Leeuws meerjarenplan: een ambitieus investeringsplan zonder belastingverhogingen

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat het meerjarenplan 2020-2025 voor een duurzame, groene en Vlaamse gemeente. Kernpunten zijn een ambitieus investeringsplan zonder belastingverhogingen.

 Duurzaam, groen en Vlaams

Onder het motto werken aan een duurzame en kwaliteitsvolle, groene en Vlaamse gemeente keurde de gemeenteraad van 19 december het meerjarenplan 2020-2025 goed. Duurzaam, kwaliteitsvol, groen en Vlaams zijn de transversale beleidsdoelstellingen die als een rode draad in alle beleidsvelden aan bod komen.

  Ambitieus investeringsprogramma

 Opvallend is het ambitieus investeringsprogramma voor een totaal bedrag van 68 miljoen euro.

 De meest  in het oog springende grote investeringsprojecten zijn:

  • verbetering van wegen, fiets- en voetpaden, en openbaar groen: 21.456.000 euro;
  • een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool ’t Populiertje, een nieuw kinderdagverblijf en jeugdlokalen: 8.850.000 euro;
  • bouw van assistentiewoningen en een 4de dienstencentrum: 12.600.000 euro;
  • de bouw van de nieuwe sporthal aan het Wildersportcomplex, de renovatie/bijbouw van landhuis de Viron tot bibliotheek en toerismekantoor, en de herbestemming van de kerken: 13.524.000 euro.

 Burgemeester Luc Deconinck: “Ons ambitieus investeringsplan van 68 miljoen euro wordt  gefinancierd uit het primair overschot op de begroting (circa 4 miljoen euro per jaar), subsidies en nieuwe leningen. Op het einde van dit meerjarenplan, blijft de schuldgraad ruim onder het Vlaamse gemiddelde. Gezonde financiën zijn dan ook een hoeksteen van het beleid.”  

Blijvend lage belastingen

 De belastingen worden niet verhoogd. Integendeel, de bedrijfsbelasting wordt afgeschaft en ingekanteld in de opcentiemen op de onroerende voorheffing van de industriële bedrijven. 

 Enkele retributies werden aangepast aan de stijging van de gezondheidsindex sedert hun laatste vaststelling. Hierdoor wordt de retributie voor ophaling van huisvuil geïndexeerd met 0,54 euro per maand voor alleenstaanden en met 1,08 euro per maand voor gezinnen.

 Burgemeester Luc Deconinck: “Voor de tweede legislatuur op rij behoudt Sint-PietersLeeuw hiermee haar stabiel klimaat van lage belastingen voor burgers en bedrijven.”

(1) omschakelen naar dimbare ledverlichting

 Centrale beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan

 Het volledige meerjarenplan 2020-2025 omvat 5 beleidsdoelstellingen waaraan alle actieplannen en acties worden gekoppeld. We zetten ze hieronder samengevat op een rijtje.

  1. Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie

 Hier ligt de nadruk op een performante organisatie. Kernpunten zijn digitalisering van de dienstverlening aan de bevolking. Ook voor de interne werking is radicale digitalisering van de werkprocessen een topprioriteit. Verder zet het bestuur in op een dynamisch en toekomstgericht HR-beleid.

  1. Sint-Pieters-Leeuw is een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan

 Voorop staat het versterken van de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen. Denk maar aan de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum aan de Wilgenhofsite, nieuwe assistentiewoningen, buurtgerichte zorg en aangepaste zorgtrajecten voor onze inwoners. 

 Het nieuwe kinderdagverblijf op de Wilgenhofsite, de oprichting van een loket Kinderopvang en de verdere uitbouw van het Huis van het Kind versterken het lokaal gezinsbeleid verder. 

  1. Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een klimaatbestendige inrichting van de ruimte en bewaakt het groene, landelijke karakter van de gemeente

 Waterbeheersing, de ontwikkeling van een duurzaam lokaal klimaatplan en inzetten op natuur en groen moeten het groene en landelijke karakter van onze prachtige gemeente veilig stellen. Acties zijn o.m. het versneld “verledden(1)” van de openbare verlichting, het sneller isoleren van gebouwen, het vaststellen en uitvoeren van het hemelwater-, erosiebestrijdings- en waterbevoorradingsplan, aankoop van groene ruimten, vergroening van de begraafplaatsen, ontharding ... 

 De subsidies voor individuele waterpreventieve maatregelen worden verlengd. 

  1. Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen

 Leeuwenaars nemen graag deel aan vrijetijdsactiviteiten. Daarom bouwen we de vrijetijdsdiensten en de band met het verenigingsleven verder uit. De renovatie van landhuis de Viron tot nieuwe bibliotheek en toerismekantoor, en de bouw van de nieuwe sporthal Wildersportcomplex vormen daarbij het neusje van de zalm.  

 We investeren ook  in de leeromgeving en de scholen: zo komt er een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje en wordt de gemeentelijke basisschool Wegwijzer grondig gerenoveerd. 

 Het Nederlands en de integratie blijven we bevorderen door onder andere de uitbouw van een integratieplatform- of raad, en de ontwikkeling van nieuwe oefenkansen Nederlands voor zowel kinderen als volwassenen. 

 En natuurlijk blijven we ook werken aan de uitstraling van onze gemeente. Denk maar aan de organisatie van het Gordelfestival, Strapatzen, het Rozenfestival, sportevenementen, de aansluiting bij Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de verdere uitbreiding van de dienst Vlaams Beleid. 

  1. Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale cohesie, veiligheid en gezondheid van haar inwoners

 Hier staan wijkwerking, en kernversterking en kwaliteitsvol wonen centraal. We bevorderen de lokale economie in samenwerking met de handelaarsverenigingen en promoten de korte keten (“winkelhieren”).

 Veiligheid en integrale handhaving zijn ook cruciaal om het samenleven te bevorderen. Zo zullen er ANPR- en beveiligingscamera’s bijkomen en versterken we de dienst Gemeenschapswachten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?