Meerderheid LVB weigert 5 gratis zitbanken

Oppositiepartij DVP bood de gemeente Pepingen vijf rustbanken aan. Maar het bestuur wees het aanbod af.

“De eigen inwoners, maar ook wandelaars en fietsers van overal verkennen bij goed weer graag het glooiend Pepingen. DVP vernam van verschillende inwoners dat er echter meer rustbanken nodig zijn als plek om uit te rusten na een inspanning, gewoon even te verpozen of om een praatje te slaan. DVP stak onmiddellijk de handen uit de mouwen en maakte zelf banken. Op 1 maart 2022 deed DVP het gemeentebestuur per mail dan het voorstel om gratis vijf ambachtelijk gemaakte zitbanken te schenken. Bij de mail was een foto gevoegd om te tonen om welk type banken het ging. DVP ontving helaas zelfs geen ontvangstmelding”, aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

Pas na 3 herinneringsmails kreeg DVP op 28 maart een kort antwoord dat het voorstel werd voorgelegd aan het toezicht. Op 19 april stuurde DVP opnieuw een herinneringsmail waarop kort geantwoord werd dat het agendapunt zou geagendeerd worden op de gemeenteraadszitting. Pas via de uitnodiging voor de gemeenteraadszitting van april kon DVP – samen met alle andere gemeenteraadslezen - lezen dat het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voorstelde de geschonken banken niet te aanvaarden.

 “De banken zijn ten algemene nutte,  worden aangeboden op vraag van verschillende inwoners, kunnen op openbare plaatsen voor wandelaars en fietsers ingezet worden. Er is geen vermelding van een politieke partij op aangebracht. Waarom zo lang wachten om dan dit mooie gratis aanbod te weigeren? Na een periode van pandemie, heeft iedereen nood aan ontmoeting en sociaal contact in een mooie, groene omgeving”, argumenteerde Kristof De Cuyper.

DVP betreurt dat het positief aanbod - van gratis banken op openbare plaatsen als laagdrempelige  en duurzame ontmoetingsplekken voor jong en oud en voor  wandelaars en fietsers - per mail zo vaak herinnerd moest worden vooraleer er maar slechts enige reactie kwam. DVP betreurt tevens dat deze constructieve suggestie van banken als plekken voor spontante ontmoetingen tussen jong en oud niet al op de agenda van de gemeenteraadszitting van maart geplaatst werd.

 “De banken lenen zich perfect tot een inspraaktraject door de mogelijkheid van locaties mee door de inwoners te laten bepalen. De banken weigeren zonder gegronde reden, is toch een gemiste kans. In dit dossier wordt helaas opnieuw duidelijk dat een opbouwende suggestie niet goed bevonden wordt louter en alleen omdat ze vanuit de oppositie kwam”, aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?