‘Meerderheid maakt het voor de oppositie onwerkbaar’

Gemeenteraadslid Kristof De Cuyper trekt van leer tegen de manier waarop, volgens hem, de Pepingse meerderheid de oppositie behandelt.

“Naar de buitenwereld stelt de huidige beleidsploeg zich voor als een zeer constructief en "samen , eerlijk en oprecht", maar achter gesloten deuren vallen de maskers af. De gemeenteraadsvoorzitter zetelt zonder enige neutraliteit, de communicatie naar de pers is foutief, de omgang met de oppositie is respectloos. Als correct ingediende toegevoegde punten zomaar van de agenda worden geschrapt en zelf niet eens ter discussie en ter stemming worden voorgelegd aan de raad, dan is er fundamenteel iets verkeerd”, stelt Kristof De Cuyper.

 Bij aanvang van de 4e gemeenteraadszitting werden twee toegevoegde punten van DVP door de huidige beleidsploeg LVB van de agenda gehaald. De meerderheid stemde de agendapunten weg nog voor enig mogelijk debat in de gemeenteraadszitting.

“Het punt aangaande het "PPP-charter  Positieve Pepingse Politiek " werd weggestemd omdat LVB dit plots zou zien binnen een groter geheel, de oppositie onbekend. Het punt aangaande verkeersveiligheid zou reeds door “de dienst” in opmaak zijn, terwijl er nergens een collegebeslissing hierover te vinden is en er al maanden geen bevoegd ambtenaar beschikbaar is. DVP stelt dan ook de vraag op welke juridische basis de beide toegevoegde punten van de agenda werden gehaald”, zegt Kristof De Cuyper.

 "Bovendien krijgen raadsleden van de oppositie de collegebeslissingen pas na een tiental dagen ter inzage. Raadsleden werd verboden rechtstreeks contact te hebben met gemeentelijke diensten of ambtenaren.  Alles moet langs de algemeen directeur en zij moet alles voorleggen aan het college. Dit is op zijn minst een zeer logge werkprocedure te noemen”, zegt Kristof De Cuyper.

Als gemeente met minder dan 10.000 inwoners heeft de gemeente Pepingen de mogelijkheid om binnen haar GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) 9 leden toe te laten in plaats van 7. DVP stelde via een amendement voor om zo de inspraak en participatie te vergroten en alle mogelijke maatschappelijke geledingen te laten deelnemen. "Ook dit werd door de huidige beleidsploeg LVB weggestemd. Begrijpen wie begrijpen kan", stelt Kristof De Cuyper.

Raadleden hebben het recht mondelinge vragen te stellen. De beleidsploeg heeft dan tot 30 dagen om te antwoorden. “Iedere gemeenteraadszitting opnieuw dient de oppositie de meerderheid expliciet te herinneren aan deze vragen om dan geen of een onvolledig antwoord te krijgen. Als er al antwoorden komen, worden deze bovendien niet opgenomen in de verslaggeving. Dit alles maakt het voor de oppositie - nochtans democratisch verkozen – in de praktijk helaas onwerkbaar.”

"Desondanks dit alles wenst DVP toch nog steeds een constructieve houding aan te nemen en zullen we het niet nalaten toegevoegde punten en/of amendementen in de te dienen en/of kritische mondelinge vragen te stellen op de volgende gemeenteraadszittingen indien DVP dit nodig zou achten ten voordelen van alle Pepingenaren", aldus Kristof De Cuyper.

We vroegen de burgemeester om een reactie.

Reactie van de Pepingse meerderheid

Schepen Saskia Beeckmans weerlegt de kritiek van Kristof De Cuyper. "Het toegevoegd agendapunt aangaande een PPP-charter is een vraag naar een deontologische reglementering van berichtgeving in de pers. Er bestaat vandaag al een deontologisch reglement voor mandatarissen welke uiteraard moet geactualiseerd worden.Het voorstel was dan ook om dit punt mee op te nemen in het fractieoverleg over de actualisering van het volledig deontologische reglement. Bovendien was de formulering van het toegevoegd punt niet politiek neutraal maar eerder opgesteld als een verwijt. Er wordt wel een charter van positieve politiek berichtgeving voorgesteld maar gelijktijdig wordt in dezelfde tekst zwaar uithaalde naar een andere politieke fractie. Niet echt de basis voor een positieve sfeer dus. Dat men in eigen politieke publicaties uithaalt naar een andere partij kan uiteraard maar dat kan niet in een bestuurlijke beslissing, zeg maar een gemeentelijke wet, die politiek neutraal moet zijn. Als voormalig gemeenteraadsvoorzitter weet betrokkene dit maar al te goed.”

“In de sfeer van politiek positivisme waren we de mening toegedaan dat het een positief, maar vooral werkbaar, voorstel was om dit mee te nemen naar een overleg waarin het volledige deontologisch reglement zou geactualiseerd worden. Dat men daar niet op inging is nogal tegenstrijdig met het eigen voorstel. Bovendien werd het agendapunt dan wel van de agenda gehaald het idee zal wel worden meegenomen naar het fractieoverleg. Er werd dus niets weggestemd!”

“Ook in het tweede dossier wordt er geen correcte weergave gegeven van de feiten. Dit is een dossier van verkeersveiligheid welke in behandeling is binnen de administratie. Het toegevoegd punt was trouwens ook onvolledig.Ik begrijp dat oppositie voeren soms frustrerend is maar men moet het college van Burgemeester en Schepenen ook de tijd geven om dossiers in behandeling correct en volledig af te werken, in samenspraak met de administratie.”

Adviesraden

“De oproep voor de adviesraden, waaronder de Gecoro, loopt nu en zal een correcte afspiegeling zijn van de maatschappelijke geledingen om een werkbaar geheel te vormen.”

“In de gemeenteraad is er vaak een stevig debat, maar de omgang is nooit respectloos. We willen ook benadrukken dat hier op geen enkele manier een fractie of gemeenteraadslid van de oppositie werd genegeerd, benadeeld of onrechtmatig behandeld. Voor alle beslissingen en acties op de gemeenteraad wordt de basis grondig afgetoetst. Over het lot van beide agendapunten werd trouwens uitgebreid gedebatteerd op de gemeenteraad, misschien zelf meer dan in het verleden het geval was.”

“De oppositie kan haar rol perfect spelen. Zij kan vragen stellen, ook aan de administratie, en krijgt de documenten van het College van Burgemeester en Schepenen binnen de afgesproken tijd. Dit alles staat geregeld in een huishoudelijk reglement dat met alle partijen samen is behandeld in een fractieoverleg en waarin ook de administratie haar zeg heeft gehad om tot een werkbaar geheel te komen. Op de persoonlijke aanvallen ga ik niet in. Die zijn voor rekening van de auteur zelf", aldus schepen Saskia Beeckmans.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?