Veel belangstelling voor infoavond ‘Een sterke kern voor Herne’

Er beweegt het één en het ander in het dorp van Herne. Burgemeester Kris Poelaert legde de beweegredenen voor een herinrichting uit. “Ten eerst werden de diensten van de gemeente en het OCMW geïntegreerd. De schoolsite Markevallei werd verlaten en mag geen doorn in het oog worden in ons Groen kwadrant. Die site kan ontwikkeld worden tot een zone van openbaar nut. De muziekacademie barst met 385 leerlingen uit haar voegen en heeft bijkomende ruimte nodig. Het centrum van Herne is nu een betonen structuur en mist groen en dynamiek. We moeten de toekomst van ons dorp veilig stellen.”

De gemeente deed een beroep op de Vlaamse Bouwmeester die op zoek ging naar ontwerpers voor een masterplan. Vier ontwerpbureaus gaven hun visie en uiteindelijk werden het ontwerpbureau VELD en de Landschapsarchitecten Atelier Horizon aangeduid. Ze moesten een betaalbare duurzame en langetermijnvisie geven. Uit drie scenario’s werd er na allerlei besprekingen één over gehouden. Dat werd door vertegenwoordigers van de ontwerpbureaus voorgesteld. De burgemeester benadrukte dat er nog veel aan het plan kan gesleuteld worden. In het meerjarenplan van de gemeente is geld voorzien voor de realisatie.

Er wordt uit gegaan van 6  ambities en een ontwikkelingsvisie.

  • Het versterken van de relatie met het landschap. De omgeving moet weer voelbaar worden in het centrum. De Markevallei-site vormt een groene vinger het dorp
  • Inzette op trage wegen. Oude wandelwegen werden onderbroken en moeten weer een doorlopend netwerk vormen
  • Een efficiënte organisatie van de gemeentediensten. De academie, het gemeentebestuur en het OCMW en de bib nemen op dit moment 3.800 m² in, onder meer door de leegstand van het vredegerecht, terwijl er slechts een 2.400 m² nodig is. De gemeente wil het vredegerecht niet verkopen maar moet eigenlijk inkrimpen. Er wordt gedacht aan een indeling volgens clusters als: administratie, zorg (dekenij-rustoord), Cultuur en academie en Jeugd, speelplein, jeugdbeweging.
  • Verfraaiing van de publieke ruimte. Het centrum is nu een betonnen ruimte maar kan evolueren naar een aangename ontmoetingsomgeving. De parkings moeten rationeel herbekeken worden.
  • Op zoek naar nieuwe vormen van wonen en bebouwen. Het dorp staat onder druk van bebouwing en veel lintbebouwing. Er wordt gezocht naar individueel maar collectief samen wonen waardoor de ruimte beter kan gebruikt worden.
  • Nieuwe ontmoetingsplekken creëren op site Markevallei. De scholencampus ontwikkelen als open ruimte met plaats voor jong en oud.

Lange termijnvisie

Na de renovatie van het vredegerecht kan de academie er een intrek nemen. De balletzaal kan gebruikt worden als een balletzaal. Het gebouw zou aan de achterzijde een aanbouw krijgen. Steeds blijft het uitzicht op de omgeving met de Mark open.

Daarna zou de academie in samenwerking met het rustoord een zorgfunctie krijgen. De tuin kan publiek gebruikt worden.

Dan volgt een reorganisatie van de gemeentelijke diensten en herverdeling van de kantoren.

Tenslotte kan de site van de Markevallei aangekocht worden.

Troeven van de site van de Markevallei

Nu zijn er parkeerplaatsen op het kaatsplein, in het centrum en achter het vredegerecht. Het parkeren kan gecentraliseerd worden op de schoolsite die ingericht wordt als landschapsparking.

Het stuk Edingsesteenweg tussen het vredegerecht en de schoolsite wordt vergroend waardoor het aansluit op de publieksruimte die ontstaan op de schoolsite. Voetgangers en fiets worden van de rijweg afgescheiden door groenaanplanting. De nieuwe parking wordt toegankelijk langs de Edingsesteenweg.

Ook de parking van het kaatsplein wordt vergroend en evolueert naar een ontmoetingsplaats.

Het dorpsplein heeft nog veel potentieel. De nieuwe grote parking ligt amper op een 90 meter wandelen waardoor het aantal parkeerplaatsen kan verminderen en er plaats vrij komt voor groen;. Er komt plaats vrij voor kleinere activiteiten maar de jaarmarkt kan er ook blijven door gaan.

Jeugdcluster

Op de site van de Markevallei komt een jeugdpaviljoen met mogelijkheden voor jeugdverenigingen en speelpleinwerking. En ook hier weer staat alles in relatie met het landschap.

Wandelen

Door de ontwikkelingen zal er kunnen gewandeld worden langs de bib, het jeugdpaviljoen en de twee nieuwe woonontwikkelingsgebieden tussen de Grotestraat en de Edingesteenweg. Die collectieve woonontwikkeling  zou als laatste aan bod komen en staat ook in relatie met het landschap.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?