'Lennikse gemeenteraad is niet veel zaaks'

Volgens N-VA – LENNIK KWADRAAT zijn de maandelijkse gemeenteraden in Lennik te weinig inhoudelijk gestoffeerd. Ook voor de agenda van de gemeenteraad van woensdag 26 januari 2022 was dit opnieuw het geval.

“Nochtans is het college overeenkomstig artikel 19, al.1 van het Decreet Lokaal Bestuur verantwoordelijk voor de agendapunten die op een gemeenteraad behandeld worden. Voor een “actief” college kan dit toch niet moeilijk zijn ? Voor het Lennikse college is dit precies wel het geval.”

“Toch lezen we af en toe berichten in de pers die nooit op de gemeenteraad zijn geweest. Soms zijn dit zelfs berichten waarin men tracht “de pluimen op hun hoed te steken” voor acties waarin de gemeente slechts minimaal een rol speelt. Onlangs was dit zelfs voor het geven van een vergunning voor het planten van een boom.”

“Om toch een gestoffeerde gemeenteraad te hebben zond onze fractie in het verleden voor elke gemeenteraad een mooi aantal agendapunten in. We hebben dit doelbewust voor deze gemeenteraad niet gedaan, terwijl we verschillende punten klaar hadden, behalve het ene punt waar men kan spreken van hoogdringendheid en waarmee we een meermaals door wateroverlast getroffen Lennikenaar uit de miserie wensen te helpen.”

“Met onze houding wensen we dan ook te protesteren tegen de huidige gang van zaken. Het is niet de opdracht van de oppositie een agenda van een gemeenteraad in hoofdzaak te stofferen. Dit is de taak van het college. De oppositie heeft enkel de opdracht een agenda aan te vullen met vragen, voorstellen, enz., die de Lennikenaar aanbelangen. De agenda voor deze maand bevat slechts 1 punt waarover moest gestemd worden ( punt 5) en dan is er nog een punt van Haviland. De rest zijn 'kennisnames'.’

‘We onderstrepen ook nog dat deze gemeenteraad, die niet lang duurde, aan de Lennikse belastingbetaler alleen al aan zitpenningen 3.552 € zal gekost hebben (16 raadsleden aan 222 € ). De andere kosten zijn nog niet meegerekend. Deze gemeenteraad faalt  duidelijk op democratisch gebied want sommige punten komen gewoon niet op de raad en worden achter “gesloten” deuren afgehandeld. Hierdoor wordt de oppositie, die toch een controlerende functie heeft, beknot . We kunnen gerust spreken van een uitholling van de gemeenteraad die eigenlijk het hoogste orgaan zou moeten zijn in een gemeente. - Dergelijke werkwijze komt het politiek klimaat niet ten goede, brengt de politiek zelf in diskrediet en komt niet goed over bij de burger”, aldus de grootste (oppositie)partij.

Update: reactie van burgemeester Irina De Knop:

"De laatste raad eind december bevatte een 30 tal punten bijna alle aangebracht door de meerderheid. Dit was ook de eerste vergadering van het jaar, de agenda vertrok 1 week na de kerstvakantie. De administratie had dus beperkte tijd om dossiers voor te bereiden. Mochten we deze raad geannuleerd hebben, wat we overwogen, zouden we het verwijt krijgen van zelfde oppositie dat we hun democratisch recht om vragen te stellen en voorstellen te doen, fnuiken. Een storm in een glas water dus.

Even over de inhoud van de gemeenteraad zelf :

- De raad was gisteren bijzonder interessant, met een toelichting over de werking en budget van de brandweerzone door zonecommandant Bert Heylen. Er werden ook cijfers gegeven over het aantal interventies in Lennik, het soort interventies, de aanwervingen bij de brandweerzone voor de Post Lennik, toelichting bij de reglementen etc.

- Op de gemeenteraad gisteren werd ook een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Haviland om de gemeente te ondersteunen bij overtredingen en mistoestanden op het vlak van milieu. Zo zet de gemeente in op extra handhaving.

- Ook voor de handhaving op het vlak van ruimtelijke ordening (bouwovertredingen, bouwen zonder vergunning, wijzigingen van reliëf zonder vergunning) werden gisteren 2 vaststellers aangeduid op de gemeenteraad. Die mensen hebben ook een toelichting gegeven bij hun werking.

- Ondanks de iets kortere agenda heeft de gemeenteraad (van 20u) nog tot 21u40 geduurd."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?