Liedekerkse jaarrekening voor 2020 sterk beïnvloed door corona en uitgestelde investeringen

Op de gemeenteraad van mei wordt de jaarrekening van het Liedekerkse gemeente- en OCMW-bestuur voor 2020 voorgesteld. Het budgettair resultaat toont een overschot van 1 821 556 euro ten opzichte van het meerjarenplan. "De coronacrisis is één van de hoofdoorzaken, maar ook een aantal uitgestelde investeringen", aldus het bestuur.

Zoals elke gemeente werkt Liedekerke met een financieel meerjarenplan dat loopt tot 2025. Dit plan geeft de koers aan die de gemeente op budgettair vlak wil varen. Jaarlijks wordt bekeken waar de gemeente staat in de uitvoering van dit financieel plan bij het neerleggen van een jaarrekening.

Voorafgaand aan de gemeenteraad van mei zullen de Liedekerkse raadsleden geïnformeerd worden over de stand van zaken in de uitvoering van het meerjarenplan en het budgettair resultaat voor 2020. Het budgettair resultaat van het boekjaar 2020 ligt 1 821 556 euro hoger dan voorzien in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Een aantal oorzaken hiervoor zijn gelinkt aan de coronapandemie. Daarnaast zijn een aantal investeringen overgedragen naar 2021.

De coronacrisis liet zich ook voelen in Liedekerke en heeft een impact gehad op de werking van het lokaal bestuur. Dit heeft een rechtstreeks effect op het budgettair resultaat. Zo hebben een aantal nieuw geplande beleidsacties niet kunnen plaatsvinden. Voorbeelden zijn acties gericht naar tieners en ouderen en de onthaaldag voor nieuwe inwoners.

Ook het reguliere beleid heeft te lijden gehad onder de crisis. Sommige activiteiten hebben niet kunnen plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen, denk bijvoorbeeld aan het cultuurprogramma. Soms staan hier ook inkomsten tegenover die weggevallen zijn, doch in de meeste gevallen is de besparing op de uitgaven groter dan de niet-geïnde inkomsten waardoor dit ook een positieve impact heeft op het budgettair resultaat.

Een laatste coronagerelateerde factor betreft de subsidies toegekend aan de lokale besturen in 2020.

Een deel daarvan wordt toegekend in 2021, wat een positief effect heeft op de resultaat voor 2020, maar de jaarrekening in 2021 negatief zal beïnvloeden. Een andere oorzaak voor het uitzonderlijk positieve budgettair resultaat is een aantal niet uitgevoerde investeringen. Investeringen zijn niet altijd planbaar binnen één boekjaar en lopen vaak over van het ene jaar in het andere. Ook voor 2020 en 2021 is dit het geval. De aard van de investeringen laat toe deze over te dragen naar een volgend boekjaar, wat ook gebeurd is. Voor 2020 werd beslist om 818 197,37 euro over te dragen naar 2021. Belangrijkste investeringen die hiermee zullen betaald worden zijn een CNG-vrachtwagen, een reeks wegenwerken (o.m. in de Beysstraat en Rozenlaan) en -onderhoud, en een aantal investeringen in ICT-projecten.

Schepen van Financiën Joris Poppe (Open Vld): ‘Transparantie in de gemeentelijke financiën is steeds belangrijk, maar in deze bijzondere context is dat nog belangrijker. We hebben vorig jaar in uitzonderlijke omstandigheden geleefd en gewerkt, en dat heeft zijn weerslag op het budgettair resultaat. Factoren die in 2020 de jaarrekening hebben beïnvloed in positieve zin, zullen dat dit jaar in negatieve richting doen. Het gemeentebestuur zal zich dus dienen te houden aan het meerjarenplan zoals dat is opgesteld. De buffer die vorig jaar is opgebouwd kan gebruikt worden om reeds geplande projecten in te halen en om ons te wapenen tegen vandaag nog onbekende factoren die voortvloeien uit de coronapandemie, zoals bijvoorbeeld de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Ruimte om de budgettaire teugels te vieren is er niet. Ik reken erop dat we de middelen die de Liedekerkenaar ons ter beschikking stelt als een goede huisvader blijven aanwenden.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?