‘Nieuwe meerderheid’ legt Pepings schepencollege aan de ketting

PEPINGEN – De Pepingse gemeenteraad werd dinsdagavond helemaal gedicteerd door de ‘nieuwe meerderheid’, gevormd door Cd&V-S.pa en onafhankelijk schepen Peter Lacres. Deze nieuwe fractie legde het schepencollege een zware beperking op in het aantal beslissingen dat het nog zelf kan nemen.

Na een uiteenzetting door Karolien Hendrickx over de werking van de Woonwinkel kon de gemeenteraad van start gaan.

Bij de goedkeuring van het verslag wees gemeenteraadslid André Deroubaix (CD&V-S.pa) er op dat er sinds de goedkeuring op de gemeenteraad van juni er nog geen samenspraak is geweest en er nog geen cijfers werden bekend gemaakt over de verbouwingen van de Zagerij.

Bij de bespreking van de voorlopige vaststelling van een rooilijn voor een deel van de Vroembos, n.a.v. de werken aan de N28, bleek dat die weg juridisch niet meer bestaat sinds 1907 toen een rechter de weg afschafte. Er moet dus een rooilijn getrokken worden om de loop van de weg te bepalen. Op vraag van Deroubaix het schepencollege kon niet zeggen hoeveel de opmetingen zouden kosten en ging er van uit dat de kosten worden gedragen door de studiekosten voor de herinrichting N28. De ‘nieuwe meerderheid’ van CD&V-S.PA en schepen Peter Lacres keurde het punt toch goed om de werken niet onnodig te vertragen.

Zagerij

Dan volgde er een wat geanimeerde bespreking van de opname van een deel van het perceel van de ‘Zagerij’ in het openbaar domein. De vraag kwam van het OCMW in het kader van de bouw van 8 sociale woningen. Het schepencollege had er op de valreep nog een lap grond aan toegevoegd, dat mogelijk nodig is voor de riolering.  De ‘nieuwe meerderheid’ wilde de oppervlakte beperken zoals  oorspronkelijk gevraagd door het OCMW en diende een amendement in. “Want over die bijkomende oppervlakte vinden we niets in het dossier”, argumenteerde André Deroubaix. De gemeenteraadsvoorzitter liet eerst stemmen over het amendement dat werd goedgekeurd ‘Nieuwe tegen oude meerderheid’. Toen daarop de voorzitter de oorspronkelijke tekst wilde laten stemmen  ging de ‘nieuwe meerderheid’ in het verzet omdat net voordien het amendement al was goedgekeurd. Een deel van het schepencollege en de gemeentesecretaris trokken zich een tijdje terug om te overleggen. OCMW-voorzitter Eric De Handschutter vroeg daarom aan zijn coalitiegenoten om de geamendeerde tekst goed te keuren omdat anders het OCMW-project riskeerde geblokkeerd te geraken. En zo geschiedde, de geamendeerde tekst werd unaniem goedgekeurd.

Bosstraat

Dan vroeg het college van burgemeester en schepenen een rooilijn goed te keuren voor de Bosstraat. De gemeente wilde een stuk grond verkopen aan een bewoner maar de gouverneur vernietigde de gemeenteraadsbeslissing omdat er geen rooilijnplan bestond. Bovendien moet buurtweg nr 4 afgeschaft worden want officieel bestaat het stuk Bosstraat niet en leidt de zaak tot verwarring omdat en deel van de Boostraat vroeger Mortagnestraat heette. Gemeenteraadslid André Deroubaix merkte op dat de gemeente meteen de rooilijn voor de hele straat wilde laten vastleggen en dat dit 1.300 euro zou gaan kosten. “We zijn niet tegen de verkoop aan de familie maar dit is niet wat de provincie vroeg. Er ligt hier nu een plan voor een volledige rooilijn op tafel en dan horen we dat er geen geld in de gemeentekas zit. De verkoop van dit restperceel  brengt 865 euro op en de plannen kosten 12971,20 euro. We vragen om het punt te verdagen want we vinden dat het niet nodig is 1.300 euro te besteden.” De ‘nieuwe meerderheid’ keurde de verdaging goed. Schepen en OCMW-voorzitter Eric De Handschutter merkte na de stemming op dat het goed is dat er weer kan overlegd worden.

In het volgde punt werd het medegedeeld dat CD&V-voorzitter Suzanne De Cort haar partijgenoot André Cochez opvolgde als OCMW-raadslid. OCMW-voorzitter Eric De Handschutter sprak zijn waardering uit voor raadslid Cochez die een nuchtere kijk op de zaken had.

Schepen van financiën Gerard Defloo kondigde dan aan dat de bedragen van de premies voor jubilea worden vast gelegd op 100 euro voor een gouden, 150 euro voor een diamanten en 150 euro voor een briljanten bruiloft. Hij haalde ook aan dat de holebi-beweging vroeg een hetzelfde principe toe te passen op koppels die een samenlevingscontract afsloten. Het huidige bestuur hoeft zich daar nog niet te veel zorgen over te maken want de eerste contracten dateren van de jaren 2.000. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraad gaf ook een unaniem positief advies over de camera’s die FC Pepingen liet plaatsen om de sportinfrastructuur te beveiligen.  “We kunnen alleen maar hopen dat de camera’s hun werk doen en dat ze toe laten dat daders van vandalisme te identificeren”, zegde burgemeester Eddy Timmermans. De club vroeg geen financiële tussenkomst van de gemeente.

De gemeente blijft mee doen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen waarbij Pro Natura overheidsopdrachten uit voert. Ook het aantal urene blijft behouden.

De bijdrage van Pepingen aan het ‘Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei’ blijft op 0.25 euro per inwoner maar het bedrag wordt vanaf dit jaar wel geïndexeerd.

Punten toegevoegd door de ‘Nieuwe meerderheid

Overheidsopdrachten boven de 8.500 euro moeten naar de gemeenteraad

In de gemeenteraad van maart 2015 werd de beslissingsbevoegdheid van het college op 15000 euro gebracht, en dit zowel voor investeringen als voor de gewone dagelijkse beslissingen.

De CD&V-Sp.a  gemeenteraadsleden en schepen Lacres vroegen om de aangelegenheden van dagelijks bestuur in verband met overheidsopdrachten als volgt aan te passen zodat het college van burgemeester en schepenen alleen nog kan beslissingen kan nemen voor opdrachten tot 8.500 euro met uitzondering van alle openbare werken in exploitatie en in investeringen waarbij de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt en los van dagdagelijkse kleine herstellingen inclusief openbare werken gefinancierd door het Plattelandsfonds, andere fondsen of andere samenwerkingen waarvoor steeds een gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk is.

CD&V-Sp.a en Peter Lacres vroegen de beperking van dit bedrag zodat een open discussie over belangrijke dossiers mogelijk blijft. “Werken waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt en dagdagelijkse kleine herstellingen kunnen zonder gemeenteraadsbeslissing uitgevoerd worden. Niet alleen is hierdoor meer respect voor de gemeenteraad, maar is dit ook een stap naar een transparant beleid. Gedurende colleges worden bovendien beslissingen vaak meerderheid tegen minderheid van de leden doorgedrukt en deze beslissingsbevoegdheid maakt het mogelijk om vaak belangrijke dossiers voortaan te behandelen tijdens gemeenteraden.

Schepen van financiën Gerard De Floo vroeg zich af welk soort politiek de ‘Nieuwe meerderheid’ vertegenwoordigde. “Jullie beperken de bedragen nu tot 8.500 euro terwijl het in vorige legislatuur nog 85.000 euro was. “

Dit ontwerp van besluit werd ‘nieuwe meerderheid’ tegen ‘oude meerderheid’ goedgekeurd.

Werken Ninoofsesteenweg - bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de school

De ‘Nieuwe Meerderheid’ vroeg de bespreking van mogelijkheden: éénrichtingsverkeer, opvang in schuur naast de Kinderschuur, zone 30, zebrapaden, extra afscherming op Steenweg naar Elingen ter hoogte van kerkhof, logistieke ondersteuning bij aanleg voetpad weide De Backer.

“Op 11 september stuurde de directie en de ouderraad  van de school Hartentroef een brief naar het college en de gemeenteraadsleden met enkele vragen  rond bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de school in de Boekhoutstraat. Er was de vraag naar éénrichtingsverkeer in de Donkerstraat en de Neerkouter, de opvang in de schuur naast de Kinderschuur, een zone 30 en zebrapaden op de stwg naar Elingen, extra afscherming van het voetpad op Steenweg naar Elingen ter hoogte van het kerkhof en logistieke ondersteuning bij de aanleg van een  voetpad in de weide De Backer”, legt André Deroubaix uit.

CD&V-Sp.a en schepen Lacres vroegen een debat over deze punten. “De onderhandelingen hierover tussen school en bestuur liepen tot heden stroef. Wij vroegen om op de gemeenteraad deze houding opzij te schuiven en samen naar een oplossing te zoeken. Gemeenteraadsleden Mich Pompen, Peter Van Cutsem en Joachim Agneessens brachten waardevolle ideeën naar voor. Na herhaalde pogingen om hierover een debat, waarin voor alle partijen de veiligheid van de kinderen primeert, op gang te krijgen, moesten wij vaststellen dat de burgemeester hierin niet wou meegaan”, aldus Deroubaix.

Gemeenteraadslid Leen Pollé riep de burgervader nog toe: “Burgemeester,  zet je hoed van burgemeester  af en zet bij deze onderhandelingen de hoed van burgervader eens op.”

Reactie van Eddy Timmermans

Op de laatste gemeenteraad stemden CD&V-sp.a en Pater Lacres een beslissing om de beslissingsbevoegdheid van het college in het kader van overheidsopdrachten te beperken tot 8.500 euro. “Meer nog, voor openbare werken moet er zelfs altijd naar de gemeenteraad  gegaan worden. In geen enkele gemeente hanteert men zulke lage bedragen. Een dienst openbare werken bijvoorbeeld moet snel en efficiënt kunnen handelen. Soms autonoom, soms na een beslissing van het college. Deze dienst wordt nu vleugellam gemaakt. Alle beslissingen , zoals  de aankoop van  een grasmachine ,het leveren van brandstof, het aankopen van werkschoenen voor de arbeiders,… zullen  aan de gemeenteraad moeten voorgelegd worden.  Anderhalve maand wachten. Is dit efficiënt werken? Dit druist in tegen alle regels van een goed bestuur. In Pepingen gaat men in tegen de huidige tijdsgeest van  efficiëntie, klantvriendelijkheid en snelle beslissingen kunnen nemen. Deze maatregelen komen de Pepingse bevolking niet ten goede.  Wordt de burger beter van deze blokkeringspolitie ? Hopelijk realiseert CD&V wat ze teweegbrengt. Haar eigen evolutie hangt ook aan een draadje. Ze is afhankelijk van Peter Lacres, of hoe een man van amper 155 bolletjes alles in de soep kan doen draaien”, aldus een verontwaardigde burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?