Ruime aandacht voor Vlaamse Rand in Vlaams regeerakkoord

RAND - Het Vlaamse regeerakkoord, dat woensdag werd voorgesteld, heeft ook voor de Vlaamse Rand een en ander in petto. De Vlaamse regering wil onder meer blijven investeren in het kasteel van Gaasbeek maar ook in een nieuw cultureel centrum met bovenlokale uitstraling in de zuidrand en van de realisatie van bijkomende sportinfrastructuur. Een studie heeft uit gewezen dat het cultureel centrum met bovenlokale uitstraling best in Ruisbroek komt. Het toonaangevende  kunst- en cultuurproject van het kasteel van Gaasbeek wordt beschouwd als een topambassadeur van onze internationale uitstraling Er wordt ook aandacht besteed aan mobiliteit.

We geven hieronder het integrale hoofdstuk van de visietekst weer.

De integrale visietekst is te vinden op: http://static.tijd.be/upload/Het_regeerakkoord_Vlaamse_Regering_2014_2019_5032071-1501415.pdf

IV. VLAAMSE RAND

We voeren een sterk beleid voor het leefbaar en groen houden van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, en bij uitbreiding de gemeenten van de ruime Rand-regio, die geconfronteerd worden met ontnederlandsing , internationalisering en verstedelijkingsdruk met gevolgen voor  de grond- en woonprijzen, mobiliteitsproblemen, bijzondere noden op het vlak van onderwijs, kinderopvang, sociale en welzijns-voorzieningen, enz. Het behoud van het Nederlandstalig en groene karakter van de streek en de openheid voor wie als anderstalige in de Rand komt wonen en zich er wil integreren, zijn daarbij de uitgangspunten.

We smeden een hechte coalitie om deze ambitie te realiseren, in de eerste plaats met de gemeentebesturen in de Vlaamse Rand. We richten ons echter ook op de Rand-regio gemeenten, die zich verenigd hebben in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Vanuit het plattelandsbeleid wordt voldoende aandacht besteed aan de leefbaarheid van delen van de Rand die een plattelandskarakter hebben en moeten behouden. Alle actoren worden betrokken bij een globaal, geïntegreerd beleid voor de inwoners van de Vlaamse Rand, met name de provincie Vlaams-Brabant, de vzw De Rand, de gemeenschapscentra, de gemeentebesturen, de sociaal-culturele verenigingen, enz.

In het geïntegreerd beleid voor de inwoners van de Vlaamse Rand worden de inspanningen verder gezet op het vlak van onderwijs, arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding van werkzoekenden, taalonderwijs, versterking van aanbod van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

We blijven samenwerken met Ring TV, om de hele bevolking te betrekken bij het culturele, politieke en maatschappelijke gebeuren in de Vlaamse Rand.

We voeren een actief en open onthaal- en communicatiebeleid, gericht op de anderstaligen. Daartoe wordt nauw samengewerkt met alle actoren in de Rand en met de plaatselijke besturen.

We houden vast aan het territorialiteitsbeginsel en aan de status van het Nederlands als bestuurstaal, ook in de faciliteitengemeenten. We treden kordaat op wanneer we vaststellen dat gemeentebesturen of mandatarissen de taalwetgeving overtreden.

We blijven de principes die aan de basis liggen van de omzendbrieven van de Vlaamse Regering hanteren bij de communicatie van de overheden met de inwoners in de faciliteitengemeenten: deze gemeenten behoren onverkort tot het Nederlandse taalgebied, en Franstaligen moeten er de taalfaciliteiten waar ze wettelijk recht op hebben uitdrukkelijk aanvragen.

Op basis van onze bevoegdheden om het taalgebruik in bestuurszaken te regelen treffen we een decretale regeling voor het taalgebruik bij de opmaak van notariële akten.

We ratificeren het Minderhedenverdrag niet.

We breiden de mogelijkheden om in de hele Vlaamse Rand Nederlands als tweede taal te leren uit, volgen voortdurend op of het aanbod afgestemd is op de vraag en de behoeften, en vermijden dat er wachtlijsten ontstaan.

We zorgen ervoor dat de vzw De Rand en het agentschap Integratie en Inburgering in goede samenwerking een krachtig en vernieuwend taalpromotiebeleid voeren, waarvan het bereik en de resultaten voortdurend opgevolgd worden.

We zetten de resultaten van de eerste Taalbarometer Vlaamse Rand om in beleidsconclusies met concrete maatregelen voor het taalbeleid en taalpromotiebeleid in de Rand.

We versterken de inspanningen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Vlaamse Rand op elkaar af te stemmen, onder meer door de kennis van het Nederlands bij werkzoekenden te stimuleren, en door een nog betere uitwisseling van vacatures met de andere gewesten. Wie een opleiding Nederlands weigert, wordt gesanctioneerd zoals bij een weigering van een andere opleiding.

Wanneer gemeentebesturen in de faciliteitengemeenten geen of onvoldoende initiatieven nemen voor de ondersteuning van het Nederlandstalig cultuur-, sport- en jeugdaanbod, treden we met de vzw De Rand plaatsvervangend op.

Alle voorzieningen en diensten die onder de toepassing vallen van het kwaliteitsdecreet, organiseren zich zo dat de patiënt of cliënt erop kan rekenen dat de dienstverlening in het Nederlands wordt verzekerd. In het handhavingsbeleid wordt nauwgezet toegezien op het respecteren van deze essentiële kwaliteitseis.

We zetten het flankerend beleid verder dat werd goedgekeurd samen met het GRUP ‘Afbakening Vlaams Strategisch Gebied’ rond Brussel. We zetten in dat verband in het bijzonder in op de realisatie van meer toegankelijk groen (parken, bossen, toegankelijke natuurgebieden, …) in de Vlaamse Rand. Tegen het einde van de regeerperiode moet er 1000 hectare bijkomend toegankelijk groen gerealiseerd zijn. We zorgen voor een nauwe opvolging van dit flankerend beleid in het coördinatieplatform onder voorzitterschap van de gouverneur van Vlaams Brabant, en vragen de gouverneur om hierover regelmatig verslag uit te brengen bij de Vlaamse Regering en eventuele knelpunten bij de voortgang ervan te signaleren. We bekijken aan de hand hiervan minstens een keer per jaar met de hele Vlaamse Regering hoe de situatie evolueert en welke bijsturingen er moeten gebeuren, en brengen hierover verslag uit bij het Vlaams Parlement.

We zetten het START-project verder, vanuit het uitgangspunt dat de luchthaven een belangrijke groei- en banenmotor is en moet blijven. We bundelen het overleg dat plaats vindt in het START-platform met het overleg in het coördinatieplatform VSGB.

We voeren het tijdens de vorige regeerperiode goedgekeurde planprogramma landinrichting voor de Vlaamse Rand uit, en trekken er de nodige middelen voor uit.

We nemen initiatieven om betaalbaar wonen voor inwoners van de Rand mogelijk te maken, en verdringing tegen te gaan. We blijven de nodige rechtszekere maatregelen nemen die voorrang geven aan kandidaat-kopers en –huurders die reeds een band hebben met de streek.

De Vlaamse Regering komt haar engagement na wat betreft de overdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant en neemt daartoe de nodige uitvoerings- en pvolgingsmaatregelen, waaronder de installatie van het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

We pakken de achterstand aan die de Vlaamse Rand heeft inzake welzijns- en gezondheidsaanbod. Met een nieuw instrument ‘Vlabzorginvest’ zorgen we ervoor dat gronden om nieuwe zorginitiatieven te realiseren beschikbaar komen, en het nodige kapitaal kan vrijgemaakt worden.

We versterken het aanbod om de taalachterstand van anderstalige kinderen en hun ouders in de scholen in de Rand weg te werken.

We pakken de mobiliteitsproblemen in de Vlaamse Rand ten gronde aan. Om het verkeer opnieuw vlot te krijgen worden de nodige openbare werken uitgevoerd. We investeren zowel in wegenwerken en fietsinfrastructuur als in openbaar vervoer.

We willen in bilateraal overleg gaan met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over dossiers met betrekking tot onder meer mobiliteit, werk en ruimtelijke ordening die de beide gewesten aanbelangen, en samenwerken om concrete uitdagingen die zich ter zake stellen aan te pakken.

We geven alle kansen aan het nieuwe Gordelfestival, als sportief gezinsevenement dat de Vlaamse Rand in al zijn (ook toeristische) positieve aspecten in de kijker zet. De focus van het Gordelfestival zal bij de volgende edities ervan meer dan ooit het Nederlandstalig en het groene karakter van de Vlaamse Rand zijn. Het Gordelfestival zet in op een zo groot mogelijke betrokkenheid van de gemeenten.

We investeren verder in de culturele infrastructuur in de Rand. We onderzoeken de haalbaarheid van de realisatie, samen met publieke en private partners, van een bijkomend cultureel centrum met bovenlokale uitstraling in de zuidrand, en van de realisatie van bijkomende sportinfrastructuur in de Vlaamse Rand.

We investeren in de toeristische ontwikkeling van de Vlaamse Rand, onder meer door gerichte investeringen in de ontsluiting van domeinen die de Vlaamse overheid beheert, zoals het kasteel van Gaasbeek, de Plantentuin van Meise en het Zoniënwoud.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?