Ruilverkaveling Gooik is zeer ambitieus plan

 

GOOIK - Een 150 Gooikenaren hebben dinsdagavond de eerste informatieavond over de ruilverkaveling in hun gemeente bijgewoond. De Vlaamse Landmaatschappij VLM) stelde een discussieplan voor, waarop de bewoners hun gedacht kunnen zeggen. Het eerste plan gaat nog niet over de ruil van landbouwgronden maar wel over de inrichting van het landschap.Na Elingen en Pepingen komt Gooik nu aan de beurt voor een ruilverkaveling. In mei 2008 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om te onderzoeken welke kansen een ruilverkavelingsproject kan bieden in Gooik. Na heel wat studiewerk liggen de eerste discussieplannen echt op tafel, als een toekomstvisie over de inrichting van het landschap.

 

Draagvlak

 

Er staat echter nog helemaal niks vast. De Gooikenaren krijgen tijdens ‘discussieavonden’ de kans om hun mening te uitten. Deze plannen spreken zich ook nog niet uit over het ruilen van gronden. Wel over het aanleggen van toegangswegen voor landbouwers en boseigenaars, veilige fietsverbindingen, wandelpaden, waterbeheersing, erosiemaatregelen, natuurgebiedjes en propere beken.  De gemeente en de Vlaamse Landmaatschappij benadrukken dat de ruilverkaveling er pas komt, als die door de hele Gooikse bevolking wordt gedragen.

 

Inrichtingsvisie

 

Zeger Jespers van de VLM  stelde de eerste ingrepen voor , in twee meest noordelijke delen van de gemeente. “Het is de bedoeling een inrichtingsvisie op te stellen waar iedereen iets aan heeft. We gaan nu kijken of de plannen kunnen gedragen worden door zowel landbouwers als niet-landbouwers. We proberen onder meer iets te doen aan overstromingen, de waterkwaliteit, de wandel- en fietsmogelijkheden verbeteren, iets te doen voor de akkervogels en -flora. Maar in Gooik zitten er ook interessante archeologische sites in de bodem, die verloren dreigen te gaan”.

Door het optimaliseren van veldwegen zou er 50 km extra wandelmogelijkheden kunnen bij komen. Op sommige plaatsen kan het herleggen van een wandelpad, de beschikbare landbouwoppervlakte voor de boeren interessanter worden en ontstaan er nieuwe trage wegen. Zo kan herberg Den Haas via trage wegen verbonden worden met de Woestijkapel. Andere nieuwe paden lopen langs, nu deels onbereikbare prachtige beekvalleien.  Er kan onder meer ook een fietsroute gecreëerd worden tussen het centrum en het kerkhof en Strijland.

 

Gemeentegrenzen

 

Een van de aanwezigen vroeg zich af waarom de ruilverkaveling stopt aan de gemeentegrenzen terwijl velden van vele landbouwers ook over de grenzen liggen. Volgens Edith Willems van de VLM zijn er 270 landbouwbedrijven bij de ruilverkaveling betrokken waarvan er 140 binnen Gooik liggen. “Als je de grenzen opschuift komen er weer andere problemen bij. Het is nu al een groot gebied maar we hebben het voordeel dat we slechts met één gemeentebestuur moeten handelen. Het gaat hier ongeveer 2.700 hectare, zonder het bewoond gebied. Toch gaan we alle percelen die over de grens rijken, betrekken in het geheel.

 

Grondprijzen

 

Sommige landbouwers waren ongerust omdat de ruilverkaveling de grondprijzen zou doen stijgen. Dat werd door de mensen van de VLM niet tegen gesproken maar in deze crisisperiode kunnen de prijzen ook stijgen omdat velen hun spaarcenten liever investeren in vastgoed.

 

Verbrusseling

 

Natuurpunt vroeg zich af waarom de ruilverkaveling in 2006 niet in het debat rond de gemeenteraadsverkiezingen werd gegooid. Burgemeester Michel Doomst repliceerde dat het gemeentebestuur het dossier niet van uit de politieke hoek wilde aanbrengen. “We willen het project op gang brengen. Als we alles gewoon op ons laten afkomen riskeren we het slachtoffer te worden van verbrusseling die het landelijk gebied naar de botten helpt. Het gaat om  een perspectief voor de komende decennia.  Zonder landbouw is het gedaan en zachte recreatie samen met de natuur zijn de toekomst. Het Vlaams Gewest betaalt dit allemaal”, aldus Doomst.

 

Kostprijs

 

Er waren ook vragen bij de totale kostprijs van het project. Natuurpunt had in een flyer voorberekend dat het geheel 25 miljoen Euro zou kosten. “Die raming is sterk overdreven. De kostprijs hangt in grote mate af van de keuzes die zullen gemaakt worden. Er is al een inschatting gemaakt, die gevoelig lager ligt dan de raming van Natuurpunt. Het Vlaams Gewest is bereid te investeren in Gooik. Tijdens het openbaar onderzoek zal ook de totale kostprijs bekend zijn”, zegt Zeger Jespers.

 

Onderhoud

 

Sommigen stelden zich de vraag of de gemeente Gooik zal moeten opdraaien voor het onderhoud van de heringerichte gebieden. “Er wordt een beheersplan opgesteld, die als leidraad moet dienen voor de gemeente. Gook zal kunnen rekenen op het plattelandsfonds maar ook de provincie en het Vlaams gewest of andere partners kunnen natuurgebieden voor hun rekening nemen. Het houthakbeheer kan dan weer geld in de kas brengen”,  verduidelijkt Zeger Jespers

 

Veder verloop

 

Na de bespreking van het discussieplan komt er in 2014-2015 een Milieueffectenrapport (MER). In 2016 volgt er een openbaar onderzoek, gevolgd door een eventuele goedkeuring door de minister. De uitvoering zou vanaf 2017 mogelijk zijn.

 

Planning

 

Er zijn nog drie toelichtingsavonden voorzien:

-Gebied 3 en 4: donderdag 18 april, 20 uur in refter loods openbare werken, Processiestraat 5, Strijland

-Gebied 5 en 6: maandag 22 april, 20 uur in parochiezaal Elckerlyc, Kerklplein, Oetingen

-Gebied 7 en 8: woensdag 24 april, 20 uur in zaal ’t Jagershof, Bruneaustraat 36, Kester

Vanaf juni zal de VLM één keer per week een zitting houden om de plannen te bekijken met de bevolking.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?