Pepingen verdeelt subsidies noodfonds

Ook in Pepingen hebben de cultuur--, sport- en jeugdverenigingen erg te lijden onder de coronacrisis. Van maart 2020 tot op heden ligt het verenigingsleven nagenoeg stil  en als er een heropstart mogelijk was, kon dit enkel binnen de grenzen die vastgelegd waren in sectorprotocollen. De steun vanuit de Vlaamse overheid voor de jeugd, sport en cultuursector van meer dan 77.253 € was  dus meer dan welkom.

“Tijdens de werkzaamheden rond dit coronafonds  werd beslist  om  de subsidies die verenigingen jaarlijks krijgen , vervroegd en vereenvoudigd uit te betalen. Op die manier werd de eerste nood gelenigd. De verenigingen werden bevraagd en de adviesraden geconsulteerd. Na een  impactbevraging van de verenigingen   en overleg met de adviesraden werd de definitieve beslissing aan de gemeenteraad  voorgelegd”, legt schepen welzijn, cultuur en financiën

Rudi Seghers uit.

“In de geest van het decreet worden de subsidies verdeeld onder  de erkende en niet-erkende cultuur-,  sport-, jeugd - en seniorenverenigingen. Al deze verenigingen krijgen sowieso al een forfaitair bedrag van 150 euro. Met deze maatregelen hoopt de gemeente de schade die de verenigingen door corona oplopen in 2020 en 2021  , enigszins te milderen via impactsubsidies .

Daarnaast wil de gemeente de verenigingen ook aanzetten om – indien mogelijk – in 2021  opnieuw te organiseren. Wie hierbij dan ook nog oog heeft voor de lokale handelaars, lokaal talent,  laagdrempeligheid, duurzaamheid,…wordt extra beloond.”

“En als we toch opnieuw bvb een eetfestijn kunnen  organiseren om geld in het laatje te brengen , dan zal de gemeente voor de helft tussenkomen in de huur van de zaal. Wie organiseert zal dit corona-proof kunnen doen want de gemeente zal coronakits aankopen ( waaronder een CO2-meter). Bovendien zijn herbruikbare bekers  vanaf 2020 verplicht. Om dit allemaal  hygiënisch te houden  zal  de gemeente een mobiel afwasmachine voorzien. Interessant voor de vele openluchtfeesten in onze gemeente. Tot slot hopen we  volgend jaar opnieuw gezellig samen te komen met onze buren :  om dat te vieren zullen  buurtfeesten  extra-ondersteund worden”, aldus Rudi Seghers.

Alles op een rijtje            :

-              Een eenmalige forfaitaire bijdrage van 150 euro ( zo veel mogelijk automatische toekenning)

-              Impactsubsidies ( €33.552 )om tussen te komen in de coronaschade die de verenigingen hebben opgelopen. Maximaal 1125 euro per vereniging  in 2020 en 1125 euro in 2021

-              Pepingen (her)leeft – projectsubsidies ( €20.000)  om verenigingen er toe aan te zetten om opnieuw te durven organiseren. Maximaal 1000 euro per vereniging in 2021.

-              Tussenkomst in de (zomer)kampen en speelpleinwerkingen tot 30 april 2021.

-              Verenigingen betalen slechts de helft van de huurprijs als ze een activiteit  willen organiseren in een gemeentelijke of niet-gemeentelijke zaal.

-              De toelage voor de buurtfeesten wordt verdubbeld ( van €125 naar €250)

-              De uitleendienst wordt uitgebreid met coronakits met hygiënische benodigdheden en signalisatiemateriaal om een coronaproof evenement te kunnen organiseren

-              Ondersteunen verenigingen om duurzaam, milieuvriendelijke en hygiënisch te organiseren. Zo zal de gemeente een mobiel afwasmachine aankopen om herbruikbare bekers op een hygiënische manier af te wassen. Dit doet de gemeente met eigen middelen.

-              De subsidies van het werkjaar 2020-2021 zullen vervroegd en vereenvoudigd worden uitbetaald.

LVB is selectief voor toekennen Coronasubsidies aan verenigingen

De verenigde oppositie CD&V, DVP en N-VA heeft bedenkingen bij de werkwijze van de meerderheid. “Pepingen heeft in juni van Vlaanderen 77.253,06 € ontvangen om de verenigingen door deze coronacrisis te helpen. Het decreet van de Vlaamse regering bepaalt dat de gemeente autonoom kan beslissen omdat ze er van uitgaan dat de lokale besturen het best geplaatst zijn om die middelen op een correcte manier in te zetten. Door de coronapandemie zijn er afgelopen jaar vele verliezen gemaakt, waardoor het water aan de lippen staat bij vele verenigingen. Maar de meerderheid vond het niet nodig om een tandje bij te steken. Zes maanden later hebben de Pepingse verenigingen nog geen euro van het Vlaamse noodfonds ontvangen. Nochtans stelde de gezamenlijke oppositie CD&V, DVP en N-VA tijdens de gemeenteraad van 4 augustus 2020 een “afgewerkt” vijf-maatregelenplan voor. LVB vond toen de inhoudelijke discussie overbodig en besloot om niet te besluiten. Tijdens de gemeenteraad van 22 december 2020 legde de meerderheid hun maatregelen voor. De oppositie stelde een aantal formele wijzigingen en aanvullingen voor zodat een aantal hiaten in het reglement werden rechtgezet. Zelfs deze constructieve voorstellen werden door de meerderheid van tafel geveegd.”

Selectieve keuze

Eind augustus peilde het college van burgemeester en schepenen bij een selectief aantal verenigingen naar de ‘impact’ van corona op de afgelopen en toekomstige werking. Anderen werden niet gehoord.

“LVB is ook selectief bij het toekennen van de coronasubsidies voor verenigingen. Volgens het nieuwe reglement komen niet alle erkende Pepingse verenigingen in aanmerking voor de verschillende coronasubsidies. Zo vallen bijvoorbeeld alle sociale-, landbouw-, natuurverenigingen, ouderraden en verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking buiten de boot. Nochtans vervullen o.a. de verschillende Samana-afdelingen, de vriendengroepen van de bloedgevers en schoolouderraden tijdens deze crisis een zeer belangrijke sociale rol in de gemeente. De oppositie betreurt deze beperkte selectie want de negatieve gevolgen zijn reëel voor alle verenigingen uit Pepingen. “

Zomeractiviteiten

“Een aantal verenigingen heeft in 2020 enorme financiële inspanningen geleverd om corona-veilige zomeractiviteiten te organiseren zoals kampen, stages, speelpleinen en andere activiteiten. Volgens het goedgekeurde reglement zullen deze verenigingen maar pas na mei 2021 de uitbetaling van hun opgelopen kosten terugbetaald krijgen. Verder werd er geen rekening gehouden met de uitgaven voor extra maatregelen tijdens de zomerperiode van 2021. Volgens het reglement krijgen enkel de organisatoren van kampen een tegemoetkoming en komen jeugd-, sport- of cultuurstages en speelpleinwerking niet in aanmerking.”

 Teveel administratieve verplichtingen

“Wij stellen ons ook enorme vragen bij het voorstel van de projectsubsidie ten bedrage van 20.000 € voor 2021. Vandaag stijgen het aantal besmettingen in ons land. Volgens deskundigen is een derde besmettingsgolf onvermijdelijk. De meeste activiteiten zullen misschien in het najaar 2021 van start gaan. De interne werking van de verenigingen heeft tijdens de volledige coronapandemie zo goed als ‘stil’ gelegen. Verenigingen verliezen hierdoor mogelijk vrijwilligers, leden en het vertrouwen in de toekomst. Daarom moet er volgens ons bij de opstart eerst geïnvesteerd worden in de ‘reguliere’ werking en niet in nieuwe projecten met tal van bijkomende voorwaarden. De aanvraagprocedure van de projectsubsidie brengt te veel administratieve verplichtingen met zich mee, zowel voor de verenigingen als voor de gemeentelijke administratie. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat deze extra planlast een gevolg is van de bevraging aan de verenigingen” stelt de gezamenlijke oppositie.

Geen billijke verdeling

“Voor sommige verenigingen zal het maximumbedrag van 1.125 € per jaar bij de impactsubsidie niet volstaan. Het is toch logisch dat verenigingen met groter aantal leden en grotere werking, grotere financiële gevolgen ondervonden dan ‘kleinere’ verenigingen. Volgens de oppositie is dit geen billijke verdeling van het noodfonds. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat verenigingen de extra kosten of het verlies door de coronamaatregelen aan hun leden doorrekenen of dat ze hierdoor hun werking moeten stopzetten of inperken. “

Niet-gemeentelijke zalen

“De uitbaters van niet-gemeentelijke zalen hebben buiten de financiële impact ook een minderinkomst door het feit dat de zaal voor een langere periode niet kon verhuurd worden. De facturen en leningen blijven doorlopen. Zonder enig overleg met de uitbaters beslist de meerderheid over de komende werking van de niet-gemeentelijke zalen. Het reglement komt echter niet tegemoet aan de enorme financiële inspanningen die de uitbaters moeten doen om aan de veiligheid van de verenigingen bij de opstart van de activiteiten te voldoen.”

Te laat

“Tijdens het voorjaar 2021 zullen de eerste toelagen van het coronafonds uitgekeerd worden, dat is voor ons veel te laat. Wij vinden het nog steeds een gemiste kans van de meerderheid dat het maatregelenplan in augustus ‘inhoudelijk’ niet werd besproken. Ons plan was afgewerkt en had een billijke verdeling zonder veel verplichtingen en voorwaarden. De eerste betalingen konden hierdoor in augustus 2020 al uitbetaald worden. Nu is het resultaat duidelijk een enorme belasting voor de gemeentelijke diensten. Het werd dan ook in ‘7 haasten’ behandeld door de verschillende adviesraden. Een grondige analyse van de bevraging vonden we niet terug in het dossier. Het is nu als gemeenteraadslid onze taak om de vinger aan de pols te houden zodat dit goedgekeurd reglement correct uitgevoerd wordt“, aldus de gemeenteraadsleden van CD&V, DVP en N-VA.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?