SAVE charter Ouders van Verongelukte Kinderen unaniem goedgekeurd

Op de Pepingse gemeenteraad keurde de LVB – Lijst van de Burger meerderheid samen met de andere partijen het SAVE Charter van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen goed. Dit charter streeft naar meer verkeersveiligheid in Belgische steden en gemeenten. Het punt kwam op de agenda op voordracht van de oppositie.

Tijdens de gemeenteraad van 27 februari 2019 stelde CD&V Pepingen voor om het “SAVE CHARTER” van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) te ondertekenen. CD&V Pepingen vroeg toen ook om het voorgestelde stappenplan van de vzw te implementeren en een actieplan uit te werken dat aansluit op de doelstellingen zoals bepaald in het charter. Verder vroeg CD&V onmiddellijk het nodige budget van 100 euro te voorzien voor de vzw die hiervoor de begeleiding en ondersteuning van het SAVE-project zal verzorgen.

 Ondanks het feit dat de volledige oppositie (inclusief DVP en N-VA) het volledige punt onmiddellijk wou goedkeuren, stelde LVB - Lijst van de Burger, zonder duidelijke uitleg, voor om het punt uit te stellen naar een latere gemeenteraad.

Gedurende de gemeenteraad van 26 maart 2019 kwam de heer Van Wonterghem van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen een toelichting geven over het SAVE-charter. Vervolgens werd het punt behandeld en unaniem goedgekeurd.  Ondanks de aanvankelijk weinig constructieve houding van LVB/Open VLD is CD&V Pepingen blij dat de doelstellingen en het actieplan uit het SAVE-charter nu toch uitgewerkt kunnen worden en dat hiervoor de samenwerking met vzw Ouders van Verongelukte Kinderen onderschreven werd. Een veilige en mobiele gemeente was een van de speerpunten van het programma waarmee ze naar de kiezer trokken en waar ze blijven voor gaan.

 Volgens CD&V Pepingen is verkeersveiligheid bovendien iets waar er samen werk moet van gemaakt worden, iets wat meerderheid en oppositie overstijgt. Daarom vragen ze aan de meerderheid om de oppositie te betrekken bij het stappenplan om zo de doelstellingen te behalen. Verder vragen ze de nodige inspraak te krijgen bij het uitwerken van het actieplan.

Verkeersveiligheid

 Saskia Beeckmans, schepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid: “De LVB-meerderheid deelt de bezorgdheid van vzw OVK, van onze gemeenteraadsleden in meerderheid en oppositie én van onze burgers voor een veiliger verkeer. Dat was bovendien een duidelijk aandachtspunt bij onze Pepingenaren dat naar boven kwam tijdens onze Burgercafés en in de Grote Pepingse Enquête. Hun streven kan dus op onze steun rekenen.”

Het agendapunt werd eerst op de agenda van de gemeenteraad van februari geplaatst. Schepen Saskia Beeckmans: “Uiteraard primeert voor ons het belang van verkeersveiligheid, zeker voor kinderen en jongeren. Onze visie op mobiliteit en verkeersveiligheid kadert vandaag echter in het grotere geheel van de mobiliteitsregio. Alle acties gebeuren in samenspraak met o.a. de politiezone. We gaan dus liever niet over één nacht ijs en verschoven het punt daarom naar de gemeenteraad van maart. Verkeersveiligheid is immers te belangrijk om enkel naar de vorm te kijken, ook de inhoud telt. Daarom was het ook nuttig en nodig om een vertegenwoordiger van vzw OVK te horen op de gemeenteraad. Dankzij deze extra informatie kunnen we volmondig instemmen met dit voorstel en het charter ondertekenen.”

 Het voorstel kwam vanuit de CD&V-fractie. Schepen Beeckmans is tevreden met de gang van zaken: “Constructieve samenwerking was ons uitgangspunt van bij het begin van deze legislatuur. Daar gaan we dan ook voor. Pepingen verdient dat.”

De ondertekening van het charter gaat gepaard met een jaarlijkse bijdrage van 100 euro aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Met de ondertekening sluit Pepingen zich aan bij meer dan honderd Belgische steden, gemeenten en politiezones die dit charter al eerder ondertekenden.

Alle partijen

De zeven SAVE-doelstellingen in het charter waren blijkbaar terug te vinden in verschillende verkiezingsprogramma’s van alle Pepingse partijen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
  2. De implementatie van het STOP-principe.
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?