Providentia verhuurt haar 3.000ste woning

REGIO – Op 19.10.2015heeft Providenta, en de door haar overgenomen SHM’s,  3.009 huurwoningen gerealiseerd; 1.054 koopwoningen verkocht; 2.270 huurwoningen verkocht; 406 sociale kavels gerealiseerd; 2.500 sociale leningen bemiddeld.

De Latijnse naam Providentia betekent “voorzienigheid” of gewoon “het vooruitzicht” of “het zorgen voor morgen”. “Providentia anno 2015 Providentia is een gemengde sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Dit wil zeggen dat wij naast het realiseren, beheren en verhuren van sociale woningen, ook sociale koopwoningen realiseren en daarnaast tevens bemiddelen voor de Vlaamse Woonlening (sociale lening)”, zegt directeur Leen Deraedt.

Deze activiteiten worden volbracht door 23 medewerkers. “Wij zijn een private vennootschap. Onze Raad van Bestuur telt 15 leden, waarvan 8 openbare besturen (o.a. de provincie) en 7 particuliere aandeelhouders. Ons actieterrein bestaat uit 21 gemeenten in de regio Halle-Vilvoorde en 1 gemeente in de regio Leuven.”

Providenta kan als sociale huisvestingsmaatschappij een beroep doen op de overheid voor leningen (met gesubsidieerde intrest) voor nieuwe sociale woonprojecten. Dit is de voornaamste kapitaalinjectie voor SHM’s. De werking van Providentia wordt verder zo goed als uitsluitend gefinancierd door eigen inkomsten uit huurgelden. De huurders van Providentia krijgen geen tegemoetkoming inzake de huurprijs, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de huurders van een Sociaal Verhuurkantoor.

Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken

Een vleugje geschiedenis De samenwerkende maatschappij Providentia werd opgericht op 19 oktober 1955 met zetel in Brussel. De bouwmaatschappij werd erkend door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken en kon op die manier tegen zeer voordelige voorwaarden leningen verkrijgen voor het bouwen van huurwoningen. In 1981 vestigde Providentia zich in Asse. De eerste van een reeks fusies was die met ‘Ieder zijn Huisje’ uit Roosdaal in 1970. Eind jaren ’80 nam Providentia nog 2 sociale huisvestingsmaatschappijen voor huurwoningen over, ‘Erf en Haard’ te Wemmel en ‘De Kapelse Haard’ in Kapelle-op-den-Bos. In 1992 werd de huur-SHM ‘Goedkope woningen van Grimbergen’ overgenomen. Tenslotte volgde in 1993 de overname van de koop-SHM ‘Eigen Doening’ in Brussel en kwam de gemengde fusiemaatschappij Providentia tot stand.

3.009 huurwoningen

Realisaties in cijfers Op 19.10.2015 heeft Providenta (en de door haar overgenomen SHM’s) 3.009 huurwoningen gerealiseerd; 1.054 koopwoningen verkocht; 2.270 huurwoningen verkocht; 406 sociale kavels gerealiseerd; 2.500 sociale leningen bemiddeld.

Patrimonium en kwaliteit

4% van het patrimonium dateert uit de periode voor 1970. 75% van het patrimonium is gebouwd in de periode 1970 – 1989. 21% dateert uit de recente periode 1990-2013. Het patrimonium van Providentia groeit vandaag opnieuw sneller aan dan het gemiddelde van Vlaanderen. Providentia realiseerde de afgelopen 10 jaar ongeveer 500 nieuwe woongelegenheden en heeft de realisatie gepland van honderden nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Dit in kader van de gemeentelijke Bindende Sociale Objectieven, waarvoor de verantwoordelijkheid zeker niet alleen en niet in de eerste plaats bij de SHM ligt. “Wij beschikken daarvoor nog over een vrij grote grondreserve die we steeds op peil proberen te houden, erfpachten van openbare besturen liggen ook in de mogelijkheid”, zegt De Raedt.

“Providentia probeert daarbij het aanbod weloverwogen af te stemmen op de noden van verschillende grote doelgroepen. Het zijn vaak ook gemengde projecten (huur, koop en Vlabinvest) in functie van het lokaal draagvlak en in functie van de betaalbaarheid voor Providentia. Providentia besteedt ook aandacht aan duurzaam bouwen, zo werd dit jaar bijvoorbeeld de eerste houtskeletbouw opgeleverd.”

EnergieRenovatieProgramma 2020

Naast het onderhouden en herstellen van haar woningen levert Providentia grote inspanningen in kader van (preventieve) renovatie, vooral in het kader van het EnergieRenovatieProgramma 2020 (ERP 2020). Ondertussen zijn er binnen ons patrimonium geen woningen meer met enkele beglazing, heeft ca. 90% dakisolatie en heeft circa 40% een energiezuinig verwarmingssysteem. Dit wil zeggen dat begin 2015 het ERP 2020 al voor het grootste deel verwezenlijkt is. De komende jaren staan nog  diverse dakisolatie- en cv reconversie projecten op de planning. Hiervoor kan Providentia rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant die hiervoor renteloze leningen ter beschikking stelt.

Verhuren

30% van de huurderspopulatie van Providentia heeft gezinshoofden die ouder zijn dan 65 jaar. 43% van de huurders is alleenstaand. Het toewijzen van woningen gebeurt volgens de voorgeschreven regelgeving en rekening houdend met de verschillende lokale toewijzingsreglementen en doelgroepenplannen die binnen het werkingsgebied van Providentia werden goedgekeurd. Personen met een lokale binding krijgen in de meeste gevallen een zekere voorrang toegekend.

Wonen en welzijn

Providentia creëert reeds geruime tijd in overleg met welzijnsorganisaties ook een passend woningaanbod voor specifieke en kleine doelgroepen en wil hier ook in de toekomst op inzetten. Reeds sinds 1986 beschikt Providentia in Grimbergen over een cluster van 11 ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven)- woningen voor zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap. Zo is er ook een aanbod van specifieke bejaardenhuisvesting en zijn er woningen die aangepast zijn/ worden aan mindervaliden. Providentia werkt inzake welzijn ook samen met diensten Begeleid Wonen en het CAW. In Zemst werd een specifiek huisvestingsproject gerealiseerd voor campingbewoners.

In partnerschap

“Het werd hiervoor reeds duidelijk dat Providentia niet alleen staat in haar opdracht. Naast de verschillende Vlaamse instanties kan Providentia een beroep doen op lokale overheden, de provincie, welzijnsorganisaties, buurtwerkers … om ons te ondersteunen/versterken in onze werking. Providentia wenst nieuwe projecten in de eerste plaats steeds te realiseren in partnerschap met de lokale overheden. Het lokaal woonoverleg en de intergemeentelijke projecten voor wonen spelen hier een cruciale rol in. Draagvlak vinden binnen een gemeente is voor ons van groot belang, ook in kader van de vergunbaarheid”, zegt Leen De Raedt.

Vlabinvest is ook een belangrijke partner voor Providentia. Het is het autonoom provinciebedrijf voor een actief grond- en woonbeleid, dat in partnerschap met lokale besturen en initiatiefnemers, zich engageert voor betaalbaar wonen in de Vlaamse rand, voor personen met een modaal inkomen en met voorrang mits aantoonbare band met de Vlaamse rand.

“In de kantoren van Providentia kan men ook het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Webra terugvinden en daar is Providentia fier op. Het zorgt er mee voor dat wij evolueren naar een echte woonmaatschappij. Dit SVK werd samen met drie andere Vlaams-Brabantse SHM’s in 1998 opgericht en is actief in 31 gemeenten. De werking van een SVK is aanvullend op de werking van een SHM en omgekeerd. Een SVK heeft geen eigen patrimonium maar huurt woningen in op de private huurmarkt om deze verder te verhuren aan mensen met een zekere woonnood. Het is de bedoeling dat deze mensen later doorstromen naar een SHM”, weet De Raedt.

Vernieuwde communicatie – buurtkrant

Providentia heeft de laatste jaren sterk ingezet op allerhande vormen van communicatie, zoals een website, nieuwsbrieven naar stakeholders, een huurdersmap, een huurderskrant en dit steeds met aandacht voor klare taal. Een duidelijke boodschap zorgt immers voor een beter geïnformeerde klant of partner.

2x per jaar verdeelt Providentia een krant onder haar huurders met tal van interessante weetjes en tips. Op die manier informeren we onze huurders. De Raad van bestuur van Providentia besliste zeer recent om hier nog een stapje verder in te gaan. Het is onze betrachting om bij de volgende edities onder andere de huurders die dat wensen te betrekken. Een moderne huisvestingsmaatschappij heeft er namelijk alle belang bij om de communicatie met haar bewoners optimaal te doen verlopen en de bewoners te laten meedenken en doen/participeren in de werking van de SHM én de buurt. Beide partijen zullen op die manier mekaar en de buurt versterken. Maar het is niet enkel de huisvestingsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het wel en wee van haar bewoners. Er zijn meerdere spelers op het veld: de gemeente, het OCMW of het Sociaal Huis, de buurtwerkers, het plaatselijk middenveld, … .

“Providentia daagt naast de huurders ook de overige diensten mee uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de buurt! Heeft u een mooie foto van de buurt, nieuws uit de wijk of wordt er een evenement in de buurt gepland, heeft u interesse om iets te schrijven, laat ons zeker iets weten via redactie@providentia.be”, roept de directeur op.

Wens voor de toekomst

Providentia hoopt in de toekomst nog meer gemengde projecten te kunnen blijven realiseren, nu de subsidiëring van koopwoningen is geschrapt, dit in functie van draagvlak, leefbaarheid en betaalbaarheid. Verder hoopt Providentia dat ze voldoende inkomsten uit huur kan blijven genereren om nieuwe, kwalitatief hoogstaande, projecten te kunnen dragen. Providentia blijft zich verder professionaliseren om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen. Tenslotte geloven we sterk in de partnerschappen met actoren uit verschillende hoeken om onze taakstelling te kunnen verwezenlijken.

Tot slot

Wil u nog meer te weten komen over Providentia? Neem dan zeker eens een kijkje op www.providentia.be Hier zal u ook begin 2016 meer nieuws vinden over ons Visitatierapport. Providentia werd dit jaar immers gevisiteerd (doorgelicht), net zoals tevens elke andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?