Strategisch Meerjarenplan 2020-2025

Het strategisch meerjarenplan van de gemeente en OCMW Galmaarden wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad en de gemeenteraad die deze avond doorgaat in het gemeentehuis. Het plan is gebaseerd op een omgevingsanalyse, het verkiezingsprogramma van de meerderheid, voorstellen en vragen van de inwoners via de verschillende vormen van burgerparticipatie die werden opgezet, op een aantal voorstellen vanwege de gemeenteraadsfracties in de oppositie en enkele Vlaamse beleidsprioriteiten.

Het strategisch meerjarenplan wil inzetten op 3 centrale assen

 • verkeersveiligheid en mobiliteit
 • duurzaamheid
 • een respectvolle samenleving

Een eerste prioriteit is de as van de verkeersveiligheid. Er werden een aantal specifieke acties ingeschreven, zoals de aanpassing van de schoolomgevingen en het snelheids- en parkeerbeleid, de aandacht voor de zwakke weggebruiker door het voorzien van fiets- en voetpaden langs geplande wegherstel- en rioleringsprojecten en het bijkomend voorzien van fietssuggestiestroken. De gewestwegen vormen de belangrijke ruggengraat van dit netwerk. Het gemeentebestuur wil absoluut tot een oplossing komen voor de hangende dossiers bij het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Dit thema is onlosmakelijk verwezen met het mobiliteitsbeleid. Het bestaande mobiliteitsplan zal in samenwerking met een studiebureau worden geëvalueerd en bijgestuurd.

Concrete projecten:

 • uniforme aanpak van de 5 schoolomgevingen (100.000 euro, 50% gesubsidieerd)
 • Statiestraat Tollembeek (ca. 1.300.000 euro)
 • Repingenstraat Vollezele (ca. 300.000 euro)
 • Stationsstraat Galmaarden (studie: 50.000 euro)
 • beheers- en onderhoudsplan (functionele) voetwegen (jaarlijks 10.000 euro)

De tweede as is de duurzaamheid voor klimaat en natuur.

Via de opmaak van een regionaal klimaatactieplan, ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, wensen we haalbare acties te plannen, gespreid in de tijd.

Een aantal quick wins zullen parallel uitgevoerd worden. Deze omvatten de acties voor energievriendelijke voertuigen en gebouwen, openbare LED-verlichting, alternatieve energieopwekking, duurzame mobiliteit via openbaar vervoer, acties voor fietsers en voetgangers, de bestrijding van erosie, ontwikkeling van meer groen, maatregelen over afval en investeringen in rioleringswerken voor afvalwater.

Concrete projecten:

 • energie-audit van gemeentelijke gebouwen
 • investering in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (jaarlijks budget van 25.000 euro)
 • de openbare LED-verlichting wordt gerealiseerd via een door de jaren heen aangelegd toekomstfonds bij de intercommunale Fluvius/PBE
 • creatie van een mobipunt (15.000 euro)
 • herinrichting van de Baljuwtuin, schoolomgevingen en dorpsplein Galmaarden
 • omschakeling naar gepersonaliseerde afvalbakken via intercommunale ILVA vanaf 2021 volgens het principe “de vervuiler betaalt”, in combinatie met een streng handhavingsbeleid inzake zwerfvuil en sluikstorten
 • diverse wegen- en rioleringsprojecten waaronder Statiestraat, Muylebeekstraat, Zeuningenstraat, Kamerijk, Oulstbergstraat, Grunselborre, Huismansstraat, Hollestraat, Gobzakstraat, Repingenstraat en voorbereiding project Stationsstraat (globaal meer dan 2 miljoen euro)

De derde as speelt in op het versterken van onze respectvolle samenleving.

We wensen het verenigingsleven minimaal op hetzelfde niveau te blijven ondersteunen via financiële en logistieke impulsen. Ook voor de niet-geëngageerde inwoners wensen we nieuwe en aangename ruimtes voor ontmoeting te realiseren. Het gemeentelijk onderwijs en kunstonderwijs blijft een absolute troef van onze landelijke gemeente.

Concrete projecten:

 • Het grootste project dat onze samenleving wil inspireren en ruimte voor ontmoeting wil creëren is de herbestemming van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden. Naast het herhuisvesten van de bibliotheek wil het project ook ruimte maken voor nieuwe vormen van ontmoeting en moet de ruimte voor veel van onze inwoners een tweede thuis kunnen worden. Daaraan gekoppeld zal het Baljuwhuis meer ruimte beiden voor de gemeentelijke muziekacademie en de vrijetijdsdiensten. (4.000.000 euro)
 • De sociale ondersteuning van mensen en groepen die het moeilijk hebben wordt versterkt, voornamelijk vanuit een regionale samenwerking om mensen nog beter toe te leiden naar de meest adequate hulp met oog voor zorg op maat. Initiatieven als de eerstelijnszone Pajottenland, het versterken van de mantelzorg, het vermaatschappelijken van de zorg via inzet van vrijwilligers en het verbeteren van het onthaal.
 • We zetten ook in op een burgerparticipatief karakter van het gemeentelijk beleid. Adviesraden worden van nabij bij projecten betrokken en er wordt een referentiegroep van burgers geselecteerd die op regelmatige basis zullen worden bevraagd over het gevoerde gemeentelijk beleid.

Dit alles kan slechts gerealiseerd worden met de ondersteuning van een sterke organisatie, het lokaal bestuur Galmaarden (gemeente én OCMW samen). Een andere voorwaarde tot het slagen van de voorgenomen doelstellingen is dat er een duidelijke communicatie wordt opgezet tussen het lokaal bestuur en de burger.

Globaal genomen wordt er de komende jaren voor om en bij de 11 miljoen euro geïnvesteerd in de toekomst van de gemeente Galmaarden. De uitgaven worden met eigen middelen of subsidies gerealiseerd. De schuld wordt sterk afgebouwd, want we gaan geen nieuwe leningen aan. We kennen een gezonde autofinancieringsmarge, zodat er bij gewijzigd beleid in een sterk wijzigende samenleving alsnog kan worden ingespeeld op nieuwe projecten.

Tenslotte mogen we niet uit het oog verliezen dat we in het exploitatiebudget meer dan 80 % van de middelen aan het “gelijkblijvend beleid” spenderen, zodat we de kwaliteit van onze dienstverlening, ons onderwijs en van ons wegennet op peil kunnen houden en de engagementen tegenover het actieve verenigingsleven kunnen nakomen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?