Pepingen heeft aangepast budget en meerjarenplanning 2020-2025

De gemeenteraad van Pepingen keurde de kredieten voor 2021 goed evenals de wijziging van de meerjarenplan 2020 – 2025.

Investeren in mobiliteit en veiligheid

Over de hele periode 2020-2025  worden investeringen voorzien voor  een totaal bedrag van 7.678.273 euro. Daarvan gaat de helft namelijk 3.856.590 naar mobiliteit en meer bepaald naar onderhoud wegen en voetpaden maar vooral ook naar fietspaden. De gemeente voorziet voor fietspaden een bedrag van 2.323.744 euro over de periode 2020-2025. Hierbij is het dossier Eikstraat het verst gevorderd , ook wat het subsidiedossier betreft.

“Volgend jaar wordt ook gestart met de actualisering van het mobiliteitsplan. Met de deelmobiliteit gaat Pepingen in 2021 nog een stap verder. De elektrische deelwagen in Pepingen staat reeds ter beschikking voor iedereen en we voorzien ook nog een mobipunt in Pepingen. Met het inrichten van  een carpoolparking op de N28 ( de bypass tussen de Brugstraat en de Kestersesteenweg) weren we een aantal wagens uit het centrum van Pepingen”, zegt Rudi Seghers, schepen welzijn, cultuur en financiën.

Duurzaam investeren in een  laagdrempelige dienstverlening en zorgen voor een aangename leefomgevingen

Onderhoud en renovatie van het eigen patrimonium ( bibliotheek, gemeentehuis,…) wordt ook een belangrijk item. Hiervoor wordt een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro voorzien over de periode 2020-2025

Het voorziene budget voor de  bibliotheek wordt verhoogd omdat naast de bibliotheek zelf , ook het zaaltje naast de bib zal opgefrist worden. Met de bedoeling beide delen te integreren tot één geheel. De dienst vrije tijd verhuist naar de gerenoveerde site en zal met het bibliotheekpersoneel één dienst Vrije Tijd vormen.  2021 is een planningsjaar.

“Met de abdijkerk, het kasteelklooster Ter Loo , de zaal de Kring, de bib en de dienst vrij tijd samen, de mooie  landschappen en nu ook het geplande speelbos in de Kareelstraat, ontstaat in Bellingen een coherent geheel dat heel wat mogelijkheden biedt voor onze verenigingen, wandelaars, cultuurliefhebbers”, gaat Seghers verder.

Ondertussen is  de vernieuwde parking aan Huize Terloo in Bellingen nagenoeg volledig afgewerkt ( 387.000 euro)

Klimaat , milieu en duurzaamheid staan ook hoop de agenda. Pepingen ondertekende het burgemeestersconvenant en engageert zich mee te werken om tegen 2030 de CO²-uitstoot met minstens 40% terug te dringen. De volledige verledding van het openbare verlichting is gestart. Beert kwam eerst aan de beurt en in 2021 staat Bogaarden op het programma. Er wordt verder werk gemaakt van de voorziene KWZI’s in Bellingen en Heikruis , samen goed voor de aansluiting van 1150  inwoners op een waterzuiveringsinstallatie.

In Bellingen wil de gemeente een stuk grond aan kopen om er een speelbos van te maken. Daarbovenop krijgt elk gezin krijgt een boom. Ook de  jaarlijkse groepsaankoop van boom- en haagplanten blijft doorgaan. Pepingen krijgt er hierdoor meer dan een paar hectare aan bomen en bos bij.

Zonnepanelen op de gemeentelijke  loods en het cultureel centrum  in Heikruis zijn reeds een feit en ook in 2021 blijft de gemeente op zoek gaan naar nieuwe locaties.

“Pepingen zet ook in op een performante dienstverlening. Er worden meer middelen voorzien voor het gemeentehuis. Dit laat ons toe het OCMW en de gemeentelijke diensten op één locatie onder te brengen. In 2021 zal ook de website volledig vernieuwd worden”, zegt de schepen.

Een deskundige werd aangeworven om alles wat met welzijn te maken heeft te coördineren. Een deskundige om het geheel administratief te ondersteunen zal in 2021 in dienst treden.

Een goed uitgebouwde technische dienst met goed materiaal is in een uitgestrekte, landelijke gemeente als Pepingen zeer belangrijk. Zo wordt geïnvesteerd in de vervanging van het  wagenpark ( ook elektrisch) straatborstel voor de fietspaden, strooisysteem, verreiker ,grasmaaier…

Pepingen – een zorgzame en solidaire gemeente

“Pepingen blijft ook een zorgzame en solidaire gemeente. Tijdens de coronacrisis blijkt nogmaals het belang van performante thuisdiensten. Ze ondersteunen de senioren maar hebben ook een belangrijke signaalfunctie. We hopen met ons mobiel dienstencentrum volgend jaar elke gemeente te kunnen aandoen.”

Pepingen telt heel wat zelfstandigen . Daarom sloot Pepingen een overeenkomst af met  Dyzo, die  (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden begeleidt.  Zeker in de huidige coronatijden meer dan noodzakelijk. Pepingen zet verder in op de korte keten en maakt ook hiervoor middelen vrij.

Pepingen zal in 2021 ook tegemoet komen aan inwoners die op zoek zijn naar laagdrempelige psychologische hulpverlening . Vanaf januari zal een eerstelijnspsycholoog 2 keer per maand aanwezig zijn.

Pepingen ondersteunt verder de Pepingse verenigingen, net alleen logistiek maar ook financieel. Met als extra de verdeling van de middelen uit het noodfonds. Met die middelen wordt niet alleen de geleden schade deels gecompenseerd, maar worden de verenigingen ook gestimuleerd om in 2021 opnieuw te organiseren.

Er worden ook middelen voorzien voor de lokalen van de Chiro in Beert, te beginnen met een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Betaalbaar wonen staat hoog op de agenda . Samen met Woonpunt Zennevallei wordt in 2021 verder werk gemaakt van het dossier voor de  bouw van 18 sociale woningen op de site Kam (naast en achter de Zagerij). 

De Zagerij zelf wordt verbouwd door Infano en zal dé plaats worden voor kinderopvang in Pepingen. Voor beide dossiers wordt 2021 een belangrijk planningsjaar.

Samen met de ons omliggende gemeenten pakken we op een gelijkaardige manier langdurige  leegstand en verwaarlozing strenger aan.

Een gezond financieel beleid

Ondanks al deze investeringen slaagt Pepingen er in elk jaar een positief budgettair resultaat voor te leggen. De autofinancieringsmarge moet in principe enkel in 2025  positief zijn. Pepingen slaagt hier elk jaar in.

De personenbelasting (7,5%) en de opcentiemen op onroerende voorheffing ( 850) blijven ongewijzigd .

Gezamenlijke oppositie reageert: “Visie ontbreekt bij meerderheid”.

De gezamenlijke oppositie heeft op de gemeenteraad van 22 december 2020 de aanpassing van het meerjarenplan niet goedgekeurd omdat het plan maar deels rekening houdt met de noden van de gemeente en haar bevolking. De CD&V, DVP en N-VA-fracties ondersteunen het welzijnsbeleid maar op heel wat andere vlakken wordt ondoordacht en zonder visie omgesprongen met het belastingsgeld.

Het LVB-bestuur zet in op een verdere decentralisering van de diensten en heeft daar zelfs een budget van 1,3 miljoen euro voor over. Nochtans blijkt duidelijk uit de omgevingsanalyse van de gemeente dat een centralisatie van alle diensten noodzakelijk is om tot een goede dienstverlening te komen. Bovendien biedt dit plan geen oplossing voor de kinderopvang die dringend moet gehuisvest worden op een degelijke locatie die voldoet aan de wettelijke normen.

Eenzelfde gebrek aan visie stelt de oppositie vast in het dossier rond de huisvesting van de Chiro. Er wordt een bedrag van meer dan 100.000 euro voorzien voor herstellingswerken aan de Chiro-lokalen, dit zonder de garantie dat dit gebouw en de huidige locatie voldoen aan de toekomstige noden van de Chiro. Nochtans gaf het gemeentebestuur eind 2019 al aan om dit probleem samen met de Chiro aan te pakken.

 Burgemeestersconvenant vereist niet alleen woorden maar ook daden

Pepingen ondertekende de burgemeestersconvenant waarbij de gemeente zich engageerde om tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Het door de provincie gesubsidieerde project ‘subsidieretentie’ dat duurzame woningrenovatie bij kansengroepen stimuleeert zal een steentje bijdragen maar om de doelstelling te halen, is verder een strak plan vereist en dat vinden we niet terug. In tegendeel, diensten decentraliseren en een beperkte investering in oude gebouwen met een hoog energieverbruik past niet in zo’n plan. Daarnaast merkt de oppositie verontrust op dat de budgetten voor de aanleg van fietspaden werden verminderd terwijl er juist extra inspanningen nodig zijn. Hopelijk wordt dit geen trend.

 Verenigingsleven

Het LVB-bestuur past het gelijkheidsbeginsel niet toe als het gaat om de ondersteuning van het verenigingsleven. De uitbaters van de niet-gmeentelijke zalen dragen hun steentje bij aan het bloeiend Pepings verenigingsleven maar zij hebben het moeilijk omdat de kosten voor het beheer van hun zaal blijft stijgen terwijl er geen verhoging is in de tegemoetkoming. Dat ze het moeilijk hebben weet het bestuur maar al te best want ze verhoogden zelf de budgetten voor het beheer en onderhoud van de zalen in eigen beheer. Toch blijft LVB de vraag om ook de tegemoetkoming aan de beheerders van niet-gemeente te verhogen halstarrig weigeren. De oppositie vreest dat de verdere ondersteuning van het verenigingsleven daarmee in het gedrang komt.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?