RUP - Verenigingen willen leefbare Halse Binnenstad

HALLE - Fietsersbond Halle, Streekvereniging Zenne en Zonieën en het Wijkcomité St-Rochus hebben hun gemeenschappelijke bezwaren in verband met  RUP Parklaan, Zenne, Vondel, bekend maken.

De jongste tijd mogen we in Halle kennis maken met een veelvoud aan plannen en projecten die de stad een volkomen nieuw uitzicht zullen geven. De Fietsersbond Halle, het Wijkcomité Sint-Rochus en Streekvereniging Zenne en Zoniën volgen deze evolutie ieder vanuit hun eigen invalshoek en ervaringen op. Naar aanleiding van het lopende openbaar onderzoek voor het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) Parklaan-Zenne-Vondel dat maandag 18 november wordt afgesloten willen ze een aantal gemeenschappelijke zorgen bekendmaken.

Die houden verband met het behoud van de levenskwaliteit in de stad in het algemeen, met de mobiliteitsknopen in de stad in het bijzonder en over de (on)mogelijkheid om die nog te ontknopen.

Elke vereniging heeft apart een bezwaarschift ingediend in het kader van de RUP-procedure. De geplande parkeergarage aan de Arkenvest is daarbij voor elk van hen de doorn in het oog.

Fietsersbond en Wijkcomité lichten dat verder toe. Hun ruimere, langere termijn bedenkingen bij de op stapel staande grootschalige stadsontwikkelingen:

1. Het RUP zelf

De documenten die ter inzage liggen en waarop de Halse burger kan reageren, omvatten zowat 200 bladzijden tekst. Los daarvan is er nog een lijvig Milieu Effecten Rapport (MER). De inspraak van de bevolking is dus wel theoretisch in orde maar ook voor een deel kunstmatig. (Weinig mensen hebben de moed zich er in te verdiepen, dit kan leiden tot onverschilligheid).

De vele waardevolle beschouwingen die in de teksten staan, zijn grotendeels vrijblijvend. Alleen het plan zelf en de bindende bepalingen (Stedenbouwkundige Voorschriften) zullen uiteindelijk rechtskracht hebben. Deze bindende bepalingen zijn vaak in tegenstrijd met de vrijblijvende waardevolle beschouwingen.

Het RUP bevat natuurlijk ook positieve elementen. Evenwel is de achilleshiel in het RUP de “Projectzone Arkenvest” en aanpalende “Nieuwe Pit” met een combinatie van wonen, winkelen en parkeren. Zoals reeds in de periode 2005-2006 bleek, is de ondergrondse parkeergarage met 360 plaatsen aan de Arkenvest voor velen onaanvaardbaar. De Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, die de gemeenteraad over dit soort van zaken moet adviseren) en verschillende Vlaamse administraties formuleerden er al zware bedenkingen bij. Ook voor ons is dit geen stadsrandparking en derhalve een bron van allerlei mobiliteitsproblemen. Samengevat stelt zich de vraag of het stadsbestuur zich wil opstellen als de uitvoerder van de plannen van projectontwikkelaars of zal kiezen voor het welzijn van haar bevolking.

Al de argumenten die al in de periode 2005-2006 werden aangehaald door het Actiecomité Red het Parkske, blijven ook nu onverminderd gelden (zie bijlage, zie ook de bezwaarschriften van het Wijkcomité Sint-Rochus, van de Fietsersbond Halle en van Streekvereniging Zenne en Zoniën).

Maar intussen is de situatie op het terrein grondig veranderd, als gevolg van de zeer intense

immobiliënactiviteit in de Halse stadskern en omgeving. De bezwaren die toen werden geuit en gehoord zijn dus nu meer dan ooit actueel.

2. Gefragmenteerde inspraak

Halle is wettelijk verplicht inspanningen te doen op het vlak van inspraak van de bevolking. Het grote probleem daarbij is dat het telkens gaat over kleine, aparte fragmenten in het verhaal van de stedelijke ontwikkeling. De begeleidende teksten, die geen bindende waarde hebben, doen telkens het beste verhopen, want ze bevatten altijd opnieuw mooie principes en lovenswaardige ideeën. Maar daar mag het niet bij blijven.

“We vrezen dan ook dat het merendeel van de bevolking, net zoals wij, niet meer kan volgen. Er worden zoveel ingewikkelde en grote studies gedaan, er staan zoveel nieuwe bouwprojecten en ontwikkelingen op de agenda. Kanaal, stationsomgeving, parkeermogelijkheden, RUP’s, mobiliteitsstudies, woonstudies, stadsmonitor…..”

Bij al deze overwegingen hebben we dan nog niet de rol van Halle als centrumstad voor Pajottenland en Zennevallei betrokken, evenmin over de mogelijke economische evoluties en de rol van de grootste speler daarin. Veel van die plannen kunnen niet waargemaakt worden zonder externe hulp (hoger overheden,  projectontwikkelaars) (zie de inkokering van de N203a, de overbrugging en verdieping van het Kanaal,…) Erwordt veel beloofd maar er is geen geld. Ondertussen stijgt het aantal inwoners en dus ook het aantal, dat een school of crèche nodig hebben en tegelijk het aantal wagens dat in de files terecht komt en moet kunnen parkeren. Daarmee daalt ook de luchtkwaliteit, die al slecht scoort, nog verder. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van iedere Hallenaar.

3. Mobiliteit en Woonbeleid

De opwaardering van het Halse woonbestand is een goede zaak. Maar ook hier zijn er grenzen aan de groei. Het is niet meer duidelijk waar die grenzen liggen en of ze nog haalbaar zijn. Er is dus behoefte aan een degelijke inventaris van recent uitgevoerde en op korte en middellange termijn op stapel staande nieuwbouwprojecten.

Heeft de stad zelf nog wel zicht op de toekomstige bevolkingsgroei? In welke mate houdt het Mobiliteitsplan al dan niet voldoende of afdoende rekening met deze bevolkingstoename?

“We pleiten voor een leefbare stad voor bewoners, bezoekers en handelaars. We zouden graag zien dat het stadcentrum een fijne plek wordt waar fietsers en voetgangers veilig zijn en niet constant door autoverkeer worden bedreigd. Dat komt neer op wat men het Stop-principe noemt. Dit principe wordt in de plannen van de stad enkel in theorie toegepast maar in de praktijk zien de bewoners geen vooruitgang, integendeel.”

Iedereen erkent dat de verkeersproblemen in de binnenstad van Halle nu al groot zijn. Oplossingen kunnen, gelet op de groei van het aantal inwoners en van de commerciële activiteit in de stadskern, enkel gebaseerd zijn op de correcte toepassing van het Stop-principe, op duurzaamheid en een mentaliteitswijziging zowel bij de bevolking als bij de beleidsverantwoordelijken. De ondergrondse parkeergarage Arkenvest vloekt hiermee.

Conclusie

Heeft de Stad haar eigen ontwikkeling nog in de hand? De twijfel daarover is niet ongegrond.  We vragen een het stadsbestuur een klare, duidelijke en duurzame totaalvisie ( een realistisch ‘Masterplan’) op het toekomstige Halle op gebied van wonen, handel en mobiliteit.” We vinden dat men deze visie op een begrijpbare manier moet voorleggen aan de bevolking zodat participatie en inspraak ook effectief kan”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?