Oppositie mag bezwaren tegen ruilverkaveling mee bespreken

De N-Va-oppositie vroeg op de gemeenteraad om de beslissing, 'om een Ruilverkaveling aan te vragen', te herroepen. Binnenkort worden binnen de coördinatiecommissie de opmerkingen en bezwaren besproken. Vervolgens bezorgt de coördinatiecommissie een eindadvies aan de bevoegde minister. De meerderheid besloot de oppositie te betrekken bij de bespreking van de bezwaren.

“De minister beslist normaal dit jaar of de ruilverkaveling nuttig is of kan ook een aanvullend onderzoek instellen. Bij een nuttigverklaring kan de uitvoeringsfase van de ruilverkaveling van start gaan. In overleg met alle betrokkenen wordt dan gestart met de herverkaveling. Om dit te begeleiden wordt een ruilverkavelingscomité en commissie van advies opgericht.” (Bron VLM)

Weerstand

De N-Va-oppositie probeerde de meerderheid op de gemeenteraad tot andere gedachten te brengen. “De bedoeling van burgemeester Doomst, samen met de CD&V-minister van landbouw, om de ruilverkaveling in Gooik rond te krijgen, kent steeds meer weerstand. Deze ruilverkaveling heeft tot doel om verschillende landbouwpercelen samen te voegen om zo een meer industriële landbouw mogelijk te maken. Op aangeven van de verzamelde oppositie, aangestuurd door N-VA Gooik, werden er bijna 1000 bezwaren ingediend bij de gemeente en de Vlaamse landmaatschappij”, zegt gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx

In het Vlaams parlement komt dit project ook steeds meer onder vuur te liggen nu de betrokken minister verschillende parlementaire vragen hierover te beantwoorden kreeg. “De meerderheid van de landbouwers die 10 jaar geleden het project aanvroeg, is ondertussen niet langer actief of verzet zich nu zelfs tegen het project. Lokaal wordt de weerstand dus steeds groter, waardoor de vraag kan gesteld worden waarom de Gooikse meerderheid dit niet-gedragen project er wil doorduwen. “

“Op de gemeenteraad van 5 februari 2019 legden we alternatieven voor. We willen geenszins het kind met het badwater weggooien, maar kunnen het reeds geleverde werk gebruiken voor een nieuw project. Daarom willen we een gemeenteraadscommissie oprichten die zal beslissen over de aanpak van het nieuwe project dat wél elke Gooikenaar ten goede zal komen. Voor N-VA moet elke Gooikenaar mee beslissen over een project met zulke financiële en ruimtelijke impact.”

Op de gemeenteraad werd het voorstel van N-VA deels van tafel geveegd. De meerderheid wees een gemeentelijke overlegcommissie af maar nodigde de oppositie uit op een bespreking van de ingediende bezwaren.

Be(ver)trokken minister

Burgemeester Michel Doomst verwoordde het standpunt van de Cd&v-meerderheid . “We begrijpen dat er vragen worden gesteld en er zijn bezorgdheden die wij ook delen. De wet op de ruilverkaveling is inderdaad heel oud maar er is veel geëvolueerd in de toepassing en uitwerking en ondertussen heeft het heel wat studiewerk opgeleverd, gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap. Het gaat inderdaad maar om een aantal landbouwers maar de opstart van de ruilverkaveling is wel gekomen uit de landbouwraad.  De jonge landbouwers willen zicht hebben op een efficiënte landbouworganisatie. We kregen 200 gemotiveerde en een 600-tal gestandaardiseerde bezwaarschriften binnen gekregen. We geven toe dat we de budgetten zullen moeten incalculeren in de meerjarenplanning."

"Jullie vrezen voor het Bruegels landschap maar zitten ook de nodige instrumenten in om dat landschap te verbeteren. Er zijn voor landbouw, milieu, erosie en toerisme enorme kansen. Er zal ook in een hanteerbaar onderhoud moeten worden voorzien. Maar het plattelandskarakter zal moeten gevrijwaard worden. We zullen de bezwaren van de bevolking opvolgen in samenspraak met de VLM. We zullen de bezwaren toetsen met het studiewerk en de bevindingen aan de be(ver)trokken minister overmaken. Het project moet in dialoog met de gemeenteraad en de bevolking van Gooik verder worden uitgebouwd waardoor we in overleg met de VLM op die noden kunnen ingaan. De bezwaren worden op dit moment geanalyseerd en het is geen probleem om een moment te voorzien om de bezwaren door te nemen samen met de bevoegde instanties.”

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?