“Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei” krijgt subsidies

REGIO  – Het strategisch project 'Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei' werd net goedgekeurd. Dit betekent dat Regionaal Landschap P&Z de komende drie jaar stevig kan gaan samenwerken met provincie Vlaams-Brabant, stad Halle, en gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Het Regionaal Landschap zal daarbij vooral werk maken van landschaps- en natuurprojecten als groene parels van de Zennevallei.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2,5 miljoen euro in negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

De strategische projecten konden tot 15 september worden ingediend en moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelde 17 aanvragen en stelde een rangschikking op. Negen projecten werden uiteindelijk geselecteerd en krijgen nu een subsidie. Die moet hen in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

De strategische projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren.

In onze regio gaan er subsidies naar: “Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei” (Vlaams Brabant, Brussel, Wallonië)

Dit strategisch project zet in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuren en woon-en werkomgevingen in de Zennevallei ten zuiden van Brussel. De subsidie bedraagt 300.000 euro.

Dit project wil voor de regio een antwoord bieden op actuele uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische groei, versnippering van de ruimte en de nood aan zuinig ruimtegebruik. Het transformatieproces dat het strategisch project beoogt, zet in op vernieuwing en opwaardering van de economische structuur en het huidig woonweefsel, en dit met behoud en versterking van de waardevolle openruimtestructuren. De transformatie wordt getoetst aan het vernieuwde gewestelijk en provinciaal ruimtelijk beleid.

Tevens zal via het strategisch project ruimte worden gegeven aan creatieve en vernieuwende oplossingen door coalitievorming met het middenveld, actoren en organisaties. De samenwerking zal inzetten op concrete acties en gebieden om de transformatie van de Zennevallei te realiseren.

De Groene Noordrand van Brussel (Vlaams Brabant)

Dit strategisch project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig open ruimte gebied in de Noordrand, met een groen-blauw-oranje netwerk dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek.

Een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in en grenzend aan het gebied. Tegenover harde ontwikkelingen zoals de herinrichting van de R0, het nieuwe Eurostadion en andere ontwikkelingen op Parking C aan de Heizel, sneltramlijnen van het Brabantnet, de voortschrijdende verstedelijking etc. worden kwalitatieve zachte groen-blauw-oranje ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus geponeerd.

De dynamiek in de regio, het complexe karakter in ruimte en tijd van de verschillende planningsprocessen en de diversiteit van instrumenten om tot uitvoering te komen (Landinrichting, uitvoering beheersplan Onroerend Erfgoed, flankerende maatregelen in het kader van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB), grote investeringsprojecten, reguliere werking van de verschillende overheden, private investeringen….) is van die aard dat er een helikopterzicht en onderlinge afstemming nodig is. Samenwerking tussen de verschillende spelers en schaalniveaus in het gebied is hierbij het sleutelwoord.

Met het project ‘De Groene Noordrand’ wil minister Schauvliege deze uitdaging in de openruimte mee ondersteunen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?