N-VA Galmaarden wil met werkgroep zwerfvuilprobleem oplossen

GALMAARDEN – De N-VA stelde op de gemeenteraad voor om binnen de schoot van de milieuraad een werkgroep op te richten  om een aantal voorstellen en adviezen uit te werken rond de problematiek van zwerfvuil. De werkgroep zou aangevuld worden met alle politieke partijen. De CD&V-meerderheid verwierp het voorstel. “N-VA Galmaarden wantrouwt goede werking van de Milieuraad”, zegt burgemeester Pierre Deneyer in een reactie.

 

De jaarlijkse factuur voor het opruimen en verwijderen van afval in Vlaanderen bedraagt 190 miljoen euro, geld dat beter voor iets anders zou gebruikt worden. Het lokale niveau speelt een belangrijke rol om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan.

Een goed plan tegen overlast door zwerfvuil

Het meeste succes boekt men bij een integrale aanpak waarbij zowel preventie, opruimen als handhaven een plaats krijgen. De bestrijding van dit soort overlast is geen opdracht van de gemeentelijke reinigingsdienst alleen. Samenwerken met de inwoners staat hierbij centraal.

Minder sociale controle = meer zwerfvuil

Voor een succesvol perszwerfvuilbeleid is een samenspel tussen vijf pijlers belangrijk.

1. Infrastructuur :

De inrichting van de publieke ruimte moet het mogelijk maken om deze zo goed mogelijk proper te houden. Dit gaat onder meer over het juist plaatsen van zwerfvuilrecipiënten en goede materiaalkeuzes bij de aanleg van straten en pleinen zodat vegen en opruimen van zwerfvuil vlot verloopt, …

De indevuilbak-campagne verleent op jaarlijkse basis materiaalsteun voor gemeentelijke opruimacties en subsidies voor de aankoop van veegwagens, straatvuilnisbakjes etc.

2. Omgeving :

Ook de inrichting van de publieke ruimte bepaalt of zwerfvuilgedrag wordt bevorderd of afgeremd. (leegstand, verloedering, anonimiteit)

3. Sensibilisering en communicatie:

Communicatie is op twee manieren belangrijk. Enerzijds om de mentaliteit en het gedrag van mensen te veranderen. Anderzijds om duidelijk te maken dat afval achterlaten maatschappelijk niet aanvaard wordt. De inwoners dienen eraan herinnerd te worden om hun eigen trottoir en goot proper te houden. Samen met de buren de straat aanpakken verhoogt het samenhorigheidsgevoel en de sociale controle.

Campagnes plaatsen zwerfvuil blijvend op de agenda. Daarom voert ‘Indevuilbak’ elk jaar een gewestelijke campagne en gebruikt het op de campagnebeelden ook het voor zich sprekend logo ‘Zwerfvuil in de vuilbak’. Soms is het doel van het beleid in de eerste plaats om te informeren over de gevolgen van zwerfvuil. Naast de milieuschade zijn sommige mensen ook gevoelig voor de maatschappelijke kost van het opruimen van zwerfvuil en voor het dierenwelzijn (bv. scherpe stukken van door landbouwmachines versplinterde blikjes in koeienmagen). Ook dat kunnen argumenten zijn om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

4. Participatie :

De betrokkenheid bij de publieke ruimte verhogen en mensen aansporen tot een actieve medewerking bij het realiseren én het behouden van de netheid ervan.

Bvb. netheidsverantwoordelijken voor een buurt die ter compensatie bvb. een cadeaucheque krijgen om te besteden bij de lokale handelaars. De gemeente voorziet wel in handschoenen, veiligheidsjasjes, vuilniszakken en eventueel vuilprikkers. De zakken worden nadien op één of meerdere punten verzameld en opgehaald door de gemeente. De controle kan gebeuren door een toezichter die dan een verslag maakt van de ingezamelde hoeveelheid zwerfvuil, het traject waarlangs het zwerfvuil effectief werd verwijderd, verklaring van naleving van de voorwaarden van het regelement.

Het voorstel van het subsidiereglement dient zeker eerst op de jeugd- als milieuraad te komen voordat de gemeenteraad de reglementen invoert.

Voordelen van participatie voor het lokaal bestuur:

Het draagvlak voor het beleid wordt groter als u communiceert over en toont wat het bestuur realiseert. Doe dat ook over hoe het bestuur burgers ondersteunt die participeren.

Hoe meer inwoners en andere gebruikers en beheerders van de publieke ruimte zich betrokken voelen en zich hun omgeving mentaal toe-eigenen hoe meer sociale controle er is. Sociale controle zorgt mee voor het respecteren van de maatschappelijke normen met winst op het gebied van openbare netheid. Die grotere sociale controle en een nettere buurt hebben eveneens gevolgen voor een hoger veiligheidsgevoel.

Initiatieven die het leven in een buurt intenser maken, zorgen voor meer sociale verbondenheid en verhogen de informele sociale controle.

Voor individuele burgers

Individuele burgers kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij het zwerfvuilbeleid. Dat kan onder meer op deze manieren:

 Een meldpunt netheid organiseren. In de praktijk kan dit verschillend ingevuld worden, zoals: Het bekendmaken van een telefoonnummer en mailadres om een melding door te geven.

 Een webpagina waarop een burger een charter tegen zwerfvuil kan ondertekenen

 Een opruimactie waaraan zowel individuele burgers als groepen kunnen deelnemen (bvb. basisscholieren inzetten een schoonmaakactie te doen) Sommige burgers ruimen op tijdens het dagelijks wandelingetje.

 Projecten rond peter-of meterschap, straatverantwoordelijke, zwerfvuilbestrijders, ...

 Peter‐of meterschap van een glasbol of vuilnisbak.

5. Handhaving :

Dit is het sluitstuk van elk beleid. Handhaving gaat van sociale controle tot boetes. Een meldpunt zwerfvuil bij de lokale milieudienst zorgt ervoor dat men gesluikstorte goederen tijdig vaststelt en ruimt. Afval trekt immers afval aan. Mobiele camera’s hebben een afschrikeffect, men kan ook lege kastjes hangen zodat de burger niet weet in welk kastje de camera zich bevindt.Retributie- en gasreglement : het retributiereglement om de ruimingskosten van afval te dekken en de gasboetes om de daad te bestraffen. Men kan zwerfvuil- en sluikstorten opnemen als overlastvorm in het GAS-reglement.

 

Actie voor het gemeentebestuur:

1ste stap : Het probleem in kaart brengen. Netheidsbarometer : is een eenvoudig meetinstrument voor zwerfvuil en algemene netheid. Door regelmatig zwerfvuil te tellen in de straten van de gemeente wordt de situatie van nabij gevolgd. Zo kan het probleem nauwkeurig in kaart worden gebracht en kan je de effecten van beleidsmaatregelen meten. ( Strategisch plaatsen van vuilnisbakken, opruiminspanningen efficiënter plannen, betere bijsturing van het netheidsbeleid)

Actie : meldpunt zwerfvuil op de website waarbij de burgers via een online formulier een melding, voorstel of klacht kunnen overmaken. Nadien kan deze melding verder worden opgevolgd om te zien wat er mee gebeurd is. Handig hierbij zou een overzichtskaart zijn met daarop de plaatsen van recente meldingen zwerfvuil en sluikstorten.

Educatie via de scholen: Intercommunale ILVA heeft een lessenpakket gemaakt rond afval voor het kleuter-¬en lager onderwijs. Een belangrijk deel van dit pakket gaat over zwerfvuil: ‘Komt het afval wel altijd op de juiste plaats terecht?’ Iedereen mag het pakket raadplegen en de lessen gebruiken. Daarvoor dient u zich te registeren en vervolgens krijgt u een login toegestuurd. Medewerkers van ILVA keuren enkele keren per week de aanvragen goed. In de vuilbak ontwikkelde een educatief pakket rond zwerfvuil voor elke graad van het secundair onderwijs.

Een charter tegen zwerfvuil :

De actie gaat verder dan de klassieke communicatiecampagne omdat ze een engagements-verklaring van de inwoners vraagt. De ondertekenaars geven aan dat ze zich storen aan zwerfvuil. In deze gemeenten krijgt men dus een extra signaal om geen zwerfvuil te veroorzaken. Bovendien zijn de ondertekenaars voor het gemeentebestuur een interessante groep om meer actief bij het beleid te betrekken.

De gemeente Gooik werkt al lang rond sociale cohesie met o.a. meters/peters die een bepaald traject net houden.

Richtlijnen en regels bij het inzetten van vrijwilligers respecteren

Sinds in 2007 de wet betreffende de rechten van vrijwilligers van kracht is, zijn alle organisaties die werken met vrijwilligers verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de organisatie en haar vrijwilligers. In een informatienota de vrijwilligers te informeren over deze verzekering en over eventuele vergoeding van kosten. Op de website van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk vindt u in het ‘goede praktijkenhandboek’ onder meer hoe u vrijwilligers kan werven, motiveren en nog veel meer. Wat op het eerste zicht misschien niet nodig lijkt te zijn: raadpleeg intern ook de eigen preventieadviseur.

Erkenning en beloning voor de inzet: het schouderklopje of bloempje van de schepen doen veel! Of een groepsuitstap naar bijvoorbeeld een recyclagebedrijf, ontvangst op het gemeentehuis met persaandacht, ...Dit heeft meer effect dan een financiële vergoeding.

Voorzie vrijwilligers van gepast materiaal: fluovestje, grijpstok, vuilniszakken, gepersonaliseerde affiches, bermbordjes.

 

Reactie CD&V Galmaarden op het bijkomend agendapunt op de gemeenteraad van 29/12/2015.

 

“N-VA Galmaarden wantrouwt goede werking van Milieuraad”

“Als CD&V fractie zijn we zeer verbaasd over dit voorstel omdat dit niet besproken is op een vergadering van de Milieuraad zelf en dus getuigt van een gebrek aan vertrouwen in de goede werking van dit adviesorgaan. N-VA heeft nochtans verschillende vertegenwoordigers in de Milieuraad. De leden wordt op een vergadering meermaals gevraagd of ze nog agendapunten willen toevoegen of ze iets willen zeggen in de varia.

Een thema als zwerfvuil kadert perfect binnen de werking van de Milieuraad en de Milieuraad neemt zeer goede initiatieven (vb. net nog Groene Pluim initiatief gelanceerd). Als er voorstellen zijn op gebied van zwerfvuil is dit nergens beter bespreekbaar dan in de Milieuraad waar alle geledingen vertegenwoordigd zijn.

Als CD&V fractie hebben wij alle vertrouwen in de goede werking van alle adviesraden en we willen hen dan ook hun werk laten doen zonder hen als gemeenteraad verplichtingen op te leggen. We hopen dat alle politieke partijen dit vertrouwen aan de adviesraden geven.

Als gezinspartij en CD&V fractie gaat het onderwerp zwerfvuil ons zeer ten harte. Op bestuurlijk niveau heeft het gemeentebestuur reeds verschillende acties genomen :

-          Ingeschreven op het project “netheidsbarometer”. Hierbij zijn er nu telkens minimum 4 meetmomenten per jaar die elk 500€/meting opleveren.

-          Gemeentelijke sanctie bij sluikstorten

-          Met het gemeentepersoneel wordt op regelmatige basis zwerfvuilophaling georganiseerd

-          Met de diensten van AWV wordt wekelijks contact opgenomen mbt. zwerfvuil langsheen de gewestwegen. (AWV plant normaliter één ophaalbeurt per maand in)

-          In het kader van de sensibilisering werd recentelijk tijdens de gemeenteraad van november 2015 nog het reglement goed mbt. de “Groene pluim” goedgekeurd op voorstel en advies van de Milieuraad. Dit met als doel de beloning en dus de sensibilisering van onze inwoners voor het nemen van positieve milieugerichte initiatieven

Maar ook als lokale CD&V partij hebben we reeds 2x een zwerfvuilactie opgezet. Jong CD&V zal in maart voor de 3° maal een ‘lenteschoonmaak’ organiseren waarbij onze leden en andere vrijwilligers de bermem in onze gemeente zwerfvuil-vrij maken. Dit zowel om te sensibiliseren als om de handen concreet uit de mouwen te steken ; iedereen is zeer welkom om te helpen. “

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?