met een hoog aantal inbraken, moet dit een prioriteit zijn.

 • Om te komen tot meer sociale controle en meer contact tussen burger en politie wordt er een centraal, laagdrempelig klachtenmeldpunt opgericht. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol als eerste aanspreekpunt.
 • Betere, energiezuinige verlichting in onze gemeente op openbare plaatsen zoals parken, speelpleintjes, …
 • Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dit gebeurt door het subsidiëren van inbraakpreventie en het inzetten van meer blauw op straat.
 • De gemeente voert tevens een verstandig handhavingsbeleid in de publieke ruimte: systematisch optreden tegen foutparkeren en overdreven snelheid, een gericht gebruik van gemeentelijke administratieve sancties dat ruimte laat voor bemiddeling, straathoekwerkers en jongerencoaches en een beleid dat ruimte creëert voor spelende kinderen.

2. Mobiliteit als prioriteit

Als een gemeente van veertigduizend inwoners is het noodzakelijk dat er een weldoordacht mobiliteitsbeleid gevoerd wordt. Want die veertigduizend inwoners willen zich elke dag verplaatsen van thuis naar hun werk, naar school en naar de winkel. Als we daarbij de overlast tellen van de twee grote snelwegen en één grote gewestweg die door Dilbeek lopen, is het duidelijk dat mobiliteit een grote uitdaging vormt. Een uitdaging die tot nu toe onvoldoende is aangepakt. De basis voor de oplossingen is het STOP-principe: in de eerste plaats wordt rekening gehouden met de voetgangers en fietsers, dan met het openbaar vervoer en pas daarna met het privaat autogebruik.

 • Kinderen en senioren zijn de maat voor de inrichting van openbare ruimte: is ze veilig voor hen en hebben ze voldoende plaats om zich uit te leven. Openbare ruimte wordt ontworpen om maximaal toegankelijk te zijn voor senioren en mensen met een beperking.
 • Er moet een groot inhaalmanoeuvre komen op vlak van voet- en fietspaden. Zeker deze laatste zijn, buiten enkele grote uitzonderingen (bijvoorbeeld een stuk van de Bodegemstraat) meestal onbestaande of in een zeer slechte staat. Prioritair moet dit gebeuren in de buurt van scholen en tussen de verschillende deelgemeentes. Waar mogelijk gebeurt dit gescheiden van de rijbaan.
 • Er wordt in alle centra en aan de stations voorzien in overdekte fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • Er wordt onderzocht of een fietsuitleennetwerk (zoals Villo in Brussel) ook in Dilbeek mogelijk is.
 • Trage wegen dienen als veilige, autovrije verbindingen. Het goed onderhouden, opnieuw openmaken en bewegwijzeren is dan ook belangrijk.
 • In overleg met De Lijn zorgt de gemeente voor gemakkelijke verbindingen tussen de deelgemeenten, zeker bij speciale gelegenheden. Ook de mogelijkheid tot het inleggen van een marktbus moet onderzocht worden.
 • Het huidige beleid van “putjes vullen als de vriendjes het vragen” is onaanvaardbaar. In plaats daarvan moeten wegen worden (her)aangelegd met nadruk op veiligheid én duurzaamheid en natuurlijk steeds met de trage weggebruikers in het achterhoofd.
 • Snelheidsbeperkingen worden niet alleen gerealiseerd door borden te zetten, maar ook door wegen zo in te kleden dat een hoge snelheid onmogelijk is. Daarom zijn infrastructurele maatregelen, zoals wegversmallingen, noodzakelijk.

Groen - sp.a gaat voor leefbare dorpscentra. Publieke ruimte is namelijk sociale ruimte. Plaatsen waar mensen op een veilige manier elkaar kunnen ontmoeten, winkelen, sporten, ontspannen of gewoon een terrasje doen. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat er enkele gerichte maatregelen worden genomen.

 • De dorpscentra zelf worden zoveel mogelijk autoluw en autovrij gemaakt.
 • Publieke ruimte verkwisten aan parkeerplaats is zonde. Parkeerruimte wordt geclusterd, buiten het centrum gebracht en privéparkings (bijvoorbeeld van winkels) worden maximaal benut.
 • Groen - sp.a streeft naar goed onderhouden openbaar groen in elke wijk, met zitbanken, speeltuigen en vuilbakje. Kleine parkjes, speelruimtes zorgen (letterlijk) voor zuurstof in de wijk.
 • Naast het verbeteren van het niveau van de wegen, moet er ook werk gemaakt worden van het mobiliteitsplan, om de grote verkeersstromen weg te leiden van de centra. Dit kan door het gebruik van voorrangswegen en doorstroomwegen tussen de belangrijkste centra van de gemeente, met speciale aandacht voor vrachtvervoer.

3. Samen staan we sterker

Het sociaal netwerk in Dilbeek is groot en zeer actief. Wij willen dit verder ondersteunen en uitbreiden door het nog dichter bij elkaar brengen van wijken en buurten. Want "onbekend is onbemind". Ook zullen met Groen - sp.a alle initiatieven die zorgen voor een open, verdraagzame en solidaire gemeenschap ondersteund en aangemoedigd worden. Interculturele verhoudingen mogen ons niet afschrikken, we mogen ze zeker niet negeren of, wat nog erger is, opschroeven.

 • Een actief onthaalbeleid voor nieuwe inwoners houdt niet op bij het Vlaamse inburgeringsbeleid. Dilbeek investeert in onthaal, in samenspraak met onderwijs, OCMW, het inburgeringstraject en verenigingen van etnische en culturele minderheden.
 • Aandacht voor de eigenheid van het gemeentelijk onderwijs. Gemeentescholen moeten om hun pluralistische opdracht waar te maken bij voorkeur begeleid worden door officiële CLB’s.
 • De lokale verankering van verenigingen moet worden ondersteund door te voorzien in voldoende multifunctionele accommodatie. ‘Brede’ scholen kunnen hierin ook een belangrijke rol spelen als plaatsen waar jong en oud ook na de schooluren of tijdens vakanties kunnen samenkomen.
 • Verhogen van de buurtfeestpremie, die tijdens deze legislatuur werd verlaagd.
 • In navolging van de filmbus, wordt de mogelijkheid onderzocht om een bibliobus aan te schaffen, zodat ook in deelgemeentes zonder bibliotheek en in scholen er een gemakkelijke toegang tot boeken is.

De lokale handel en horeca moeten zich goed voelen in Dilbeek. Een versterking van de lokale economie heeft zowel voordelen op sociaal (versterking van het sociaal leven) als op ecologisch vlak (duurzamere mobiliteit).

 • Ondersteunen van initiatieven, zoals de boerenmarkt, die lokale producent en consument dicht bij elkaar brengt. Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven. Op dit vlak betekent dit dat bij het aankoopbeleid van de gemeente zoveel mogelijk wordt gekozen voor lokale producten.
 • Inrichten van dorpscentra zodat het voor de mensen ook aangenaam wordt om te komen winkelen of een terrasje te doen. Ook het verkeersarm maken van de dorpscentra past binnen dit kader.
 • Plaatselijke werkgelegenheid wordt gestimuleerd door het organiseren van jaarlijkse lokale banenmarkten in samenwerking met lokale werkgevers, OCMW en VDAB.

Samen sterker betekent niet enkel met alle inwoners van Dilbeek, maar ook met bezoekers en toeristen. Door zijn ligging tussen Brussel en het Pajottenland in, is Dilbeek een perfecte uitvalsbasis om deze beiden te bezoeken.

 • Uitgebreid toeristisch bureau in centrum Dilbeek met aansluiting aan het fietsnetwerk Pajottenland en een lokaal wandelnetwerk. Ook wordt er voorzien in fietsverhuur.
 • Meertalig maken van de website van de dienst Toerisme en toeristische folders zodat ook buitenlandse toeristen de mooie plekjes van Dilbeek kunnen ontdekken.
 • Oprichting van een Breughelmuseum in Sint-Anna-Pede.
 • Het aanmoedigen van het vergroten van het aanbod aan slaapaccommodatie voor zowel individuele toeristen als voor groepen.
 • Bouwen van een jeugdherberg in het Castelhof. Door zijn locatie (aan het station van Sint-Martens-Bodegem én een rechtstreekse busverbinding met Brussel Zuid) is het ideaal gelegen om als uitvalsbasis te dienen voor een citytrip naar Brussel, of een bezoek aan de glooiende heuvels van het Pajottenland. De slaapaccommodatie wordt zo ingericht dat ze ook gemakkelijk te gebruiken is voor grotere groepen.

4. Werken voor welzijn

Het OCMW is de regisseur van het lokaal sociaal beleid en moet dit ook blijven. Dit brengt natuurlijk met zich mee dat er voldoende middelen voor worden vrijgemaakt, wat wil zeggen: minstens evenveel als in vergelijkbare Vlaamse gemeenten. Een gemeentebestuur met Groen - sp.a zal het OCMW dan ook verder ondersteunen, maar ook motiveren en desnoods duwen om nog meer initiatieven te nemen voor opvang van mensen met problemen van zelfstandig wonen, ouderdomsverschijnselen, … Maar ook jonge gezinnen en eenoudergezinnen met leefproblemen zoals werkloosheid, financiële problemen, kinderopvang, ... moeten bij het OCMW of bij de gemeente beter geholpen kunnen worden.

 • Optrekken van de gemeentelijke toelage voor het OCMW, naar een niveau dat vergelijkbaar is met andere Vlaamse gemeenten.
 • Stimuleren van het opnemen van zorg door en voor medebewoners, oftewel mantelzorg. Buurtbewoners zitten namelijk in een ideale positie om bepaalde taken van de zorg op zich te nemen.
 • De senioren zijn een belangrijk deel van de bevolking van Dilbeek. Het is daarom belangrijk dat er ondersteuning geboden wordt om senioren in staat te stellen in de eigen wijk of dorp te blijven wonen, in aangepaste accommodatie. Verhuizen naar een rusthuis moet pas een laatste optie zijn, om de druk hierop te verminderen.
 • Verdere ontwikkeling van een plan voor valpreventie volgens het BOEBS-principe .
 • Opstellen van een zomer- en winterplan: speciale controle bij sneeuwval en hittegolven.
 • Uitbreiden van het aanbod voor kinderopvang en blijven ondersteunen van de naschoolse opvang.

5. Trots op elk talent

Dilbeek is rijk aan vele culturele verenigingen, sportclubs en individuele kunstenaars. Met Groen - sp.a zullen al deze initiatieven verder kunnen rekenen op financiële, infrastructurele en zo mogelijk deskundige ondersteuning.

 • Het cultureel centrum "Westrand" zal met Groen - sp.a verder alle kansen krijgen om zijn rol van gemeentelijke maar ook regionale culturele entiteit verder te vervullen.
 • Plaatsen van digitale informatiepanelen voor de verenigingen in de centra en aan de invalswegen.
 • De gemeente blijft voorzien in voldoende, aangepaste en multifunctionele lokalen voor verenigingen.

Zeker met onze jonge lijst is ook de ondersteuning van de jeugd in Dilbeek van essentieel belang. Het is een cliché om te zeggen dat de jeugd van vandaag de volwassenen van morgen zijn en de toekomst van de gemeente is, maar het is wel de waarheid. Hoewel er de voorbije jaren wel al wat werd geïnvesteerd in jeugd en jeugdlokalen is er nog veel verbetering mogelijk.

 • Het oplossen van een al lang bestaand, al vaak bediscussieerd, maar nog nooit opgelost probleem: het (eindelijk) bouwen van een volwaardige fuifzaal.
 • Blijven investeren in de modernisering en bouw van multifunctionele jeugdlokalen.
 • Het aanleggen van speelterreinen, verspreid over de gehele gemeente, zodat elk kind en elke jongere voldoende plaats heeft om zich uit te leven dicht bij huis. In de omgeving van deze terreinen moet het openbaar domein dan ook zo worden aangepast dat dit zo veilig mogelijk gebeurt.
 • Natuuraankoopbeleid onder andere richten op de ontwikkeling van speelbossen. Ook moet er bemiddeld worden met eigenaars rond bostoegankelijkheid voor jeugdverenigingen.
 • Uitbouwen van het Castelhof tot een volwaardig jeugdcentrum met jeugdherberg. Door zijn locatie (aan het station van Sint-Martens-Bodegem én een rechtstreekse busverbinding met Brussel Zuid) is het namelijk ideaal gelegen om als uitvalsbasis te dienen voor een citytrip naar Brussel, of een bezoek aan de glooiende heuvels van het Pajottenland. De slaapaccommodatie moet wel zo worden ingericht dat ze ook gemakkelijk te gebruiken is voor grotere groepen en jeugdbewegingen. Er bestaat al lang een vraag naar slaapaccommodatie voor jeugdverenigingen binnen Dilbeek en dit is mits een goede coördinatie perfect combineerbaar met een jeugdherberg.
 • Jongeren worden meer betrokken bij het beleid via de “gemeenteraad voor jongeren”, die wel al bestaat maar die geactiveerd moet worden. Niet enkel de thema’s die rechtstreeks de jeugdverenigingen raken worden besproken, maar wel alles wat in de gewone gemeenteraad aan bod komt. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de werking van de jeugdraad.

6. Duurzaam en groen Dilbeek

Hoewel Dilbeek in de Groene Gordel ligt, staat alles wat groen is blijvend stevig onder druk. Naast de oprukkende verstedelijking wordt er gewoon veel te weinig aandacht aan gespendeerd in een gemeente die zich toch nog graag een groene gemeente noemt. En dit terwijl dit een ongelooflijke troef is en het nog veel meer zou kunnen zijn. Er moeten dan ook gerichte maatregelen genomen worden om het resterende groen te behouden en zo mogelijk te versterken.

 • Moratorium op de open ruimte: een stop op nieuwe verkavelingen in openruimtegebieden.
 • Vergroening van straten, pleinen en begraafplaatsen waarbij voetpaden en groenstroken worden aangelegd in plaats van grind. Er wordt daarbij ook gebruik gemaakt van bodembedekkers.
 • Versnelling van de uitbouw van de riolering- en waterzuiveringinfrastructuur: vissen in alle Dilbeekse beken tegen 2018 en riolen die het water kunnen slikken zonder overstromingen bij elke zware regenbui.
 • Natuurontwikkeling in valleigebieden door het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, medewerking aan landinrichtingsplannen en stimuleren van grondeigenaars om hieraan mee te werken.
 • Verbinden van versnipperde stukjes groen via groencorridors.
 • Erosiebestrijding via aanleg van kleine landschapselementen.
 • Verduurzaming van bedrijventerreinen via het gericht aantrekken van geschikte bedrijven, het stimuleren van verdichting en duurzaam energiegebruik.
 • Sterkere én goedkopere vuilniszakken, gekoppeld aan hernieuwde sensibilisering rond afvalvoorkoming.

Zeker op vlak van duurzaamheid moet de gemeente zelf het initiatief nemen en het goede voorbeeld geven. Dit gebeurt via energiebesparing, groene stroom en een vergroening van het openbaar domein. Het doel moet dan ook zijn om van Dilbeek een CO2-neutrale gemeente te maken tegen 2020. Daarnaast kiest de gemeente bij zijn aankoopbeleid voor fair trade en bio.

 • De beste besparing is investeren in energiebesparing. Er zijn weinig maatregelen, die tegelijk zo een positief effect hebben op de werkgelegenheid, de energiefactuur en het milieu. Zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen wordt energiebesparing ten volle gestimuleerd en opgetrokken tot ambitieuze niveaus.
 • Dilbeek vervult ten volle haar voorbeeldfunctie: ze bespaart energie in de eigen gebouwen, ze voorziet in efficiënte openbare verlichting en koopt groene stroom aan.
 • In de lastenboeken voor sociale woningbouw wordt steevast gekozen voor duurzame energieproductie en duurzame ecologische bouwtechnieken.
 • Dilbeek als echt pesticidenvrije gemeente tegen 2014.
 • De gemeente kiest voor echt groene stroom en stimuleert de productie van hernieuwbare energie.
 • Vergroening van het wagenpark: elke nieuwe wagen zo milieuvriendelijk mogelijk (elektrisch of op waterstof).
 • De titel van fair trade-gemeente wordt waargemaakt via een gericht aankoopbeleid.

7. Modern bestuur en goed financieel beleid

Groen - sp.a zet zich in voor het verbeteren van de informatie-, inspraak- en participatiegraad in onze gemeente. Mensen op de hoogte houden, luisteren naar en gebruiken van creatieve ideeën van de inwoners, vinden wij uitermate belangrijk. De steeds mondiger burger verwacht een actievere rol en concretere impact dan het zesjaarlijks uitbrengen van zijn stem. Ook hier is innovatie het sleutelwoord: het is tijd voor flink wat vernieuwende initiatieven rond burgerparticipatie.

 • De bestaande adviesraden (cultuurraad, milieuraad, jeugdraad, seniorenraad, sportraad, …) blijven een belangrijke factor en worden nog versterkt. Als het gemeentebestuur adviezen van adviesraden niet volgt, moet het dit altijd grondig motiveren, om op die manier echte bestuurlijke transparantie te garanderen.
 • Adviesraden breken uit de vaste structuren door zelf actief burgers en verenigingen aan te spreken via sociale media, enquêtes en terreinbezoeken. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren, omdat zij nog geen stemrecht hebben en naar andere groepen die minder evident aan participatietrajecten deelnemen.
 • Bij grotere projecten, zoals het heraanleggen van straten of dorpscentra, wordt zoveel mogelijk de mening van omwonenden gevraagd via infomomenten.
 • De gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies zijn de drijvende kracht achter het participatiebeleid door meer hoorzittingen, meer verzoekschriften en meer ondersteuning voor de raadsleden.

Voor de uitbouw van een modern bestuur is er nood aan een sterk en gemotiveerd personeelskorps, aangepaste gemeentelijke infrastructuur en gezonde gemeentelijke financiën. Zo heeft Dilbeek 80 FTE (voltijdsequivalent) personeel minder dan vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen; het OCMW heeft 40 FTE tekort. Door een gebrek aan personeel worden dan ook een aantal belangrijke taken niet uitgevoerd.

 • Een duidelijk onthaal waar de bevolking vriendelijk, snel en duidelijk kan doorverwezen worden naar de juiste dienst.
 • Wijziging personeelsformatie gericht op meer, beter betaald en beter omkaderd onderhoudspersoneel, die instaan voor het onderhoud van wegen en pleinen, zonder dat er telkens nieuwe aanbestedingen moeten worden uitgeschreven.
 • Minder peperdure studies laten uitvoeren door studiebureaus, maar meer gekwalificeerd personeel aannemen zodat deze studies kunnen worden uitgevoerd binnen de gemeente zelf.
 • Oprichten van een centrale juridische dienst.
 • Aanstellen van een participatieambtenaar die bevoegd is voor het organiseren van infomomenten, de coördinatie van de verschillende adviesraden en de openbaarheid van bestuur.

Op het vlak van de gemeentelijke financiën stevent onze gemeente af op grote problemen. Een onevenwichtig en ondoordacht financieel beleid tijdens de jongste jaren heeft er voor gezorgd dat alle financiële reserves verdwenen zijn. In de beleidsrapporten bij de begroting 2012 wordt duidelijk vermeld dat in 2013 een verhoging van de personenbelasting en van de opcentiemen zal doorgevoerd worden. Het huidig gemeentebestuur heeft dus deze onsympathieke maatregel doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot het huidige bestuur dat een duidelijk gebrek heeft aan langetermijnvisie en de begroting blijft opsmukken met “one-shot” operaties, zal Groen - sp.a haar verantwoordelijkheid opnemen voor het mogelijk maken van een gezond financieel beleid, met oog voor de bescherming van de koopkracht van de werkende en modale burgers, de senioren en de kansarmen in ons midden.

 • De ‘aanvullende belasting op de personenbelasting’ en de ‘opcentiemen op de onroerende voorheffing’ – de twee belangrijkste fiscale instrumenten – willen we rechtvaardiger inzetten, en geleidelijk optrekken tot op het Vlaamse gemiddelde.
 • Heffen van een globale bedrijfsbelasting op basis van ingenomen ruimte waardoor ook de bedrijven meebetalen aan de infrastructuur waar zij van profiteren.
 • Dilbeek voert een gezond financieel beleid met een evenwicht tussen duurzame investeringen en schuldafbouw. Er moet ruimte blijven voor investeringen met een korte terugverdientijd en voor gerichte publiek-private samenwerkingen die effectief win-win zijn (geen PPS enkel om kosten en risico’s buiten balans te houden).
 • Dilbeek moet er naar streven om tegen het einde van de legislatuur volledig ethisch te bankieren.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?