Nieuwe uitspraak begraaft huidige Colruyt plannen in Itterbeek

Dertien jaar na de eerste aanvraag loopt ook de ultieme poging van Colruyt om aan de Herdebeekstraat te Itterbeek een grote supermarkt te realiseren op een sisser af. De Raad van Vergunningsbetwistingen roept de plannen alweer een halt toe.

Historiek

In 2009 werd een eerste aanvraag ingediend voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een nieuwe Colruytvestiging in Dilbeek (Itterbeek). De inplanting van de vestiging wordt voorzien op een perceel ter hoogte van het kruispunt van de N8 met de Herdebeekstraat.

Sindsdien kent de zaak een stevige historiek bij de Raad van Vergunningsbetwistingen (RVV), evenals bij de Raad van State. Op vordering van omwonenden zijn twee beslissingen tot vergunning en een beslissing tot stilzwijgende verwerping van hun administratief beroep in het kader van deze zaak door de RVV vernietigd. Met betrekking tot de beoordeling van de mobiliteitsimpact werd in de aanvraag en vergunningsbeslissingen uitgegaan van een verbreding van de Herdebeekstraat voor de aanleg van een bijkomende afslagstrook richting de N8. Op vordering van omwonenden zijn de beslissingen tot aanpassing van de rooilijn van voormelde straat, om de verbreding te kunnen realiseren, echter bij herhaling door de Raad van State vernietigd.

Op 25 november 2019 wordt voor het eerst een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie en het voeren van kleinhandelsactiviteiten die met een nieuwe Colruytvestiging gepaard gaan. Daarin wordt niet langer uitgegaan van de verbreding van de Herdebeekstraat.

Op 1 oktober 2020 verleent de deputatie van Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning aan COLIM NV en ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV voor het bouwen en uitbaten van een nieuwe Colruytvestiging in Dilbeek. De vestiging zou beschikken over 1.500 m2 aan netto-handelsoppervlakte, grotendeels voor de verkoop van voeding (1.350 m2) en deels voor de verkoop van andere producten (150 m2).

Niet zorgvuldig

Met zijn arrest van 3 februari 2022 vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu de omgevingsvergunning. De Raad stelt vast dat de verwerende partij (de deputatie) het mobiliteitsaspect, dat al langer een knelpunt blijkt in deze zaak, opnieuw niet op zorgvuldige wijze heeft beoordeeld, in het licht van de bezwaren en opmerkingen die de verzoekende partijen en de provinciale
omgevingsambtenaar hebben geuit in verband met de mobiliteitsstudie die bij de aanvraag is gevoegd. In het bijzonder de verkeersimpact op de Herdebeekstraat, die op vandaag reeds wachtrijen kent en waar de enige uitrit van het project zich bevindt, is niet zorgvuldig onderzocht.

Verder wordt in het arrest vastgesteld dat de beoordeling van de planologische verenigbaarheid van de voorziene vestiging met het betrokken woongebied niet steunt op een afdoende en zorgvuldige motivering in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak.

Buurtcomité

Het buurtcomité Bettendries reageert uitermate tevreden: “Onze jarenlange inzet om Sint-Anna-Pede te beschermen tegen de komst van een veel te grote supermarkt werpt zijn vruchten af. Op eigen kracht, zonder hulp van advocaten, haalden we het keer op keer van de grootwarenhuisgroep. We zijn daar best fier op”.

Van bij de voorstelling van de plannen in februari-maart 2009 legden de buurtbewoners de pijnpunten van het project bloot: onaanvaardbare afmetingen, verkeersdrukte, veiligheids- en mobiliteitsproblemen. De Raad van Vergunningsbetwistingen (arrest van 3 februari) wijdt maar liefst 54 pagina’s aan het Colruyt-dossier. Volgens het actiecomité is dit een duidelijk signaal aan de verleners van de vergunning.

Wat ziet het buurtcomité wel zitten op de site? “Een buurtwinkel op maat van het dorp in combinatie met woningen die aansluiten bij het karakter van de wijk”.

(foto: archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?