“Schepen De Floo haalt zaken aan die niets te maken hebben met gevraagde simulatie.

PEPINGEN - Andre De Roubaix komt nog even heel gedetailleerd terug op de beweringen van schepen van financiën Gerard Defloo.

“De schepen van financiën haalt een heleboel zaken aan die absoluut niets te maken hebben met de gevraagde simulatie.”

“Hierbij de gevraagde herschikkingen met de bijhorende motiveringen :

1. Stopzetten eind 2015 van de steeds weerkerende heraanstelling van de vervanger van de vroegere sportfunctionaris zolang er geen sporthal is. De taken van deze functie zijn met het huidige beperkte sportbeleid gemakkelijk ter herverdelen.

Voor de periode  2016 – 2019 geeft dat een cumulatieve besparing van +/- 100 à 120.000 euro

2. Vermindering van het jaarlijks deficit van het containerpark van 100.000 euro tot 30.000 euro.

In de eerste simulatie werd rekening gehouden met beperking deficit met 50.000 euro.

Voor de periode 2016 – 2019 levert dit dus een bijkomende besparing op van 20.000 euro x 4 = 80.000 euro

1 Uitvoering plannen Zagerij: simulatie budget en meerjarenplan opmaken  in samenspraak met administratie en gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie. Betreft: Inrichten van locaties bib, kinderopvang, dienst vrije tijd, raadzaal en loketfunctie.

We benadrukken dat het deficit van het containerpark vandaag 100.000 euro per jaar bedraagt.

Uitbater Haviland heeft sinds meer dan een jaar een “businessplan” voorgelegd waarbij het deficit volledig weggewerkt wordt bij een uitbating volgens de OVAM-normen (betalen volgens geleverde hoeveelheid – principe vervuiler betaalt).

Haviland bereidt ook een afsplitsing voor van het afvalbeleid naar een opdracht houdende intercommunale.

In dat geval zouden alle containerparken in het werkingsgebied volgens hetzelfde kostendekkende principe uitgebaat worden door HAVILAND (en vervalt elk deficit).

Mits akkoord te gaan met het businessplan Haviland moet de beperking van het deficit tot 30.000 euro dus vlot haalbaar zijn.

3. De investeringen van 125.000 euro in 2015 en 125.000 euro in 2016 voor de huidige bib  ACT-1.2.4 weglaten.

Deze herstellingswerken zijn niet nodig bij de verhuis van de bib.

4. Herschikking van uitgaven in Actieplan AP 2-2 (onderhoudswerken):

2016: - 50.000 euro - dus terugbrengen naar 200.000 euro;

2017: -100.000 euro - dus terugbrengen naar 150.000 euro;

2018: -25.000 euro - dus terugbrengen naar 125.000 euro.

De forse wegeniswerken in 2013, 2014 en 2015 laten toe om de voorziene bedragen in de komende jaren te verminderen.

5. Beleidsdoelstelling NP_05: de 60.000 euro voor een trajectcontroleop de Ninoofse steenweg wordt uit het budget gehaald.

Het nieuwe tracé en de inrichting van het centrum maken trajectcontrole overbodig. Bovendien is trajectcontrole in het centrum moeilijk te verwezenlijken door de aanwezigheid van de talrijke zijwegen en van verkeerslichten op het traject.

Bijkomende buffers:

a- De extra uitbatingskosten van de Zagerij met BIB in Pepingen zouden ruim moeten gecompenseerd worden door de besparing op de uitbatingte Bellingen (zie zeer hoog verwarmingsbudget dat reeds 15 jaar ervaren wordt als problematisch).

De samenvoeging van de gemeentelijke diensten in Pepingen moet ook efficiëntiewinsten ( zie poetsen)  opleveren.

b- De verkoop van de site te Bellingen moet de financiering van +/- 25 % van het project van de Zagerij kunnen garanderen.

We hebben dit voorzichtigheidshalve niet opgenomen in de begroting (alhoewel in de vorige begrotingen voor 300.000 euroniet gepreciseerde des-investeringen voorzien zijn). De schatting van deze site bedraagt 410.000euro(opgemaakt augustus 2011).

c- De besparing op de tijdelijke herhuisvesting van de kinderopvang is belangrijk maar wordt voorlopig voor PM genomen.

Bovendien vragen de CD&V-Sp.a fractie en schepen Lacres om formeel betrokken te worden bij het uitwerken van de gevraagde simulatie volgens de gemeenteraadsbeslissing van  23 juni 2015.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?