Verkiezingsprogramma DNA! - Met de D van DILBEEK!

DILBEEK -  CD&V en DNA! trekken als kartel naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om de start van de sperperiode in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kracht bij te zetten heeft DNA! - een (relatief) nieuwe politieke beweging in Dilbeek – een filmpje online gezet om iedereen duidelijk te maken waar de groep voor staat en waarom DNA! 8 jaar geleden is ontstaan. Ondertussen is ook het volledige DNA! Beleidsplan bekend gemaakt.

 

Het filmpje is te vinden op onze website en via https://vimeo.com/45528787.  Enkele kernpunten uit het DNA!-programma zijn: Dilbeek moet een fietsparadijs zijn, moet werk maken van wijken en welzijn, en moet bewust en doordacht omgaan met de ruimte voor de toekomstige generaties. DNA! zet in op betaalbaar wonen, een actief onthaal- en integratiebeleid en een vlotte, transparante en kwalitatieve dienstverlening.

Het DNA!-programma:


Thuis in het Gemeentehuis

 Informatie – Communicatie – Dienstverlening

DNA! heeft een actieve visie op het besturen van een gemeente.

DNA! staat voor bepaalde kwaliteiten die eigen zijn aan een “goed bestuur”, zoals : openheid, duurzaamheid, flexibiliteit, pro-actief inspelen, bruggen slaan tussen gemeentelijke diensten, toegankelijkheid.

Het resultaat moet zijn: een klantvriendelijke, vlotte, transparante en correcte dienstverlening.

Concreet

 • Gemeentelijke info in het straatbeeld tonen, eigentijds en attractief ;
 • Een klantgericht onthaal, dwz baliemedewerkers stellen zich uitnodigend en actief-luisterend op ; zijn attent voor mogelijke bijvragen en randaspecten ;
 • Het ambtenarenkorps werkt gemotiveerd en wordt professioneel geleid door een dynamisch managementteam en stimulerende secretaris;
 • De samenwerking van diensten bevorderen met het oog op de verschillende behoeftes van bepaalde bevolkingscategorieën (bv. kinderen, jongeren, senioren, kansengroepen, …)
 • Vragen en behoeften van individuele burgers horen verwezen naar bekwame diensten, i.p.v. omgeleid naar het dienstbetoon van politici. DNA! is er voorstander van dit in een richtlijn vast te leggen.
 • Inzetten op een gebruiksvriendelijk e-loket.
 • Aanwerven van een volwaardige communicatie-en informatieambtenaar.
 • Beter afbakenen van de taken van de gemeente en van het OCMW, de kerntaken omschrijven, zowel dubbel werk als lacunes vermijden.
 • Durven nadenken over integrale schepenposten (bv. schepen van Bodegem, schepen van vrije tijd, schepen van wijken, schepen van projecten).
 • Het onthaal van nieuwe inwoners op creatieve manier herdenken. Geen steekvlampolitiek, maar procesmatig aanpakken (zie ook “inburgering”).

 1 Blijf hier voor uw vertier

DNA! vindt een degelijk jeugdbeleid belangrijk. Dit betekent: een volwaardige deelname van kinderen en jongeren aan het Dilbeeks maatschappelijk leven alle kansen bieden.

Een degelijk jeugdbeleid maakt werkelijk ruimte voor deze doelgroep, creëert de voorwaarden daartoe, uiteraard in samenspraak met hen.

Onder allerlei creatieve vormen: projectmatig, ad hoc, structureel.

Geen fopspenen, geen betutteling. Wie de demografische opbouw van de Dilbeekse bevolking kent, beseft dat het vijf voor twaalf is.

Concreet

 • Werk maken van een echt speelruimteplan voor kinderen en jeugd.

Bestaande speelplekken verbeteren, bv. speelplein Begijnenborre;

 • Wijk- en buurtgerichte speelruimten (bv. Pippezijpe, …) optimaliseren en handhaving garanderen van de kwaliteiten veiligheid en netheid, in samenspraak met de wijk; waar nodig beroep durven doen op methodes van wijk- en opbouwwerk (zie ook “integrale leefbaarheid”);
 • Het gemeentelijk jeugdcentrum verder uitbouwen tot een dynamische ontmoetingsplaats; overnachtingsmogelijkheden voorzien in het kader van een volwaardige erkenning en subsidiëring als ‘Jeugdverblijfcentrum’;
 • Jeugdgroepen responsabiliseren en blijven aanmoedigen tot het nemen van verantwoordelijkheid (inzake lokalen bv.) en jeugd in het algemeen tot het nemen van initiatieven.
 • De belangen van kinderen en jongeren in het achterhoofd houden in alle beleidsdomeinen:  mobiliteit (verkeersveiligheid !), ruimtelijke ordening en woonbeleid, preventie, politie, onderwijs, welzijn, enz.

 Cultuur

Dilbeek mag terecht fier zijn op de grote verscheidenheid aan voorzieningen en over de diverse spelers in zijn cultuurbeleid. Degelijke infrastructuur en voorzieningen, een rijkdom aan verenigingen en vrijwilligers, een uitgebouwd professioneel kader, evenementen met weerklank, e.d.

 Al deze troeven op zich vragen onverminderd de nodige beleidsaandacht en -middelen.

DNA! wil daar blijvend voor ijveren.

Wat volgens DNA! heel wat beter kan is het samenspel van al deze (f) actoren tot een meer geïntegreerd, doordacht en effectief cultuurbeleid, ten dienste van de verbreding en verdieping van de kwaliteit van de Dilbeekse samenleving.

Dilbeek heeft nood aan een doortimmerd beleidsplan “Vrije Tijd” waarin de diverse culturele deelterreinen hun doelstellingen en acties beter op elkaar afstemmen. Het verenigingsleven, het cultuurcentrum, de bibliotheek, de academie, de cultuurraad, de erfgoed- en toerismesector, de professionele- en amateurkunsten, de jeugdraad, projectgroepen, e.a. vervullen specifieke functies en hebben raakvlakken die elkaar kunnen versterken.

Het resultaat moet zijn: een (actieve) cultuurbeleving door een zo ruim en divers mogelijke Dilbeekse bevolking. Doelbewust streven naar het bereiken van en naar interactie tussen diverse maatschappelijke geledingen. Oud en jong, allochtoon en autochtoon, rijk en arm, kansengroepen, anderstaligen,…

 Concreet

 • Cultuur/vrije tijd/toerisme horen onder hetzelfde dak; dienstverlening op deze terreinen bekijken vanuit het oogpunt van de gebruikers en deelnemers; dus één klantvriendelijke balie, bv. in Westrand.
 • De cultuurbeleidscoördinator is als initiator en stimulator een spilfguur in het hierboven bedoelde samenspel.
 • De Academie heeft ook een rol te spelen in de doorstroming naar het Dilbeeks verenigingsleven. Wederzijds moeten Dilbeekse koren, fanfares, toneelgroepen, artistieke projecten e.d. zich er ook thuis voelen en/of er onderdak vinden.
 • Specifiek onderzoek is nodig naar doelgroepen die (te) weinig deelnemen aan het cultuurleven. Vervolgens aangepaste actie ondernemen ivm de drempels die zij ondervinden.
 • Gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het “Participatiedecreet” om bepaalde kansengroepen meer te betrekken.
 • Spreiding van cultuurbeleving naar wijken en buurten bv. (“stoep en drempel”, huiskamerconcerten,…)
 • Vormen van samenwerking in de kunstensector ondersteunen: professionele kunsten, amateurkunsten, deeltijds kunstonderwijs.
 • Bevorderen van het vrijwilligerswerk in verenigingen, projecten en besturen ; vormingskansen aanmoedigen.
 • Waardevol erfgoed (Huisje Mostinckx, Watermolen, Alenatoren,…) ontsluiten. In het verlengde hiervan werk maken van professionele archivering van Dilbeeks ‘roerend’ erfgoed. Dilbeekse specialisten (met particuliere archieven) op dit gebied hierbij betrekken. Respect voor het Dilbeeks collectief geheugen is ook “duurzaamheid” en verder kijken dan zijn neus lang is.

 Sport

Sportbeoefening heeft een onschatbare betekenis, individueel en maatschappelijk. Sport heeft een belangrijke functie voor het sociaal weefsel, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden tot spontane integratie.

DNA! wil iedereen op zijn/haar niveau stimuleren tot sportbeoefening tegen sociaal aanvaardbare tarieven.

Nadruk ligt op deelnemen aan, niet op competitie.

 Op sportvlak schuift DNA! 3 speerpunten naar voor:

DNA! ijvert voor een passend en kwaliteitsvol sportaanbod voor een diversiteit van doelgroepen. Levenslang sporten voor iedereen is het uitgangspunt.

DNA! wil verder werk maken van de uitbouw (en het onderhoud van) eigentijdse sportinfrastructuur.

Gekoppeld aan het sportbeleid wil DNA! een gezonde levensstijl stimuleren.

Concreet

 • Sportpromotie is zaak van vele actoren: de sportdienst, sportclubs, Dilbeekse scholen, en bijzondere initiatieven zoals sportacademie, sportweken e.d.
 • Reële aandacht moet gaan naar voldoende en goed ontwikkelde infrastructuur en een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen.
 • Via de scholen en via lokale wijkinitiatieven proberen zoveel mogelijk jongeren te bereiken om aan sport te doen.
 • Deelgemeente Dilbeek heeft nood aan een sporthal.
 • DNA!  is voor wijksportveldjes, zeker bij elke nieuwe verkaveling en indien gewenst voor een buurtsportwerking.
 • Aanleg Finse piste, fit-o-meter.
 • Ondersteuning van de sportverenigingen en het vrijwilligerswerk.
 • DNA! pleit voor concrete samenwerking: het oprichten van een samenwerkingsforum tussen sportclubs, de scholen en de gemeente. Hieraan voordelen verbinden inzake promotie en gebruik van de infrastructuur. Wie niet meewerkt, moet ook duidelijk meer bijdragen voor het huren van infrastructuur.
 • DNA! wenst een verdere samenwerking over onze gemeentegrenzen heen om sport te promoten voor mensen met een beperking.

 2 Putten vullen

Openbare werken en mobiliteit

Bij uitstek heeft dit domein nood aan werkelijk vooruitziend beleid.

Dat vele Dilbeekse straten, voetpaden, pleinen, kruispunten, enz er vandaag bijliggen, zoals ze er bijliggen, is echt niet het gevolg van slechts enkele jaren nalatigheid en kortzichtigheid…

DNA! kiest voor een sturend mobiliteitsbeleid, dwz een pro-actief eerder dan een vraagafhankelijk beleid, gericht op het bijsturen van het mobiliteitsgedrag van de Dilbekenaar (of diegene die gebruik maakt van de Dilbeekse wegen).

Een sturend mobiliteitsbeleid is gericht op de langere termijn en doordacht op veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Duurzame mobiliteit veronderstelt inzichten in de gevolgen van ingrepen in de ruimtelijke ordening. Ruimten en voorzieningen (sporthal, zwembad, school…) met een publieke functie lokken onvermijdelijk verkeer uit. De inplanting en lokalisering hebben direct effect op het soort verkeer: auto, fiets, voetganger, openbaar vervoer,…

Doordacht vervoers- en verkeersmanagement, slimme planologie,…zijnabsolute noodzaak.

0Degelijk fietspadennetwerk met prioritaire keuze voor functionele fietsroutes langs dorpskernen, scholen e.d.

 • Aanpak van de (3) Dilbeekse verbindingsassen (Jan De Troch-, Ijsberg- en Doylijkstraat; Bodegemstraat & Itterbeeksebaan; Brusselstraat). DNA! wil deze assen eerst infrastructureel aanpakken en ze vervolgens beschouwen als voorrangswegen, dwz focus op doorstromend verkeer. Het meer fijnmazig wegennet, woonwijken en dorpscentra op die manier ontlasten van (sluip)verkeer.
 • Veilige schoolomgevingen
 • Kiezen voor 3 snelheidsregimes in Dilbeek:  70 km/u  op de verbindingswegen, 30 km/u in de zones 30, en 50 km/u op de wegdelen tussenin.
 • Tonnageverbod voor doorgaand zwaar vrachtvervoer, in overleg met naburige gemeenten en met het Vlaams Gewest.
 • Aanpak van de (4) zwarte punten langsheen de N8
 • Verfraaien van de (3) Dilbeekse stationsomgevingen en voorzien van voldoende en veilige fiets-en autoparking.
 • Openstellen, herwaarderen en promoten van trage wegen.
 • Deelnemen aan Autoloze Zondag (het kan wel in Brussel!) en andere sensibiliseringsacties.

Financiën:  juiste keuzes maken!

Voor DNA! gaan ambitie en realisme hand in hand.

 Er zal altijd geld te weinig zijn om alle dromen waar te maken. Een goed beleid stelt prioriteiten en maakt bewuste keuzes.

Volgens DNA! zijn er in Dilbeek broodnodige investeringen nodig. Om de gemeente meer leefbaar en eigentijds te maken. Een goed bestuur mag deze niet op de lange baan blijven schuiven. Denk bijvoorbeeld aan wegen, voet- en fietspaden, pleinen of aan sportinfrastructuur.

Mits een strikt beheer van de middelen durft DNA! terzake opteren voor een krachtig beleid. Burgers weten ook best wel dat koken geld kost. En als ze zien dat de middelen goed besteed worden, ten dienste van de gemeenschap op termijn, zijn ze bereid hun bijdrage te leveren. De tijd van links en rechts wat putten vullen en brandjes blussen hoort niet langer thuis in een modern gemeentebeleid.

 3 Dilbeek beleven

 Dilbeek als Nederlandstalige gemeente

DNA! kent de gemeente een actieve rol toe in het bevorderen van het Nederlandstalig karakter. Een beleid dat veeleer gebaseerd is op motivatie dan op afkeuring of ontmoediging. Een duidelijke en consequente boodschap dat iedereen welkom is in Dilbeek mits wederzijds respect. Een degelijk onthaalbeleid voor anderstaligen, maar ook stimulering van de Dilbekenaars en de verenigingen om daar bewust aan mee te werken. Taalperikelen bemoeilijken integratie in het gemeenschapsleven, verbrokkelen het sociaal weefsel. Op die manier worden integratie en volwaardige maatschappelijke deelname quasi onmogelijk. Voor DNA! is het doel hier ondubbelzinnig: de opbouw van een open, verdraagzame (en lerende !) lokale samenleving. Ook hierin moet Dilbeek (opnieuw) het voortouw nemen.

 Concreet

 • De gemeente stelt een charter op inzake taalgebruik waaraan Dilbeekse organisaties en verenigingen een houvast hebben.
 • De gemeente is attent voor het Nederlandstalig karakter van het straatbeeld. Ook de middenstand en handelaren worden hiertoe aangemoedigd. De bekende ‘oplossing’ met Engelstalige opschriften en publiciteit wordt evenzeer consequent afgeraden.
 • Anderstaligen en Dilbekenaren aanmoedigen om onder elkaar het Nederlands als voertaal te gebruiken. Promoten en ondersteunen van projecten die tot doel hebben om anderstaligen, door middel van sociaal contact, het Nederlands te laten oefenen en de deelname aan het Dilbeekse verenigingsleven te stimuleren (Samen inburgeren, Bijt in je vrije tijd, Cafe Combinne)". Zulke acties maken onderdeel uit van een ruimer onthaalbeleid voor anderstaligen, gericht op integratie.
 • Sociale woningen enkel toewijzen aan Nederlandskundigen (toewijzingsreglement bestaat reeds).
 • De cursussen “Nederlands voor anderstaligen” (ism Huis van het Nederlands) blijven ondersteunen.
 •  

Lokale economie en werkgelegenheid

Bij het scheppen van een bedrijfsvriendelijk klimaat moet de gemeente vooral informeren, ondersteunen en voorwaarde scheppend optreden, zoals concreet inzake communicatie en informatie, omtrent mobiliteit en milieu, op gebied van ruimtelijke ordening, inzake tewerkstelling en op toeristisch vlak.

Op vlak van sociale economie wenst DNA! dat Dilbeek een meer actieve rol speelt.

Communicatie en informatie

 • een informatieloket voor (beginnende) ondernemers i.v.m. de diverse aspecten van hun bedrijfsdossier zoals milieudienst, politie, brandweer e.a.
 • voldoende en tijdig informatie geven aan handelaren bij geplande (infrastructuur)werken aan het publiek domein.
 • Een welkomstpakket aanbieden aan nieuwe bedrijven die zich in Dilbeek ontwikkelen/vestigen.
 • Als gemeente geregeld overleg plegen met bedrijfsleiders en hun organisaties over wederzijdse verwachtingen.

Mobiliteit en Milieu

 • Van de dorpskernen opnieuw natuurlijke winkelomgevingen maken.

Een aantrekkelijke middenstand verhoogt de veiligheid en de leefbaarheid.

In Dilbeek zijn dorpskernen als Bodegem, Itterbeek, Kapelle, enz… hoognodig aan herwaardering toe.

 • Bepaalde straten durven verkeersluw maken, ten bate van bewoners, kleinhandel en horeca.
 • Bedrijven, handelaars, zelfstandigen, ondernemers, … sensibiliseren over milieu-en mobiliteitsaspecten, voor hun onmisbare bijdrage aan een leefbare lokale samenleving.

Ruimtelijke ordening

 • Streven naar een evenwichtige ruimtelijke ordening . Tussen de functies wonen, werken, recreatie, natuur, landbouw, industrie. Het versterken van kernen is al een belangrijke stap.
 • Grondig (her)bekijken van BPA’s/RUPs. Het moeten uitzonderingen blijven.

Tewerkstelling

 • De lokale werkwinkel verder uitbouwen i.s.m. VDAB  en andere partners.
 • Uitbreiding van werkgelegenheidsprojecten in de sociale en diensteneconomie. Via strijkwinkel, sociaal restaurant, kinderopvang, poetsdienst, e.d. verder kansen scheppen voor laaggeschoolden en risicogroepen. Een volwaardig sociaal netwerk ontwikkelen gericht op de integratie van langdurig werklozen, nieuwkomers, personen met een handicap en kansarmen.

Toerisme

 • DNA! is voorstander van het ondersteunen van hoevetoerisme en de lokale horeca. (o.a. Onsemhoeve, huisje Mostinckx, …). Dit kan concreet door het uitgeven van wandel- en fietsroutes, pittoresk maken van dorpskernen, autoluw maken van straten, aanleggen en verzorgen van gezellige pleintjes.

 Integrale leefbaarheid en Welzijn

Dilbeek als gemeente waar het goed wonen en leven is, is wellicht het streven van vele groepen en partijen. Maar voor DNA! moet dit vooral intensiever en actiever worden aangepakt. Dit betekent dat het bestuur meer moet investeren in het welzijn en de leefbaarheid van wijken, buurten en deelgemeenten. Het subjectief welbevinden van de inwoners bevordert hun betrokkenheid, motiveert hen tot mede-verantwoordelijkheid. DNA! beseft dat het brede domein van integrale leefbaarheid niet enkel zaak is van de gemeente. Maar zij moet wel voorgaan en de weg wijzen.

In 2013 moet er een nieuw sociaal beleidsplan worden opgemaakt. Voor DNA! moet dit plan voornamelijk gericht zijn op: samenwerking, organisatie en coördinatie. In Dilbeek liggen hiervoor al meerdere bouwstenen klaar. Maar deze bouwwerf blijft nog al te versnipperd. Efficiënte dienstverlening moet ook hier het streefdoel worden.

 Concreet

 • Beter bekend (zichtbaar!) maken van het “sociaal loket”, waar de Dilbekenaren efficiënt worden geholpen met zeer uiteenlopende vragen ivm welzijnsaspecten, zoals kinderopvang, opvoedingsondersteuning, ouderenzorg, burenbemiddeling, integratie, gezondheid, preventie, gehandicaptenzorg, e.d.m.
 • De Wijzer in Welzijn of het “digitaal sociaal huis” moet hoge prioriteit blijven toekennen aan gebruiksvriendelijkheid.
 • DNA! verwacht veel van de Dilbeekse integratie-ambtenaar,  (volgende 6 jaar grotendeels gesubsidieerd) die de wijk-, sport-, cultuurverenigingen, scholen, e.d. zal bijstaan om de brug te slaan naar nieuwkomers en allochtonen. Hij/zij zal acties ondernemen om de toegankelijkheid en een lage drempel te bewerken van alle instanties die een actieve integratierol te spelen hebben, zoals initiatieven voor de basiseducatie, OCMW en gemeente, onthaalbureau, Huis van het Nederlands, en andere partners.
 • Oprichting van de nieuwe Welzijnsraad : geëngageerde burgers die hun deskundigheid inzetten voor een waaier van thema’s zoals leefbaarheid, wijkgerichtheid, vandalisme, preventie, sociale cohesie,…
 • DNA! wil sterk inzetten op de herwaardering van wijken en buurten.

"Wij geloven immers dat veelsoortige ‘kleinere’ problemen hier samen komen en wegens hun samenhang ook op dat niveau met succes kunnen aangepakt worden. In een afsprakennota met de gemeente kunnen wijkraden fungeren als gewaardeerde adviesorganen".

Bepaalde infrastructuurkwesties (kapotte verkeerslichten, straatverlichting, onvoldoende opgeruimde werken,…), dreigende overlast, kleine criminaliteit, kleine burengeschillen,e.d. kunnen langs verantwoordelijke “buurt-signaalgevers” doorgeseind worden aan het bestuur. Deze personen kunnen o.i. zeker gevonden worden onder actieve senioren (“op pensioen maar nog kwiek”) die het vertrouwen genieten in de wijk. In bepaalde gevallen kunnen zij ook worden ingezet als burenbemiddelaars. DNA! beschouwt de burgers ook als “deelnemers” aan het beleid, veeleer dan “toeschouwers” . Zij kunnen tevens een brug vormen naar de 13 wijkagenten die actief zijn in Dilbeek. Streven naar integrale veiligheid is immers de verantwoordelijkheid van iedereen.

 • DNA! meent dat in sommige wijken van Dilbeek nood is aan meer specifieke aandacht en ondersteuning. Zonder deze buurten te stigmatiseren als probleemgevallen verkiest DNA! hier een preventieve aanpak, langs bv. wijkopbouwwerkers. Dit in samenwerking met organisaties die in onze regio de nodige expertise hebben opgebouwd.
 •  

Ruimte voor de komende generaties

Op gebied van ruimtelijke ordening is Dilbeek geen toonbeeld van visie en dynamiek. Wijken en dorpskernen ogen niet zelden verloederd. Zwakke weggebruikers worden veelal aan hun lot overgelaten. Inzake sociale huisvesting, woon-en grondbeleid scoort Dilbeek echt ondermaats. Er wordt weinig nagedacht over ruimte voor de komende generaties. Daarover zeuren en klagen brengt geen zoden aan de dijk.

DNA! wil bewust streven naar duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

"We zijn voorstander van een optimaal gebruik van de methodiek van structuurplanning als geschikt instrument om de waan van de dag te overstijgen en een visie op lange termijn te realiseren."

 • Een gemeentelijk grond-, woon-, en huurbeleid kan een meer wenselijke mix van huistypes en van bewoners bevorderen. Het “gemengd wonen” herstelt een natuurlijk sociaal weefsel. De leefbaarheid neemt toe waar verschillende generaties, diverse inkomensgroepen, inwijkelingen, autochtone Dilbekenaren,  e.d. meer in elkaars buurt leven.
 • Duurzame invulling van woongebieden betekent ‘verdichting’; het verweven van verschillende functies zoals wonen, winkelen, schoollopen, ontspannen ,…vermindert het autoverkeer, verhoogt veiligheid, voorkomt vervreemding.
 • Oog hebben en op termijn ondersteunen van nieuwere woonvormen zoals co-housing, kangoeroewonen, begeleid wonen e.d.
 • We behouden maximaal onze open ruimte door het versterken van de natuur, landschap en landbouw.
 • De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (zgn “gecoro”) moet een actieve en dynamische rol spelen. Via dit instrument de bevolking mee betrekken bij het RO-beleid.

 4 Meer groen op straat

 DNA! wil het milieuthema hoger op de Dilbeekse politieke agenda.

Net zoals op mobiliteitsvlak kiest DNA! voor een sturend, geïntegreerd en duurzaam milieubeleid, gericht op lange termijn.

In eerste instantie wil DNA! vooral communiceren, informeren en sensibiliseren over milieuzaken, omdat dit de eerste stap is om de Dilbekenaren tot een duurzamer gedrag aan te zetten.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven: zowel op vlak van duurzaam en ecologisch (ver)bouwen, als aandacht voor alternatieve energiebronnen en duurzaam aankoopbeleid.

Afval en netheid

 • DNA! huldigt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast ijvert DNA! op dit vlak zowel voor preventie/sensibilisatie als voor selectieve inzameling.
 • Het gebruik van het vernieuwde recyclagepark aanmoedigen.
 • Onderzoeken of gedifferentieerde tarieven (diftar) voor huisvuilophaling een positief effect kunnen hebben op het Dilbeekse leefmilieu.
 • De openbare netheid van de Dilbeekse straten en pleinen verdient bijzondere aandacht. Een gemeentebestuur dat bekommert is om zijn gemeente moet in staat zijn een meer aanvaardbaar straatbeeld te bekomen.
 • Sluikstorters moeten kordaat beboet worden. Ook hondenpoep verdient een specifieke aanpak.
 • DNA! is er voorstander van  in Dilbeek een proefproject ‘duurzame of klimaatneutrale woonwijk’ op te starten.
 • Ook moet de gemeente (gratis) energie-advies verstrekken voor nieuwbouw of bij grondige renovaties.

Wateren natuur

 • DNA! wil op rioleringsvlak streven naar 100% zuiveringsgraad in de komende bestuursperiode.
 • DNA! wil meer inspanningen voor het open stellen en herwaarderen van trage wegen. Het Dilbeeks landschap is de moeite waard!

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?