Oppositie heeft Bevers bestuur in de tang

Het werd dinsdagavond een eerder rustige gemeenteraad in Bever. Alleen gewezen burgemeester en opnieuw schepen Dirk Willem viel uit de toon door herhaalde verwijten aan oppositielid Rudi Geuens (Onafhankelijk raadslid). Françoise Herman, die de fractie ‘Thuis in Bever - Chez nous à Biévène’ verliet en voortaan onafhankelijk zetelt, stemde tegen een aantal agendapunten van het schepencollege maar keurde er ook een aantal goed, evenals punten van de oppositie. De nieuwe voorzitter van de gemeenteraad vergat na iedere stemming te vermelden of het punt al dan niet goedgekeurd was.

Bij aanvang van de gemeenteraad werd vermeld dat Françoise Herman voortaan als onafhankelijke zetelt. Dirk Willem stopt als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad en wordt weer schepen. Kristof Cattie (Thuis in Bever - Chez nous à Biévène)  legde eind vorig jaar de eed af als burgemeester en werd op de eerste gemeenteraad van 2022 unaniem verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad. Willem gaf zijn opvolger onder meer mee om oog te hebben voor de faciliteiten in de gemeente.

Lees verder onder deze foto

Goede wil

Met de verkiezing van Catttie tot voorzitter en de heraanstelling van schepen Willem toonde de oppositie, die nu 6 van de 5 zetels bezet, haar goede wil, want het bestuur is in een zeer kwetsbare minderheidspositie verzeild geraakt. Het is nog niet duidelijk welke koers de oppositie in de toekomst wil varen.

Uitgesteld

De gemeenteraad van dinsdagavond bevatte grotendeels de agenda van de gemeenteraad van december die werd uitgesteld omdat de algemeen directeur ziek was. Het bestuur plaatste een regeling voor de vervanging van de algemeen en de financieel directeur voor. De oppositie vindt het erg dat de gemeenteraad niet kon plaats vinden door de ziekte van één personeelslid en dat de algemeen directeur niemand kon aanstellen om deze belangrijke gemeenteraad voor te bereiden. De oppositie vreest dat een regeling het probleem niet zal oplossen omdat Bever als gemeente veel te klein is en er misschien gewoon geen personeel voor beschikbaar is.

Henk Verhofstadt (Open voor de Mens) beaamde dat Bever te klein is en over te weinig middelen beschikt om alles waar te maken en dat de gemeente moet open staan voor een fusie. “Dat we een faciliteitengemeente zijn is maar een drogreden”, zegt Verhofstadt.

Ex-burgemeester Willem argumenteerde dat de data voor de gemeenteraden lang genoeg op voorhand gekend zijn en dat de gemeenteraad had kunnen plaats vinden als de agenda tijdig was klaar gemaakt.

Sabine Vermassen (Open voor de Mens) wees er Dirk Willem op dat hij als voorzitter de agenda wel zelf had kunnen opstellen.

Algemeen directeur Ann Sevenoo gaf tussendoor mee dat ze geen toelating had gekregen voor een halftime job. De financieel directeur waarschuwde er voor dat die halftime nodig was om de gemeenteraad te kunnen laten doorgaan.

Willem antwoordde dat hij een landbouwer is en geen arts en daardoor niet kan beslissen of iemand geschikt is om een job uit te oefenen.

Rudi Geuens leidde daar uit af dat er blijkbaar ook een haar in de boter zit tussen het bestuur en de administratie. “Het reglement vermeldt nochtans dat het de voorzitter is die de gemeenteraad samen roept. U wist dus al op 6 december dat de algemeen directeur ziek was. U bent als voorzitter verantwoordelijk voor de agenda.”

Het agendapunt, mits toevoeging dat de algemeen directeur kan vervangen worden na 120  dagen afwezigheid, werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd.

Schepen van gezondheid Cindy Durieux (Thuis in Bever - Chez nous à Biévène) werd unaniem aangesteld als mandataris voor de Intergemeentelijke Preventie- en Gezondheidsdienst.

De gemeentelijke milieubelasting werd behouden. Open voor de Mens stemde tegen omdat zij voorstander zijn van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De belasting bedraagt 50€/ gezin en 30€ voor alleenstaanden.

Weg gestemd

De belasting op tweede verblijven, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting werden met 6 tegen 5 stemmen weg gestemd. Gemeenteraadslid Henk Verhofstadt vroeg om te onderzoeken of gemeentelijke belastingen kunnen verlaagd worden. “We zijn koplopers op dat vlak in Vlaams-Brabant. We hebben nu de ruimte om de belastingen met enkele punten te verlagen."

Rudy Geuens herinnerde het bestuur aan zijn eerdere vraag om een analyse te krijgen van de gevolgen van een eventuele verlaging van de gemeentelijke personenbelastingen en de opcentiemen op de gemeentelijke financiën. Hij vroeg daarom om het desbetreffende agendapunt te verdagen.

Verhofstadt stelde voor om de gemeentelijke personenbelastingen te verlagen naar 7,5 % en de opcentiemen naar 1044 zoals dat in Galmaarden het geval is. “Maar we moeten eerst uit een analyse weten wat de gevolgen zijn op de gemeentelijke financiën.”

Dirk Willen vroeg zich af wat er verkeerd is aan het opbouwen van een spaarpotje. “Want er zijn bijvoorbeeld centen nodig voor de herinrichting van de Plaats.”

Het is nu afwachten hoe het belastingsprobleem zal worden opgelost.

De belasting op de afgifte van de administratieve bescheiden, de belasting op restafvalzakken en PMD-zakken, de forfaitaire belasting op het plaatsen van restafvalcontainers, de forfaitaire belasting op het gebruiken van groencontainer door zelfstandigen in tuinaanleg en -onderhoud, de forfaitaire belasting op masten, pylonen en andere verticale draagconstructies voor commercieel gebruik, de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk en de belasting op inname openbaar domein werden unaniem goedgekeurd. Deze laatste belasting wordt voor de horeca sinds vorig jaar niet toegepast als steunmaatregel.

De definitieve vaststelling van het grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 59, de deelname project Intradura inzameling asbesthoudend afval aan huis en de samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement Babytheek werden unaniem goedgekeurd.

Regenboogzebrapad

Rudi Geuens stelde voor om in te gaan op een voorstel van minister Lydia Peeters tot aanleg van een regenboogzebrapad in de gemeente Bever op kosten van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het bestuur argumenteerde onder meer dat er in Bever geen discriminatieproblemen bestaan en dat meer verf de zebrapaden gevaarlijker maken voor fietsers en motorrijders. “Onze fractie is niet tegen het voorstel maar vindt het hier niet thuis horen”.  Volgens Dirk Willem maak je hiermee slapende honden wakker. Françoise Herman is geen tegenstander: “Ik rijd zelf ook met de motor en in het centrum moet je gewoon trager rijden.” Ook Rudi Geuens herinnerde er aan dat je in een schoolomgeving trager moet rijden. Henk Verhofstadt vroeg zich af waarom gekleurde verf plots gladder is dan witte verf. “Met dergelijk zebrapad toon je als gemeente dat je tegen discriminatie bent.”

BE-alert

Rudi Geuens stelde ook voor om in te tekenen op het alarmeringssysteem BE-alert van de overheid voor meldingen op het Beverse grondgebied. Dat zou jaarlijks 1.100 € kosten plus de kostprijs van de sms-jes. Het bestuur ziet dat niet zitten omdat Bever geen industrie heeft. Rudi Geuens wees er op dat er al overstromingen geweest zijn en dat Ghislenghien niet zo ver af was. Het punt werd uiteindelijk goedgekeurd.

Het voorstel van Geuens tot creëren en gebruik van gemeentelijke emailadressen door alle leden van het college in de gemeente Bever werd goedgekeurd.

Een ander voorstel van Geuens om een grachten- en bermenbeleid en waterbeheersing in de gemeente Bever op te starten haalde geen meerderheid.

Geuens haalde wel een meerderheid voor zijn voorstel tot aanpassing van de verschillende statuten en huishoudelijk reglementen met betrekking tot de samenstelling en openbaarheid van de verschillende adviesraden in de gemeente Bever. Daarin zouden onder meer schepenen geen lid meer mogen zijn van de adviesraden.

Tijdelijke feestzaal

De juridische kosten als gevolg van de uitbating van de tijdelijke feestzaal op Akrenbos en schadevergoeding betaald aan inwoners lopen op tot 31.748 €. Dat is een antwoord op een vraag van raadslid Geuens. Volgens Dirk Willem moet een gemeente zich door een raadsman laten verdedigen als ze wordt aangevallen. “We moesten geen vergunning hebben omdat we onder de 500m² bleven. De uitbating van de zaal heeft bovendien heel wat huurinkomsten opgeleverd. Het heeft geholpen bij het voortbestaan van de verenigingen die hun eetfeesten konden blijven houden.”

Openbaarheid van bestuur

Op vraag van raadslid Henk Verhofstadt (Open voor de Mens) gaat de gemeente ook de klankopnames van de gemeenteraden publiceren op de gemeentelijke website van zodra ze zijn goedgekeurd.

Rudy Geuens had nog een vraag over de beschikbaarheid, in dringende gevallen, van de nieuwe burgemeester die ook nog halftijds werkt als postbode. “Ik probeer werk en politiek zo veel mogelijk te scheiden en kan me desnoods vrij maken als het nodig is”, zegde Kristof Cattie (Thuis in Bever - Chez nous à Biévène). Dirk Willem wees er ten slotte op dat de burgemeester steeds kan vervangen worden door de schepenen.

Gratis AED

De fractie van de partij ‘Open voor de Mens’ schenkt een AED-toestel aan de gemeente. Burgemeester Kristof Cattie aanvaardde de schenking met open armen en stelde voor dat ‘Open voor de Mens’ zelf een geschikte plaats aanwijst voor het levensreddend toestel.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?