Openbaar onderzoek over ruilverkaveling Gooik

Van 8 november 2018 tot 7 december 2018 loopt er een openbaar onderzoek over de plannen van de ruilverkaveling Gooik.

De volgende documenten worden gedurende 30 dagen raadpleegbaar op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website  met uitzondering van de lijsten met individuele eigendoms- en gebruiksgegevens:

 • Het ontwerp van kavelplan. Dit is een plan met alle kadastrale percelen die in de voorgestelde ruilverkaveling liggen
 • Lijsten met per kavel
  • volgens de kadastrale gegevens, de naam, het adres van de eigenaar en van de vruchtgebruiker en de oppervlakte van het perceel;
  • volgens de gegevens verstrekt door de eigenaar of vruchtgebruik, de naam en het adres van de gebruikers met opgave van de in bedrijf genomen oppervlakten;
 • Het ontwerp-ruilverkavelingsplan met de voorgestelde uit te voeren werken
 • Het begeleidend rapport bij het ontwerp-ruilverkavelingsplan met de kostenraming
 • Het goedgekeurde milieueffectenrapport bij het ontwerp-ruilverkavelingsplan. U kunt deze documenten raadplegen via de link: https://www.lne.be/mer-dossierdatabank

 Informatie inwinnen   

Om belangstellenden te informeren over de voorgestelde ruilverkaveling, organiseert de Vlaamse Landmaatschappij een infomarkt waar iedereen welkom is.

Infomarkten

Donderdag 8/11/2018 

Zaal Edele Brabant, Strijlandstraat 53, 1755 Gooik
van 13:30 tot 16:00 uur en van 17:00 tot 19:30 uur

Kom een kijkje nemen of luisteren naar onze plenaire toelichting om 14:00 of 18:00 uur

Vrijdag 9/11/2018

Zaal Edele Brabant, Strijlandstraat 53, 1755 Gooik
van 13:30 tot 16:00 uur en van 17:00 tot 19:30 uur

Kom zeker een kijkje nemen of luisteren naar onze plenaire toelichting om 14:00 uur 

Wenst u zich liever te informeren tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de Vlaamse Landmaatschappij, dan kunt u naar één van de zitdagen komen. Breng de documenten mee die u in deze aangetekende zending ontvangt. Ze bevatten de gegevens waarover wij beschikken in verband met uw eigendom en/of gebruik van gronden in het voorgestelde ruilverkavelingsgebied.  

Zitdagen – telkens in zaaltje Museum boven volkscafé de Cam, Dorpsstraat 67 1755 Gooik

maandag 12 november 2018

10:00-12:30 uur en van 13:30 -16:00 uur

woensdag 14 november 2018

10:00-12:30 uur en van 13:30 -16:00 uur

maandag 19 november 2018

13:30 -16:00 uur en van 17:00 - 20:00 uur

woensdag 21 november 2018

10:00-12:30* uur en van 13:30 -16:00* uur

donderdag 22 november 2018

13:30 -16:00* uur en van 17:00 - 20:00* uur

maandag 26 november 2018

10:00-12:30 uur en van 13:30 -16:00 uur

dinsdag 27 november 2018

13:30 -16:00 uur en van 17:00 - 20:00 uur

maandag 3 december 2018

10:00-12:30 uur en van 13:30 -16:00 uur

woensdag 5 december 2018

10:00-12:30* uur, van 13:30 -16:00* uur en van 17:00 tot 20:00 uur

In de periode van het openbaar onderzoek kunt u opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen. U kunt, bij voorkeur, schriftelijk reageren door uw brief te richten tot het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Gooik. Indien u toch mondeling wenst te reageren, dan kan dit best bij de gemachtigde van de minister, op één van de bovengenoemde tijdsblokken aangeduid met (*). 

Meer informatie kunt u ook lezen op de projectpagina: www.vlm.be/gooik.

 Openbaar onderzoek plan-MER ruilverkaveling Gooik 

Om de mogelijke effecten van het ruilverkavelingsplan Gooik op de mensen en het milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Die plan-MER werd goedgekeurd op 4 november 2016.

De gemeente Gooik en ook de buurgemeenten Galmaarden, Herne, Pepingen, Lennik, Roosdaal en Ninove, organiseren i.s.m. VLM vanaf 8 november 2018 tot 7 januari 2019 een openbaar onderzoek over het milieueffectenrapport van de ruilverkaveling Gooik waarbij elke inwoner van Gooik of van haar buurgemeenten opmerkingen of bezwaren kan formuleren. Op dit openbaar onderzoek worden volgende documenten neergelegd:

 •  Het plan-MER over de ruilverkaveling Gooik
 •  De beslissing van de dienst MER over de reikwijdte en het detailleringsniveau van het plan-MER
 •  De beslissing met de goedkeuring van het plan-MER

U kunt deze documenten raadplegen via de link: https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder dossiernummer PL0208.  De documenten liggen ook ter inzage op het gemeentehuis van de betreffende gemeenten (raadpleegbaar tijdens de openingsuren).

Als u opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, dan moet u dat schriftelijk doen, tegen ontvangstbewijs, of via een aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen van een van deze gemeenten.. Dit kan in de periode van 8 november 2018 tot 7 januari 2019.

Wilt u gronden verkopen ? 

De herverkaveling is ongetwijfeld de belangrijkste stap voor eigenaars en gebruikers. Zover zijn we nog niet. Met de voorbereiding zijn we wel al bezig. De herverkaveling brengt heel wat puzzel- en denkwerk met zich mee. Om dat tot een goed einde te brengen is er puzzelruimte nodig, meer bepaald een grondreserve. De VLM koopt zo veel mogelijk gronden aan in het ruilverkavelingsgebied Gooik. Hoe groter de grondreserve, hoe makkelijker de herverkaveling en de realisatie van het ruilverkavelingsplan.

Indien u interesse heeft voor verkoop, kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer Matty Roumans, VLM Regio Oost vestiging Leuven (tel.: 016 31 17 67).

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?