Nog geen bestemming voor de Galmaardse Sint-Pieterskerk

In de nacht van 11 op 12 mei 2008 brandde de classicistische kerk af toen er een vuurpijl op terecht kwam. Enkel de muren bleven nog overeind. Bijna 6 jaar later is er nog geen nieuwe bestemming voor het gebouw. Het bisdom zag af van een heropbouw voor erediensten. Pastoor Andy Penne stelde voor om de Sint-Pauluskapel te gebruiken voor de erediensten. Ondertussen staat er zo een 3.000.000 € verzekeringsgeld geparkeerd.

Vier mogelijkheden

In februari 2016 ging het schepencollege in zee met een projectbureau om te zoeken naar een herbestemming. Kostprijs: 20.000 € waarvan 80 % gesubsidieerd door het Vlaams Gewest. Na een eerste vergadering op 16 september 2016 stelde het projectbureau 4 mogelijkheden voor waarbij de link tussen het kerkgebouw, en de omgeving met het Marktplein, het Baljuwhuis en de Markvallei centraal staat. Er moet ook rekening gehouden worden met mobiliteit, het draagvlak en de financiële en ruimtelijke haalbarheid.

De CD&V wilde voor het einde van het jaar nog een toelichting geven in aanwezigheid ban, de twee politieke fracties van de gemeenteraad. Maar omdat er nog te veel onbekenden zijn, op slechts 3 maanden na de opstart van het projectbureau willen we dat nog niet doen op de gemeenteraad. Er zijn nog te veel vragen zoals de kostenraming van de verschillende voorstellen, subsidiemogelijkheden, technische inpasbaarheid van de plannen, overeenkomst met de kerkraad voor de dossierovername. Het zou naar de bevolking toe jammer zijn projecten voor te schotelen die later niet haalbaar zijn. Binnen een drietal weken staan we ongetwijfeld weer een stap verder”, zegt burgemeester Pierre Deneyer.

Meerderheid tegen oppositie

Ondertussen blijft het in dit dossier rommelen tussen de CD&V-meerderheid en de N-VA-oppositie. “We moesten een eerste datum van een overlegvergadering tussen beide fracties uitstellen op vraag van de N-VA. Net voor de kerstdagen vernamen we dat de N-VA het niet eens is geraakt om de fractie naar de vergadering af te vaardigen. Dit is een gemiste kans. Wij hebben op de gemeenteraden van maart, april, en mei 2016 telkens feedback gegeven over de stand van zaken. De verslagen van het projectbureau kon steeds ingekeken worden. Tijdens de gemeenteraad van mei 2016 noteerden we dat de N-VA de informatie uit hun inwonersenquête zou overhandigen en toelichten maar tot op heden hebben we geen informatie ontvangen”, zegt Deneyer.

Voorstel van N-Va

Op de gemeenteraad van 9 februari 2016 heeft de N-VA-fractie een bijkomend agendapunt ingediend om te vragen dat de gemeente zich voor de Sint-Pieterskerk te Galmaarden zou inschrijven voor het begeleidingstraject herbestemming parochiekerken. Dit is een initiatief van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans, waarbij een projectbureau dat, aangestuurd door de Vlaamse Bouwmeester, de lokale besturen ondersteunt voor de organisatie en begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.

“De CD&V-meerderheid heeft dit voorstel op de gemeenteraad weggestemd, doch naderhand heeft het schepencollege toch beslist om in te schrijven voor dit projectbureau. Bij het samenstellen van de werkgroep heeft het CD&V- schepencollege eenzijdig beslist om als vertegenwoordigers van de gemeente alleen de mannelijke leden van het schepencollege en de burgemeester af te vaardigen. Op de gemeenteraad van 26 april 2016 heeft onze fractie gevraagd om de werkgroep samen te stellen met een ruim maatschappelijk draagvlak, met experten vanuit alle ideologieën, vertegenwoordigers van alle politieke partijen en vertegenwoordigers van de adviesraden. De CD&V-meerderheid is hierop niet ingegaan”, zegt fractieleider Jean-Paul Soffriau.

“Inmiddels zijn de werkzaamheden van de werkgroep verdergezet en nu plots, wanneer de werkgroep in een eindfase komt, werd door de burgemeester aan de N-VA en CD&V- fractieleiders van de gemeenteraad gevraagd om voorafgaand aan de gemeenteraad van 27 december 2016 hierover te vergaderen. Dit is niet ernstig, op geen enkele manier werd N-VA-Galmaarden betrokken bij de werkgroep en op het einde van de rit, wanneer alles al is beslist, wil men ons pro forma uitnodigen. Als N-VA hebben wij geweigerd om hierop in te gaan. Wij zijn van mening dat het onderwerp van de herbestemming van de kerk in alle openheid op de gemeenteraad dient besproken te worden in niet tijdens gesprekken in de achterkamertjes in de traditie van de oude politieke cultuur van CD&V-Galmaarden. Op de gemeenteraad heeft de fractieleider van N-VA aan de burgemeester verzocht om toelichting te geven over de stand van zaken m.b.t. de herbestemming van de kerk. De burgemeester wou hierop niet ingaan. Blijkbaar vindt men het bij CD&V normaal dat de gemeenteraad genegeerd wordt en dat aan de inwoners alle informatie ontzegd wordt”, besluit Jean-Paul Souffriau.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?