Stad Halle keurt ‘Strategisch Meerjarenplan’ goed

Op de gemeenteraad van dinsdagavond werd het ‘Strategisch Meerjarenplan’ goed gekeurd. Het bestuur geeft een overzicht van een aantal blijkvangers.

‘De stad Halle leeft, werkt en zorgt voor haar inwoners’, zo klinkt de baseline van het meerjarenplan dat Halle de volgende 6 jaren wil waarmaken. En die slogan mag je best letterlijk nemen. Want met een hele reeks investeringen, goed voor zo’n 90 miljoen euro, willen we van Halle een duurzame, ‘slimme’ en mensvriendelijke stad maken waar dienstverlening, bereikbaarheid, levenskwaliteit en verbondenheid centraal staan.

Halle leeft

Een groene stad is een levende stad. Daarom trekken we resoluut de kaart van vergroening.

Acties:

 • We voorzien een kwalitatief stuk groen op 400 meter van elke woning.
 • Aanleg van 3 nieuwe Zenneterrassen.
 • Vergroening van de Leide.

Verenigingen en jeugdbewegingen zorgen ervoor dat onze stad leeft en bruist. We willen het verenigingsleven dan ook aanmoedigen.

Acties:

 • Renovatie zolder kasteeldomein Lembeek: nieuwe verenigingslokalen.
 • Renovatie gebouwen speelplein Joepie met bijkomende verenigingslokalen.
 • Ondersteuning bouw nieuwe lokalen Scouts Sint-Rochus.
 • Aanleg 14 nieuwe of vernieuwde speelpleinen, waaronder waterspeeltuin.

In het handelscentrum is de leegstand gedaald. De ommekeer is dus ingezet. Op dat elan willen we verder gaan.

Acties:

 • Aanstellen van centrum- en leegstandsmanager.
 • Samenwerking met externe partner om leegstand verder terug te dringen.
 • Leegstandstaks op handelspanden die langdurig leeg staan.

Halle is de plezantste stad van de regio, zo bleek onlangs nog uit een uitgebreid onderzoek van een krant. Met een aantal initiatieven willen we die titel ook in de toekomst veilig stellen. 

Acties

 • Hernieuwen van bestaande samenwerkingsovereenkomsten met onder meer Festiv’Halle, Spectakulo, carnaval Halle, paasprocessie Lembeek, Mariaprocessie, ….
 • Reglement rond projectsubsidies wordt herwerkt.
 • Inwonersdrink.
 • Openluchtcinema tijdens de zomermaanden.

Een leefbare stad lukt enkel met een goed mobiliteitsbeleid. We willen daarom de modal shift maken. We zetten in op een degelijke weginfrastructuur en een verschuiving naar alternatieve vervoersmiddelen.

Acties:

 • Masterplan voor fietsinfrastructuur.
 • Aanleg van betere en - indien mogelijk - gescheiden voet- en fietspaden.
 • Gevaarlijke verkeerspunten conflictvrij maken.
 • Aantal bewaakte parkeerplaatsen voor fietsers aan station wordt verhoogd.
 • Schoolomgevingen worden verkeersveiliger gemaakt.
 • Aanleg van 6 mobipunten (= een knooppunt met een zeer gevarieerd aanbod aan vervoersmogelijkheden).
 • Studie rond ondergrondse parking in de binnenstad wordt gefinaliseerd.

Halle werkt

Jij als inwoner staat meer dan ooit centraal in onze organisatie. We investeren dan ook fors in onze dienstverlening.

Acties:

 • Stadhuis wordt ingrijpend verbouwd met makkelijk bereikbare themabalies.
 • Optimaliseren van de openingsuren in functie van de inwoners.
 • Digitale signalisatie in stadhuis en sociaal huis.
 • Uitwerking van self service voor bepaalde diensten & producten.
 • Mystery shopping als test voor kwaliteit.

Niet alleen het stadhuis wordt verbouwd, ook in het overige stadspatrimonium wordt grondig geïnvesteerd. We zetten daarbij volop in op ecologische ingrepen, zoals energiescans, zonnepanelen en het opwekken van groene energie.

Acties:

 • Renovatie van het politiehuis.
 • Bouw van nieuw stadsmagazijn & containerpark.
 • Renovatie van het historisch stadhuis met nieuwe achterbouw.
 • Renovatie Brailongebouw.
 • Renovatie Centrum Van Koekenbeek.
 • Renovatie CC ’t Vondel.
 • Binnenrenovatie Sint-Rochuskerk.
 • Renovatie Paterskerk.
 • Renovatie Servaisacademie.
 • Buurtschool De Winde en het Pagadderke.
 • Renovatie bibliotheek in het centrum.

Een grote hap uit het budget, zo’n 12,2 miljoen euro, wordt geïnvesteerd in het onderhoud en aanleg van straten en rioleringen.

Acties:

 • Tijdens de bouw van Zenne- en Zuidbrug voeren we voornamelijk werken uit buiten het centrum. Nadien ligt de focus ook meer op Halle zelf.
 • Investeren in speciaal beschermingssysteem voor wateroverlast in het centrum.
 • Onderhoud bufferbekkens.

Willen we van Halle een leefbare stad maken, moeten we ook aandacht hebben voor veiligheid.

Acties:

 • Overlast wordt in kaart gebracht, zogenaamde hotspots worden kordater aangepakt.
 • Investeren in nieuwe camera’s.
 • Toepassen van nudging (= via beïnvloeding komen tot gewenst gedrag).
 • Investeren in onze politiezone en we rekenen erop dat zij hun interventieteam verder kunnen uitbreiden, zodat er meer blauw op straat is.

Halle kiest voor een ‘samenwerking met’ en ‘participatie van’ inwoners, verenigingen, handelaars, ondernemers en adviesraden.

Acties:

 • Opstart van burgerbegroting, waarbij burgers zelf beslissen waar er geïnvesteerd wordt. Voorziene budget: 200.000 euro.
 • Opstart van inwonerspanel: 420 Hallenaren krijg de kans om hun mening te geven over belangrijke vraagstukken.
 • Jaarlijks twee participatietrajecten.
 • Opstart bewonersplatform.
 • Behoud van interpellatierecht voor inwoners in de gemeenteraad.

Halle zorgt

Onze zorgvoorzieningen voor de ouderen behoren tot de top van de stad. Deze hoge kwaliteit willen we behouden.

Acties:

 • Bouw 40 nieuwe assistentiewoningen.
 • Aanleg dementietuin.
 • Opstart project rond innovatieve manier van werken in ons rusthuis Zonnig Huis.
 • Uitbreiding thuiszorg met verpleegkundige dienst.
 • Renovatie noodopvangwoningen Lembeek.
 • Nieuw dienstencentrum op Sint-Rochus.

Het zorgaanbod voor de allerkleinsten breiden we uit. Het tekort aan kinderopvang in onze stad is zeer groot en de subsidies uit Vlaanderen blijven achterwege.

Acties:

 • Optimaliseren van de kribbe Pagadderke, goed voor 18 nieuwe plaatsen.
 • Opstart van twee nieuwe opvanginitiatieven i.s.m. Woonpunt Zennevallei, goed voor 54 bijkomende plaatsen (ook voor kwetsbare gezinnen).
 • Opstart digitaal loket voor aanvraag kinderopvang.
 • Verhogen van subsidies voor zelfstandige onthaalouders die een opvanginitiatief willen starten.

Ook in het onderwijs (lager- en secundair) waken we erover dat de capaciteitsproblemen onder controle blijven.

Acties:

 • Uitbouw van een effectief digitaal aanmeldingssysteem voor het basis- en secundair onderwijs.
 • Implementatie decreet rond de buitenschoolse kinderopvang.
 • Verdere uitrol NAFT-werking om schooluitval tegen te gaan, voor het eerst ook met trajecten in het basisonderwijs.
 • Kunstenacademies (Meiboom & Servais) fuseren tot 1 stedelijke academie.

Halle is en blijft een zorgzame stad. Ook op heel wat andere domeinen.

Acties:

 • Screenen van het de eigen gebouwen en het openbaar domein op toegankelijkheid.
 • Toegankelijke openbare toiletten in de stad.
 • Opstart ‘Rap op Stap’-kantoor met vakantietrips voor kwetsbare gezinnen.
 • Aanleg 4 nieuwe hondenloopweides.

Vlaams-Brabant behoort tot de duurste provincies om te kopen of te huren. Betaalbaar en kwalitatief wonen staan dan ook hoog op de agenda.

Acties:

 • Uitrollen van initiatieven voor betaalbare en kwalitatieve woningen met onze partners zoals de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei, de Woonwinkel en het sociaal verhuurkantoor Zuidkant.
 • Belasting op onbewoonbare woningen of woningen die langdurig leeg staan.

‘Zorgen voor’ verwijst ook naar de volgende generaties. De stad neemt haar verantwoordelijkheid op vlak van afval, klimaat en duurzaamheid.

Acties:

 • Jaarlijks 3 glascontainers ondergronds brengen.
 • Pop-up recyclagepark in bepaalde buurten.
 • Sluikstorten wordt strenger gecontroleerd (met camera’s) en bestraft.
 • Energiebesparende maatregelen in de stadsgebouwen (dakisolatie, vervangen buitenschrijnwerk, aangepaste verwarmingsketels, zonnepanelen en ledverlichting).
 • Wagenpark van de stad wordt vervangen door duurzame voertuigen, investering: 1,5 miljoen euro.

Verlaging van de belastingen en een begroting in evenwicht

Al deze acties vragen ook een stevige financiële inspanning, meer dan 90 miljoen euro om concreet te zijn. We hebben daarom onze stadsfinanciën heel kritisch gescreend. We hebben duidelijke groeipercentages vastgelegd voor onze uitgavenposten in de reguliere werking. Daardoor kunnen we realistischer  budgetteren. Om alle investeringen te kunnen uitvoeren nemen we voor ongeveer 40 miljoen euro nieuwe leningen op. Dit is mogelijk omdat in het begin van deze legislatuur heel wat leningen zullen wegvallen. Maar zelfs met deze bijkomende leningen blijven onze financiën gezond en blijven we onder het Vlaamse gemiddelde. En dat schept ruimte om de onroerende voorheffing te laten dalen en bepaalde belastingsreglementen socialer te maken.

Acties:

 • Onroerende voorheffing daalt met 50 opcentiemen. Dat betekent per jaar zo’n 700.000 euro minder inkomsten voor de stadskas.
 • De personenbelasting blijft stabiel en wordt niet verhoogd. De verlagingen van de afgelopen jaren blijven behouden.
 • Alle belastingsreglementen zijn grondig geëvalueerd. Daarbij is er bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen of sociaal zwakkere doelgroepen.
 • Opmaak van stedelijke codex waarin alle reglementen worden opgenomen.

Download het meerjarenplan of herbekijk de gemeenteraad via www.halle.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?