RUP Levenslust: ‘een gemiste kans op een participatief, ecologisch én duurzaam planproces’

De voorbije weken ontstond er commotie over het zogenaamd ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan’ (RUP) , dat in opmaak is voor de vzw Levenslust te Lennik. Daarover vindt er een openbaar onderzoek plaats. Groen Pajottenland dient een bezwaar in tegen het voorliggende plan.

“Dit RUP voorziet in de ruimtelijke verankering van de vzw in het omliggende plangebied, iets waar Groen Pajottenland alleen maar achter kan staan. Het maatschappelijk belang van gedegen onderwijs voor kinderen met leef- en opvoedingsproblemen staat buiten kijf.  Niettemin dient Groen Pajottenland een bezwaar in tegen het voorliggende plan”, legt Hendrik Schoukens uit.

“Dit planvoorstel, dat een voortvloeisel vormt van eerdere, onsuccesvolle pogingen op vergunningenniveau om de instelling verder uit te breiden, houdt ons inziens te weinig rekening met de ruimtelijke en ecologische draagkracht van het parkgebied. Het vormt een al te makkelijke passe-partout voor verdere bebouwing binnen één van de weinige bossen die Lennik nog rijk is.  Groen Pajottenland kan zich vinden in een verdere optimalisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden van vzw Levenslust. Maar enkel mits afdoende respect voor de kwetsbare ecologische omgeving waarin de instelling zich bevindt. Dit kader lijkt vooralsnog echter niet voor handen”, gaat Hendrik Schoukens verder.

Vijf nieuwe krijtlijnen voor een duurzaam planproces

Groen Pajottenland zet de volgende vijf krijtlijnen uit voor een gedragen en participatief besluitvormingsproces omtrent de ruimtelijke verankering van de vzw Levenslust:

  1. Vertrek van een duurzaam en concreet toekomstbeeld:

“Het voorwerp van het voorliggende RUP is hoogst dubbelzinnig. Enerzijds wordt aangevoerd dat louter sprake is van een ‘optimalisatie’ van de aanwezige inrichtingen – met respect voor de ruimtebalans – anderzijds worden ruime zoekzones toegestaan voor de bouw van maar liefst 255 service flats en 70 zorgflats in bosgebied. De vraag rijst bovendien of deze ontwikkelingen nog steeds kunnen worden gelieerd aan de functie van vzw Levenslust. “

  1. Maak een voorafgaand plan-milieueffectenrapport op (plan-MER):

“Meten is weten. In de toelichtingsnota wordt geponeerd dat voor het RUP géén plan-MER moet worden opgemaakt. Het zou gaan om een niet-significante ingreep op lokaal vlak. Deze redenering houdt juridisch gezien géén steek. De onderwijsinstelling bezit immers op zich reeds een bovenlokaal karakter. Er komen jongeren van over de gehele provincie naar de onderwijsinstelling. Het parkgebied is bovendien niet van beperkte omvang. Een concrete milieuanalyse (plan-MER) was wettelijk gezien verplicht. “

  1. Lanceer een proactief participatietraject:

“Het gebrek aan proactieve communicatie omtrent het voorliggende RUP is stuitend. Er is vanuit de gemeente Lennik géén voorafgaand informatiemoment en/of participatiemoment ingericht. Ook is niet voorafgaand in overleg getreden met de gemeente Dilbeek, die nochtans de lasten van de beoogde ontwikkelingen zal dragen. Dit leidt tot meer wantrouwen bij de buurt, met een reëel risico op bijkomende vertragingen ingevolge juridische procedures. “

  1. Hou rekening met de ecologische draagkracht van het gebied:

“Door de mogelijkheid te voorzien om in de afgebakende ‘zoekzones’ 255 service flats en 70 zorgflats te bouwen, staat het plan minstens indirect een verdere ontbossing toe. Dit miskent de natuurwaarden aanwezig in het park. Het wringt ook met het principe van ‘duurzaam ruimtelijk rendement’ en de vrijwaring van de resterende open ruimte, zoals verankerd in Beleidsplan Ruimte Vlaanderen èn het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik.”

  1. Voorzie concrete verzachtende maatregelen en compensaties voor milieuschade:

“Het voorliggende RUP vertoont grote gebreken en tekortkomingen. De ecologische impact van de bijkomende bebouwing is niet concreet in kaart gebracht. Ook de mobiliteitssituatie is onvoldoende uitgeklaard. De precieze uitwerking van mogelijke boscompensatiemaatregelen – nodig voor het verlies aan bosvegetatie ten gevolge van de toegenomen bebouwing te herstellen – wordt onterecht doorgeschoven naar het vergunningsniveau. Hetzelfde geldt voor wat betreft de impact op de lokale mobiliteit. Er worden géén concrete oplossingen voorgesteld om de impact te milderen.  “

 Toekomst?

“Groen Pajottenland stelt voor om het onwettige planproces stop te zetten en te herstarten conform het nieuwe MER-integratiedecreet uit 2016, rekening houdende met de hoger geschetste krijtlijnen. Enkel op die manier zullen de verschillende belangen in het gebied op duurzame wijze met mekaar kunnen worden verzoend”, besluit Hendrik Schoukens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?