Provincie investeert 800.000 euro in meer en betere natuur

De provincie Vlaams-Brabant investeert 806.620,24 euro in 23 projecten van de gemeenten Asse, Grimbergen, Halle, Keerbergen, Liedekerke, Tervuren en Zaventem en de organisaties Natuurpunt, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei die de biodiversiteit in Vlaams-Brabant moeten verbeteren.

“We investeren in onze natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen. Maar de coronacrisis toont nogmaals aan dat dit noodzakelijk is. Daarom krijgen projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun”.

Een duurzaam biodiversiteitsproject krijgt provinciale steun als er concrete realisaties worden uitgevoerd op het terrein die zorgen voor meer en betere natuur en de omgeving beter wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dit kan zowel door het creëren van ecologische verbindingen tussen bestaande natuurgebieden als door het versterken van groene ruimten in de meer bebouwde omgeving.
De projecten moeten ook de biodiversiteit bevorderen door bijvoorbeeld natuurontwikkelingswerken die de leefgebieden van bedreigde dieren of planten verbeteren.

De volgende 1-jarige projecten kregen provinciale steun:

 • ‘Hooghof’ van de gemeente Asse (23.980,74 euro)
 • ‘De Zenneoevers als groenblauw lint in het stadscentrum van Halle’ van de stad Halle (58.342,5 euro) 
 • ’Moerasherstel Bos van Aa’ van Natuurpunt Beheer in Zemst (16.500 euro)

De volgende 2-jarige projecten kregen provinciale steun:

 • ‘Bebossing en ontsluiting site Hertenbergstraat’ van de gemeente Tervuren (33.000 euro)
 • ‘Insectenproject Woluweveld - Insectenvriendelijk en biodivers inrichten van recent verworven percelen’ van de gemeente Zaventem (16.306,67 euro)
 • ‘Opwaarderen van de landschapsstructuren in de Haachtse Leibeekvallei’ van Natuurpunt Beheer (10.329 euro)
 • Herstel Spuiven van de gemeente Keerbergen (33.750 euro)
 • 'Een (t)huis voor de ooievaar in de Demer- en Laakvallei’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland (28.875 euro)
 • ‘Vijverherstel in de Demervallei’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland in Aarschot (30.187,5 euro)
 • ‘FeliXeco’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in Drogenbos (35.951,25 euro)
 • ‘Schaduwgroen in veeweiden’: van schaduwboom tot voederstruik’ van Regionaal Landschap Zuid-Hageland (34.200 euro)
 • ‘Naar een fijnmazig netwerk van overwinteringslocaties voor vleermuizen ten NO van Brussel’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (52.419 euro)

De volgende 3-jarige projecten kregen provinciale steun:

 • ‘Verstevigen en biodivers aanvullen van het holle wegen complex Borgtstraat/Diepe Kanten’ van gemeente Grimbergen (13.835,36 euro)
 • ‘Bijenplan Liedekerke’ van de gemeente Liedekerke (25.875 euro)
 • ‘Ontwikkeling van nieuwe natuur in een robuuste Getevallei (Aronsthoek)’ van Natuurpunt Beheer (22.500 euro)
 • ‘Overlevingsplan bruine eikenpage in Vlaams-Brabant’ van Natuurpunt Beheer in Langdorp (52.795,5 euro)
 • ‘Klimaatadaptatie en rijke biodiversiteit in Vlaams-Brabantse riviervalleien, Hoegaardse Valleien’ van Natuurpunt Beheer (22.500 euro)
 • ‘Robuuste valleien: natuurontwikkeling door ruimtelijke ontsnippering en inrichting van natuurkern-gebieden in Noord-Hageland (Hagelandse Heuvelstreek)’ van Natuurpunt Beheer (23.250 euro)
 • ‘Gradiënten en corridors in de Kampenhoutse bossen’ van Natuurpunt Beheer (41.078,49 euro)
 • ‘Redden van sterk bedreigde provinciale soorten van de Vlaams-Brabantse Heuvels met de Urgentieplan-aanpak’ van Natuurpunt  Beheer (72.518,18 euro)
 • ‘De eikelmuis in Vlaams-Brabant: met kennis onderbouwde terreinactie’ van Natuurpunt Studie (74.980,44 euro)
 • ‘Herentse Jeugdverenigingen steken een tandje BIJ’ van Regionaal Landschap Dijleland (35.820,61 euro)
 • ‘Bijenplan’ van de gemeente Tremelo (47.625 euro)

Meer uitleg over enkele projecten:

‘Hooghof’ van de gemeente Asse (23.980,74 euro) : De gemeente Asse gaat via dit project houtkanten langs enkele voetwegen en een grotere bufferzone, met een hoogstamboomgaard, een hooiweide met fruitbomen, een poel, een speelbos en kleine landschapselementen, aanleggen in het beschermde dorpsgezicht van de hoeve Hooghof.

‘De Zenneoevers als groenblauw lint in het stadscentrum van Halle’ van de stad Halle (58.342,5 euro): De stad Halle ontwikkelt momenteel een langgerekt landschapspark langs de Zenne om zo de woon- en leefkwaliteit in de stad te verhogen.
De zone langs de Leide is één van de geselecteerde plekken waar wordt onderzocht op welke manier het contact tussen de gebruikers van de publieke ruimte en de waterloop kan worden versterkt. Hier zal de stad de bestaande parkeerplaatsen verwijderen en toegankelijk groen realiseren met verwilderingsbloembollen, vaste planten, heesters, meerstammige bomen en hoogstambomen.

‘FeliXeco’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in Drogenbos (35.951,25 euro): Doelstelling van het project is de biodiversiteit in Felix’ plantentuin, de boomgaard en de museumtuin te versterken, te verbinden en te ontsluiten voor het brede publiek. Met de geplande heropening van de hoeve van Felix in 2021 wil men een sterke impuls geven aan het agro-ecologische erfgoedverhaal van de kunstenaar-boer door kleinschalige initiatieven te ontwikkelen en realiseren, een ruimtelijke eenheid te creëren tussen de verschillende tuindelen en de ontsluiting voor verschillende gemeenschappen en generaties te bevorderen. De focus van het project ligt op de heraanleg van de kruidentuin, het ecologisch graslandbeheer van de boomgaard en de heraanleg van de museumtuin.

‘Naar een fijnmazig netwerk van overwinteringslocaties voor vleermuizen ten NO van Brussel’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (52.419 euro): Vleermuizen hebben het de laatste decennia erg moeilijk. Zowel zomerverblijfplaatsen, overwinteringslocaties, gebieden waar ze op voedsel jagen als de landschappelijke verbindingen daartussen staan onder druk.
Het project voorziet acties voor het tegengaan van verlies van vleermuizensoorten in de regio ten noordoosten van Brussel. De aansluitende valleien van de Trawool, Woluwe en Zenne, samen met een lappendeken van kasteelparken, stedelijke parken, golfterreinen en tussenliggende dreven, vormen hier nog een belangrijk leefgebied voor de vleermuis.
Het project zet in op specifieke locaties die zeer waardevol zijn voor de overwintering van vleermuizen, zoals ijskelders, bewaarkelders, tunnels en bunkers.

‘Bijenplan Liedekerke’ van de gemeente Liedekerke (25.875 euro): Wilde bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat voedselgewassen. Wilde bijen gaan de laatste jaren echter sterk achteruit, onder meer door gebrek aan nectarbronnen, pesticidengebruik, klimaatverandering en ziekten.
De gemeente gaat met veel contrete terreinrealisaties haar openbaar domein opwaarderen ten voordele van solitaire bijen. Er wordt ook ingezet op sensibiliseringsacties om de inwoners van de gemeente te betrekken en te informeren. Een gemeentelijk bijenplan is een belangrijk instrument om in de toekomst gerichte maatregelen te kunnen nemen voor de bijen en zo te werken aan een biodivers landschap in de gemeente.

‘Overlevingsplan bruine eikenpage in Vlaams-Brabant’ van Natuurpunt Beheer (52.795,5 euro): Dit project omvat de concrete realisatie van het Vlaams soortbeschermingsplan voor de bruine eikenpage door de uitvoering van belangrijke ingrepen in het bestaande leefgebied van de soort, met als kerngebied de Molenheide in Langdorp. Daarna volgt een verwerving en inrichting op maat van 6 ha gedegradeerd leefgebied.
Het project beoogt in een eerste fase het behoud of liefst de uitbreiding van de bestaande populatie op de Molenheide en het nemen van gepaste verwervings- en beheermaatregelen in de dichtstbijzijnde beheerde natuurgebieden.

‘De eikelmuis in Vlaams-Brabant: met kennis onderbouwde terreinactie’ van Natuurpunt Studie (74.980,44 euro): Dit is een integraal project vanuit Natuurpunt Studie en de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen waarbij gericht onderzoek en de resultaten ervan de basis zijn voor beschermingsmaatregelen op het terrein.
Belangrijk aspect hierbij  is lokale vrijwilligers ondersteunen en stimuleren om inventarisaties met de meest geschikte methodes uit te voeren, in gebieden met historische verspreidings-gegevens en potentieel geschikte gebieden.  Zo wil men een beter beeld krijgen van waar er nog eikelmuizen voorkomen in Vlaams-Brabant en waar beschermingsmaatregelen optimaal zouden kunnen renderen.
Concreet worden in twee verschillende Vlaams-Brabantse leefgebieden telkens minstens vijf eikelmuizen minstens tien maand gezenderd en opgevolgd. Op basis van deze info wordt via terreinacties gestreefd naar de creatie van volwaardige eikelmuisleefgebieden die waar mogelijk onderling verbonden worden, zodat er zich opnieuw duurzame eikelmuispopulaties kunnen ontwikkelen. Via dit project werken de vijf Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen en Natuurpunt Studie samen op een gebiedsgerichte manier aan de verbetering van het habitat van de eikelmuis in Vlaams-Brabant en worden de beschikbare middelen op een efficiëntere manier ingezet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?