N-VA: “Erfpachtovereenkomst De Winde hypothekeert toekomstige stadsfinanciën”.

De N-VA stelt zich ernstige vragen bij de erfpachtovereenkomst die het stadsbestuur sluit met buurtschool De Winde. “De overeenkomst staat bol van de financiële cadeaus. Niet alleen vandaag, ook na afloop van het contract, binnen 66 jaar, is de stad gul met centen. Zo wordt vandaag een hypotheek gelegd op de financiën van de toekomst”, zegt N-VA-raadslid Benjamin Swalens. Dde N-VA is niet tegen buurtschool De Winde maar wel tegen een stadsbestuur dat het geld niet zou beheren als een goede huisvader.

Twee maanden geleden ging de gemeenteraad akkoord dat de Albertsite in erfpacht zou worden gegeven aan de vzw achter buurtschool De Winde. De N-VA vond toen reeds dat het akkoord zware financiële implicaties inhield. “Drie jaar erfpachtvergoeding werd kwijtgescholden en de stad engageerde zich om voor een half miljoen euro het gebouw te renoveren. Dat de erfpachtgever zelf instaat voor het betalen van de renovatiekosten is trouwens zeer ongebruikelijk. De financiële dienst van de stad gaf dan ook een negatief advies”, vertelt Benjamin Swalens.

Nu de definitieve erfpachtovereenkomst op tafel ligt, blijkt het stadsbestuur nog veel verder te willen gaan. “Op het einde van de overeenkomst mag de buurtschool het gebouw overkopen. Het mag daarbij de jaarlijkse erfpachtvergoedingen die werden betaald aan de stad aftrekken van de verkoopprijs. Geïndexeerd komt dat neer op een korting van meer dan 2 miljoen euro,” berekende Swalens.

De N-VA begrijpt niet waarom de gemeenteraad in het jaar 2019 moet beslissen wat er in het jaar 2085 met het gebouw moet gebeuren. De partij vindt dat het stadsbestuur nu reeds de financiën van binnen 66 jaar bezwaart. “Het is niet aan ons om vandaag zulke lasten op te leggen aan de belastingbetaler van het jaar 2085. Het merendeel van de raadsleden zal dan overleden zijn maar dat wil niet zeggen dat we vandaag de toekomst moeten opzadelen met een factuur die meer dan 2 miljoen euro zal bedragen”, zegt Swalens.

De N-VA vraagt zich af hoe de andere scholengroepen zich zullen voelen bij dit akkoord. In 2015 was het Gemeenschapsonderwijs kandidaat om op de Albertsite een school in te richten. De scholengroep haakte toen af omdat het financieel niet interessant was omwille van de dure renovatie en vergoeding die aan de stad moest betaald worden. In 2019 contracteert de stad dan tegen heel wat gunstigere voorwaarden met een andere scholengroep.

“Bij dit soort dure financiële plannen zou normaal gezien de schepen van financiën de schepen van onderwijs al lang hebben teruggefloten. In Halle is dat echter niet mogelijk door de cumul van beide bevoegdheden bij een persoon”, aldus de N-VA.

Volgens de wet

Schepen van financiën en onderwijs Diewertje Poté. “Het is essentieel aan een erfpachtovereenkomst dat die voor een lange tijd wordt aangegaan. Volgens de wet wordt zo'n erfpacht voor minstens 27 en maximaal 99 jaar aangegaan. De stad heeft voor 66 jaar gekozen, omdat deze termijn voldoende subsidiemogelijkheden geeft aan de school. De Vlaamse overheid subsidieert immers enkel werken in een school als die op dat moment minstens nog 30 jaar een erfpacht heeft op het gebouw. Hiermee zijn we zeker dat Vlaanderen gedurende 30 jaar werken in de school kan subsidiëren. Het is dus perfect mogelijk en normaal dat de gemeenteraad een beslissing neemt die over zo'n lange tijdsspanne loopt. “

“We ontnemen helemaal niets aan de belastingbetaler, of dat nu de belastingbetaler van 2019 of die van 2085 is. We ontvangen ieder jaar immers een vergoeding van 16.000 € van de school. Deze vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. Die middelen kunnen we nù investeren in onze stad. Daarmee spreiden we het financieel risico en geven we een duidelijk signaal dat "gratis'" niet bestaat. Bovendien zal de school het gebouw binnen 66 jaar enkel kunnen kopen als ze die volledige termijn goed uitgedaan hebben en de vergoedingen elk jaar volledig hebben betaald. De stad moet gedurende deze 66 jaar bovendien geen onderhoudswerken voorzien aan het gebouw, wat ook een besparing betekent op de stadsbegroting.”

“De stad heeft zich geëngageerd om een aantal grote werken uit te voeren in het gebouw. De focus daarbij is om het gebouw duurzaam te maken. Dat hebben we met al onze andere stadsgebouwen de afgelopen jaren immers ook gedaan. Op die manier verzekeren we ons ervan dat er een goed en duurzaam gebouw is, dat in elk scenario gebruikt kan worden als school, zelfs als buurtschool De Winde er op een bepaald moment mee zou stoppen. We denken hiermee dus op lange termijn en verzekeren ons van voldoende plaatsen in onze basisscholen. De capaciteit in ons basisonderwijs blijft immers onder druk staan. We kiezen er als bestuur uitdrukkelijk voor om deze inspanning te doen en de school open te houden, te meer omdat het de enige methodeschool op ons grondgebied is”, aldus de schepen.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?